Pagina principală » Activitatea INCE » Publicații » met » O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"

O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 4344 / Publicat: 19-07-2017, 07:41 /


 

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia în limba română poate fi downloadat accesând link-ul: met_25_ro_site_-1.pdf [5.21 Mb] (copieri: 1150)

Conținutul publicației în limba engleză poate fi downloadat accesând link-ul: met_25_eng_web.pdf [4.81 Mb] (copieri: 624)


Rezumatul ediţiei

Producţia. În primul trimestru al anului 2017, economia Republicii Moldova dă semne de redresare, înregistrând un spor pozitiv de 3,1% al produsului intern brut faţă de perioada similară a anului precedent. Însumând o valoare totală de 29670 mil.MDL, componentele PIB au o contribuţie diferită la formarea acestuia. Astfel,  un aport semnificativ îl are comerţul cu ridicata și cu amănuntul – 20,1%, informaţii și comunicaţii – 7,5%, industria – 15,8%, etc. Pe o tendinţă negativă se plasează investiţiile în economie, care continuă tendinţa descendentă înregistrată în anii precedenţi, însă în ritmuri mai modeste de regres. Pe de altă parte, o ușoară revigorare se atestă în sfera turismului, unde are loc o creștere a numărului vizitatorilor străini în ţară prin intermediul agenţiilor de turism. Pentru activitatea de transport se înregistrează semne de redresare în primul trimestru al anului 2017, valori pozitive fiind marcate de transportul de mărfuri pe de o parte, pe de altă parte, fiind înregistrată o ușoară diminuare a transportului de pasageri.

Preţuri şi rate de schimb. În primele trei luni ale anului 2017 indicele preţurilor de consum rata anuală a inflaţiei IPC şi-a revenit în limitele intervalului de variaţie de ±1,5 puncte procentuale asociate ţintei staţionare de 5 la sută. Valoarea înregistrată în primele trei luni ale anului 2017 (4,3 la sută) a coborât cu 6,7 puncte procentuale sub cea consemnată în p.s.a.p. şi s-a majorat cu 1,8 puncte procentuale faţă ultimul trimestru al anului precedent.  Inflaţia de bază şi-a modificat traiectoria şi inflaţia de bază, însă cu ritmuri mai lente decât cele consemnate pentru IPC. În perioada ianuarie – martie 2017, indicele inflaţiei de bază a constituit 4,3% f.a.p.a.p., faţă de nivelul atins pentru aceiași perioadă a anului 2016 descrescând cu 7,3p.p. Trendul ascendent al inflaţiei de bază este alimentat de revizuirea accizelor pentru ţigări, majorarea preţurilor la serviciile din educaţie şi învăţământ, scumpirea încălţămintei şi articolelor vestimentare.

Politica monetară.  În primele luni ale anului 2017, în condiţiile fluctuaţiei moderate a preţurilor, reducerii presiunilor inflaţioniste şi conturării unor semne de revigorare a economiei, BNM a menţinut ratele instrumentelor de politică monetară la nivelul atins la sfârşitul anului precedent. În trimestrul I 2017 stocul activelor oficiale de rezervă a înregistrat un ritm impunător de creștere, ce se datorează în special unei perioade de baza reduse din anul 2016.  Soldul activelor oficiale de rezervă la sfârșitul trimestrului I, 2017 a constituit 2,34 mld.USD, înregistrând un spor de  23,5% f.p.s.a.p.

Finanţele publice. Veniturile Bugetului public naţional au fost în creştere în primul trimestru al anului 2017 creştere cu 20,8%. La majorarea încasărilor bugetului public, au contribuit în mare parte veniturile fiscale, în special impozitele și taxele pe mărfuri și servicii, care au avut o pondere de 71,29%  din totalul încasărilor la buget.  În I trimestru 2017, Republica Moldova a primit granturi în sumă de 35,6 mil.MDL, ce constituie doar 36,5% din suma primită în anul precedent. Cele mai importante donaţii au foste cele primite de la organizaţiile internaţionale, pe când guvernele altor state au virat doar 11,8% din granturile acordate în primul trimestru al anului 2016.  Donatorii externi au redus volumul finanţării prin granturi în condiţiile în care nu există o stabilitate preponderent politică în ţară, iar  discuţiile privind modificarea sistemului electoral vin în contradicţiile cu recomandările organismelor internaţionale. Partea de cheltuieli a bugetului public naţional în I trimestru 2017 s-a realizat în valoare de 12 260,7 mil.MDL, cu 24,7% (2 428,1 mil.MDL) mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Ponderea majoră în cheltuielile  totale au fost efectuate pentru finanţarea domeniului social (65,57%), iar cele mai mici cheltuieli, sub 1% - protecţiei mediului înconjurător.

