Pagina principală » Activitatea INCE » Publicații » met » O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2018)

O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2018)
Vizualizări: 2704 / Publicat: 21-01-2019, 12:16 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia în limba română poate fi downloadat accesând link-ul: met_31_ro_site.pdf [4.5 Mb] (copieri: 721)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

În perioada ianuarie-septembrie a anului 2018, produsul intern brut a constituit în valori nominale 139145 mil. MDL în prețuri curente de piață, astfel înregistrând o creștere în termeni reali cu 4,0% față de aceeași perioadă a anului 2017. Activitățile principale ce au favorizat la sporirea PIB-ului în perioada respectivă sunt comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,2%), construcțiile (+1,2%), industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,8%).

În primele nouă luni ale anului 2018 industria înregistrează o creștere cu 6,0% comparativ cu perioada  similară  a  anului  precedent.  Faptul  dat se  datorează  creșterii  producției  în  cadrul industriei extractive cu 11,2% f.p.s.a.p., industriei prelucrătoare cu 5,8% f.p.s.a.p. și producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu o creștere de 5,9% f.p.s.a.p.

Producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile pentru perioada ianuarie - septembrie 2018 a însumat 22340 mil. MDL (în prețuri curente), ceea ce a marcat o creștere cu 0,2% (în prețuri comparabile) față de perioada similară a anului precedent. Rezultatul obținut se datorează în mare parte producției animaliere, care în perioada respectivă a sporit cu 1,0% f.p.s.a.p., pe când producția vegetală în aceeași perioadă a marcat o reducere cu 0,2%.

În perioada ianuarie-septembrie 2018 volumul de mărfuri transportate pe toate tipurile de transport a înregistrat o cantitate de 13,4 mil. tone. Acest volum este net superior celui din perioada similară a anului precedent cu 9,4%. Rezultatul obținut se datorează transportării de mărfuri pe cale rutieră, ce a marcat o creștere cu 9,6% mai mare f.p.s.a.p., cale feroviară cu 9,0% f.p.s.a.p., cale fluvială cu 5,0% și cea aeriană cu 25,1% față de ianuarie-septembrie 2017.

Investițiile în  active imobilizate în perioada ianuarie-septembrie 2018 au însumat  cifra de

12898,9 mil. MDL (în prețuri curente), astfel înregistrând o creștere cu 13,5% (în prețuri comparabile) față de perioada similară a anului precedent. Această creștere se datorează în mare parte investițiilor în imobilizări corporale, care au constituit 12666,9 mil. MDL sau cu 13,3% mai mult f.p.s.a.p. și investițiilor în imobilizări necorporale care au însumat 232,0 mil. MDL și o creștere de 21,8% f.p.s.a.p.

Preţuri şi rate de schimb

Rata medie anuală a inflației continuă să scadă fiind susținută de cererea agregată modestă și aprecierea monedei naționale față de moneda unică europeană. În primele nouă luni ale anului 2018 IPC a coborât spre limita inferioară a intervalului asociat țintei staționare de 5 la sută (±1,5 puncte procentuale) și a constituit 3,8%, ceea ce reprezintă o decelerare de 4p.p. față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent.

În trimestrul III, 2018 ritmul de creştere a IPC a fost de 2,9%, diminuându-se faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 4,5 p.p. Pentru componentele IPC în lunile iulie-septembrie 2018 s-au înregistrat următoarele majorări: produse alimentare – 5,9%, produse nealimentare – 2,9%, servicii – (-2,0%).

În trimestrul III al anului 2018 rata inflației de bază a crescut cu ritmuri ce au devansat ușor dinamica IPC. Ritmul anual de creștere al inflaţiei de bază în perioada iulie-septembrie 2018 a fost de 3,2% f.p.s.a.p., în scădere cu 1,7 p.p. faţă de nivelul atins pentru aceeaşi perioadă a anului precedent. În expresie lunară, ritmul de creștere a inflaţiei de bază a înregistrat următoarele majorări: în iulie – 3,4% și în lunile august și septembrie – 3,1% f.p.s.a.p.

În  trimestrul  II,  2018  creşteri  neuniforme  au  înregistrat  şi  alţi  indici  ai  preţurilor,  care comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent au avut următoarele evoluţii: indicele preţurilor producţiei industriale înregistrând valoarea de 0,6% f.p.s.a.p., este în scădere cu 2,9 p.p. față de valoarea atinsă în perioada similară a anului precedent; în sectorul construcţiilor preţurile 2,1 s-au majorat faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent cu 0,5 p.p. şi au constituit 2,6%.; preţurile producătorului la produsele agricole au scăzut cu 4,6% faţă de perioada similară a anului 2017; ritmul de creștere a prețurilor la combustibili pe piața națională, a fost de 10% f.p.s.a.p., cu 2,8 p.p. peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2017.