Sectorul bancar.  Menţinerea unui grad înalt al riscului de credit reprezintă principala provocare la adresa stabilităţii financiare a sectorului bancar din Republica Moldova. Indicatorii prudenţiali ai sectorului bancar privind riscurile, lichiditatea şi solvabilitatea atestă valori superioare limitelor cerinţelor minime, însă menţinerea primelor 3 bănci, care înglobează 64,9 % din totalul activelor bancare în supraveghere intensivă furnizează semnale negative pentru investitorii străini, care sunt așteptaţi să participe la procurarea pachetelor de 41,09% al acţiunilor „Moldova -Agroindbank" S.A. și cca 63.89 % al BC „Moldindconbank" S.A. Problema majoră a  activităţii sectorului bancar este diminuarea valorii portofoliul de credite brute acordate de către băncile comerciale, în I trimestru 2017, care  a înregistrat evoluţii negative de 1,6 la sută.  Diminuarea ritmului de acordare a creditelor s-a asociat și cu scăderea nivelului de risc a portofoliului. Astfel, În I trimestru al anului 2017, valoarea creditelor neperformante a constituit 5 540,7 mil.MDL în descreştere cu -129,2 mil.MDL sau 2,28% faţă de 31.03.2016.

Sectorul extern.  Balanţa de plăţi. În trimestrul I 2017 soldul contului curent  a înregistrat un deficit de 112,77 mil.USD (în creştere cu 41,5% faţă de cel înregistrat în trimestrul I 2016), contul de capital a înregistrat un sold negativ de 11,99 mil.USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 59,65 mil.USD. Majorarea deficitului comerţului exterior cu bunuri a fost cauza majorării deficitului contului curent. Stocul total de investiţii străine directe a Republicii Moldova pe parcursul Trimestrului I 2017, a înregistrat o creştere şi a constituit 3664,93 mil.USD. Volumul transferurilor de peste hotare au înregistrat în Trimestru I 2017 o creştere stabilă şi a constituit 251,77 mil.  dolari, în creştere cu 12,7% comparativ cu perioada de referinţă a anului 2016.

 

Mediul de afaceri.  Republica Moldova este inclusă în mai multe clasamente, realizate de organizaţii internaţionale, care permit de a compara poziţia sa cu alte state la mai mulţi indicatori, care direct sau indirect se referă la mediul de afaceri. Poziţia Republicii Moldova în clasamentul Doing Business în ultimii ani se îmbunătăţește.  În clasamentul Băncii Mondiale-Doing Bussiness 2016 (ediţia 2017), poziţia Moldovei a marcat un salt cu 3 puncte  faţă de anul precedent, situându-se pe locul 44 din 190 ţări. 

Sectorul social.  Situaţia demografică. În anul 2016, conform datelor actualizate ale BNS, numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 37394 pers., fiind în scădere cu 3,1% comparativ cu anul precedent, rata natalităţii a fost de 10,5 născuţi-vii la 1000 locuitori.  Piaţa forţei de muncă. În T. I din 2017 populaţia economic activă a constituit 1201,6 mii pers., fără să se modifice semnificativ faţă de T. I din anul precedent. Rata de activitate a populaţiei a fost de 40,3% şi nu s-a modificat esenţial f.p.s.a.p. (40,1%). În cadrul persoanelor economic active s-a înregistrat o pondere mai mare a bărbaţilor (43,7%) decât a femeilor (37,2%). Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a atins 37,7%, rămânând, aproape la nivelul p.s.a.p. (37,6%). Ea a fost mai ridicată la bărbaţi – 40,2% decât la femei (35,5%).  Remunerarea muncii. În T. I din anul 2017 câştigul salarial nominal mediu lunar a constituit 5218,9 MDL, înregistrând o majorare de 11,3% faţă de T. I din 2016. Indicele câștigului salarial real pentru T. I din anul 2017 faţă de T. I din anul 2016 a fost de 106,7%, sau în creștere cu 6,7% faţă de nivelul anului precedent.  În T. I din anul 2017, câștigul salarial mediu lunar în sectorul bugetar a fost de 4725,7 MDL (+12,6% faţă de T. I din anul 2016), în sectorul economic real – 5428,6 MDL (+10,7% faţă de T. I din anul 2016).  Veniturile disponibile ale populaţiei  pe o lună în T. I din anul 2017 au constituit 2134,5 MDL în medie la o persoană, fiind în creştere cu 5,3% f.p.s.a.p. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o majorare nesemnificativă de 0,9%.  Cheltuielile de consum medii lunare ale populaţiei în T. I din 2017 au constituit în medie pe o persoană 2091,0 MDL, majorându-se cu 1,6% faţă de T. I din anul 2016. În termeni reali, ajustând la indicii preţurilor de consum, cheltuielile populaţiei s-au micşorat în medie cu 2,6% f.p.s.a.p. Protecţia socială a populaţiei. Numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 aprilie 2017 (până la indexare) a constituit 710,9 mii pers. sau cu 30,0 mii pers. mai mult comparativ cu 1 aprilie 2016. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 aprilie 2017 a constituit 1354,75 MDL, fiind în creştere cu 16,3% faţă de 1 aprilie 2016.