În trimestrul III, 2018 cursul mediu nominal de schimb faţă de principalele valute de referinţă a fost de 19,4 MDL/EUR şi 16,7 MDL/USD, apreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 7,7% faţă de moneda unică europeană şi cu 5,9% faţă de dolarul SUA.

Politica monetară

În trimestrul III, 2018 BNM a păstrat neschimbate valorile principalelor instrumente ale politicii monetare: rata dobânzii  de politică monetară a fost  menținută la nivelul de 6,5  la sută, iar amplitudinea coridorului simetric format în jurul său de ratele dobânzilor la facilitățile permanente a rămas nemodificată (±3 puncte procentuale). În așa mod rata dobânzii la creditele overnight a constituit 9,5% iar rata dobânzii la depozitele overnight – 3,5%.

Rata rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă. În luna septembrie 2018, BNM  a adoptat o nouă majorare a ratei rezervelor obligatorii din mijloace  atrase  în  lei  moldovenești  și  în  valută  neconvertibilă,  care  a  crescut  cu  2,5%  și constituie 42,5%.

Rezervele oficiale la sfârșitul trimestrului III 2018 s-au majorat cu 218 mil. USD față de sfârșitul anului precedent și constituiau 3021,8 mil. USD, atingând o nouă valoare record pentru RM.

În trimestrul III, 2018 masa monetară își decelerează ușor ritmul de creștere, comparativ cu dinamica înregistrată în p.s.a.p. O contribuţie mai semnificativă la creşterea masei monetare, au avut-o, similar perioadelor anterioare, componentele agregatului monetar M1, în special depozitele la vedere în monedă naţională.

Finanţele publice

Veniturile totale ale Bugetului Public Naţional în 9 luni ale anului 2018 au constituit 42 645,4 mil. MDL, fiind în creștere cu 11,0% (sau 4 223,8 mil. MDL) față de aceeași perioadă a anului 2017,  veniturile  Bugetului  de  Stat  –  26  743,6  mil.  MDL,  veniturile  Bugetului  Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă medicală – 5053,9 mil. MDL, Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat – 14 661,7 mil. MDL și Bugetelor locale – 10 212,8 mil. MDL. Analiza structurii veniturilor nete ale BPN (fără transferurile între componentele bugetare) demonstrează ponderea considerabilă a încasărilor bugetului de stat – 62,71% din veniturile totale, precum și a încasărilor bugetului asigurărilor sociale – 34,38%. Contribuția mai mică s-a înregistrat la încasările bugetelor locale – 23,94% și FAOAM – 11,85%.

Valoarea  veniturilor  provenite  din  impozite  și  taxe  în  perioada  nominalizată  a  înregistrat

27.713,8 mil. MDL (sau 64,99% din BPN), în creștere faţă de anul precedent cu 9,4% sau cu 2377,2 mil. MDL. Totodată, veniturile din granturi au constituit 209,6 mil. MDL, ce reprezintă o creștere de

38,5 mil. MDL sau 22,5% a veniturilor din granturi. Creșteri practic similare în indici relativi le-au avut veniturile din contribuţii de asigurări – 13,1% sau 1458,7 mil. MDL, constiituind 12.614,4 mil. MDL și veniturile nefiscale – 19,9% sau 349,4 mil. MDL, constituind 2107,6 mil. MDL. Aportul cel mai mare la formarea venitului BPN le-au avut impozitele pe mărfuri și servicii – 18.951,1 mil. MDL cu o creștere de 4,3% față aceeași perioadă a anului trecut (sau 32,95% din creșterea totală a veniturilor fiscale), din care TVA – 13.628,9 mil. MDL a acumulat 31,96% din veniturile BPN sau 48,8% din creșterea totală a veniturilor fiscale și 27,46% din creșterea totală a veniturilor BPN, iar accizele, constituind 3.978,0 mil. MDL au o pondere de 9,33% în veniturile BNP în descreștere cu - 364,3 mil.MDL sau 8,4% față de anul precedent, cea mai mare parte a reducerii, cca 73,43%, revenind accizelor la mărfurile importate.

Partea de cheltuieli a bugetului public naţional în 9 luni ale anului 2018 s-a realizat în valoare de

40.874,7 mil. MDL, reprezentând  o creștere cu 3615,2 mil. MDL sau cu 9,7% faţă de aceeași perioadă a  anului  precedent. Cheltuielile  efectuate în  9 luni  ale  anului  2018  au constituit  pe următoarele componente ale BPN: bugetul de stat – 26 357,1 mil. MDL, bugetul asigurărilor sociale de stat – 14198,2 mil. MDL, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – 4 732,3 mil. MDL, bugetele locale – 9613,7 mil.MDL. La finele lunii septembrie 2018, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului public naţional pentru începutul perioadei s-au mărit cu 1996,4 mil. MDL sau cu 41,8% față de aceeași perioadă a anului 2017și au constituit 6.776,9 mil. MDL.

În același timp, soldul de mijloace bănești la sfîrșitul perioadei s-a redus cu -527,9 mil. MDL sau cu 6,6% față de aceeași perioadă a anului 2017 și a constituit -8.554,2 mil. MDL, determinând modificarea soldului de mijloace bănești cu 55,4% față de aceeași perioadă a anului 2017, constituind -1799,9 mil. MDL, luând în considerare corectarea soldului de mijloace bănești cu -22,6 mil. MDL. Soldul bugetar excedentar la 30 septembrie 2018 a constituit 1770,7 mil. MDL,

înregistrând o creștere de 152,4% față de aceeași perioadă a anului 2017, în condițiile creșterii veniturilor cu 11% și a cheltuielilor și activelor nefinanciare 9,7%.

La 30 septembrie 2018, soldul datoriei de stat a constituit 51561,9 mil. MDL, diminuîndu-se cu

98,5 mil. MDL sau cu 0,2% faţă de sfârşitul anului 2017, fiind influenţat de diminuarea soldului datoriei de stat externe cu 666,5 mil. MDL, însă, atenuat de majorarea soldului datoriei de stat interne  cu  568,0  mil.  MDL.  Conform  datelor  privind  PIB-ul  prognozat  pentru  anul  2018, ponderea datoriei de stat în PIB, la situația din 30 septembrie 2018, a constituit 26,9%, înregistrînd o diminuare în raport cu situaţia de la sfîrşitul anului 2017 cu 2,3 p.p.

Sectorul bancar

În primele nouă luni ale anului 2018 în sectorul bancar național au fost promovate mai multe reforme în scopul consolidării și dezvoltării acestuia după principiile internaționale de siguranță, prudență și transparență. Au fost realizate schimbări majore în structura acționarilor din sectorul bancar și în domeniul reglementării, prin implementarea rapoartelor COREP conform cerințelor BASEL III. Cu toate aceste modificări, sectorul bancar național rămâne a fi și în continuare unul supra capitalizat, supra lichid și puțin funcțional, din cauza incluziunii financiare scăzute cu sectorul real, activității sale anemice pe piața produselor de finanțare a afacerilor și contribuției din ce în ce mai joase la creșterea economică.

Caracteristic perioadei de referință este menținerea tendinței de creștere a activelor, depozitelor și capitalului în sectorul bancar, ceea ce sporește capacitatea acestora de a face față riscurilor din activitate. Indicatorii prudențiali rămân a fi foarte înalți, în special acesta se referă la lichiditatea excesivă. Activitatea de creditare este robustă și incertă, deși unele progrese la acest capitol încep a se contura. Volumul creditelor neperformante conturează deja un trend descendent.

Sectorul extern

Soldul contului curent al balanţei de plăţi, în perioada ianuarie-septembrie 2018, a înregistrat un deficit de 836,49 mil. dolari, ce s-a aprofundat cu 63,2% față de ianuarie-septembrie 2017.

Soldul balanţei serviciilor, în perioada ianuarie-septembrie 2018, a înregistrat o creștere cu 37,7% până la 287,63 mil. dolari. Această creștere s-a datorat majorării exporturilor de servicii cu 22,6% și a importurilor de servicii cu 18%.

Contul de capital în perioada ianuarie-septembrie 2018 a înregistrat un sold negativ de 28,98 mil. dolari (din care 12,05 mil. dolari în trimestrul III 2018) care a scăzut cu 76,5% față de perioada similară a anului 2017. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (41,42 mil. dolari), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale a constituit 12,44 mil. dolari.

Contul financiar a înregistrat intrări nete de capital în valoare de 724,12 mil. dolari, dintre care în trimestrul III 2018 – 281,43 mil. dolari, ca rezultat al majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 421,28 mil. dolari ca urmare a tranzacţiilor efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților au scăzut pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2018 cu 302,84 mil. dolari. 

Poziția investiţională internaţională la 30.09.2018, a constituit 3833,27 mil. dolari (34,5% relativ la PIB), soldul negativ aprofundându-se față de sfârşitul anului 2017 cu 18%. Activele financiare externe au însumat 5572,73 mil. dolari, în scădere cu 2,5% iar pasivele 9406 mil. dolari, în  creştere cu 4,9%. Raportul dintre stocul activelor şi  pasivelor externe a constituit 59,2%.

Volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice în perioadei ianuarie-septembrie 2018, a constituit 955,05 mil. dolari, cu 9,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Comerţul exterior cu bunuri în perioada ianuarie-septembrie a. 2018 a înregistrat o creştere cu

20,7%, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Exporturile de mărfuri au constituit

1960  mil.  dolari.  Importurile  de  mărfuri  au  constituit  4181,5  mil.  dolari,  mai  mult  faţă  de perioada similară a anului precedent cu 21,6%. Decalajul între evoluţia exporturilor și importurilor au determinat acumularea unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2221,5 mil. dolari, cu 434,3 mil. dolari.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în perioada ianuarie-septembrie 2018 a fost de 46,9%, comparativ cu 48% în perioada similară din anul 2017.

Mediul de afaceri

În T I 2018, numărul întreprinderilor înregistrate de Agenția Servicii Publice s-a diminuat cu 7% f.p.s.a.p. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în T I 2018, în Registrul de stat, au fost trecute 1657 întreprinderi noi. Concomitent, în T I 2018, numărul întreprinderilor radiate s-a diminuat nesemnificativ comparativ cu perioada similară a anului precedent, constituind 1936 întreprinderi.

De asemenea, începând cu T I 2017 și în T I 2018, numărul net de întreprinderi nou create a marcat o valoare negativă, ceea ce semnifică că numărul întreprinderilor radiate în perioada dată a depășit considerabil numărul întreprinderilor înregistrate.

Sectorul social

Situaţia demograficăÎn T III din anul 2018 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 24915 pers., fiind în scădere cu 1149 copii sau cu 4,4% mai puțin comparativ cu T III din anul precedent, rata natalităţii a fost de 9,4 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în scădere cu 0,4 p.p. f.p.s.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 27307 pers., înregistrând o scădere de 278 persoane sau cu 1,0% mai puțin f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 10,3 decedaţi la 1000 locuitori, în scădere cu 0,1 p.p. f.p.s.a.p. Numărul copiilor decedaţi în vârstă sub 1 an în T III din anul 2018 a constituit 257 cazuri, fiind cu 7 cazuri mai mare decât în T III din anul precedent. Scăderea naturală  în  T  III  din  2018  a  constituit  -2392  persoane  (-1536  persoane  în  T  III  din  anul precedent) sau -0,9 persoane la 1000 de locuitori (-0,6 persoane la 1000 de locuitori în T III din anul precedent).

Numărul căsătoriilor total pe ţară în T III din anul 2018 a constituit 15844, micşorându-se cu

522 sau cu 3,2% faţă de aceeași perioadă a anului trecut, iar rata nupţialităţii a constituit 6,0 căsătorii la 1000 locuitori, reducându-se cu 0,1 p.p. f.p.s.a.p. Indicatorul în cazul numărului divorțurilor din țară a constituit 7973, fiind în creștere cu 995 sau cu 14,3% faţă de T III din anul precedent. Rata divorţialităţii a constituit 3,0 divorţuri la 1000 locuitori, cu 0,4 p.p. mai mult f.p.s.a.p.

Piaţa forţei de muncă. În T III din anul 2018 populaţia economic activă a constituit 1407,7 mii pers., majorându-se cu 7,6% sau cu  99 mii persoane în  comparaţie cu T III  din  anul 2017. Totodată, rata de activitate a populaţiei a fost de 47,2% şi s-a majorat cu 3,3 p.p. față de nivelul T III al anului 2017 (43,9%). Populaţia ocupată a fost de 1377,3 mii persoane, majorându-se cu

9,0% față de nivelul T III din 2017. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit

46,2%, fiind în creștere cu 3,8 p.p. față de T III din anul 2017. Numărul şomerilor, definit conform Biroului Internaţional al Muncii în T III din 2018 a constituit 30,4 mii pers., fiind în descreștere cu 31,8% sau cu 14,2 mii persoane față de T III din anul 2017. Rata şomajului la nivelul ţării în T III din 2018 a fost de 2,2%, fiind în descreștere cu 1,2 p.p. f.p.s.a.p. Populaţia inactivă din ţară (15 ani şi peste) în T III din 2018 a fost de 1575,2 mii persoane şi s-a redus cu 100 mii persoane sau cu 6,0% faţă de T III din 2017. Grupul NEET în T III din anul 2018 a avut o pondere de 24,9% din populaţia din grupa de vârstă de 15-29 ani (în afară de populaţia plecată peste hotare la lucru sau în căutarea unui loc de muncă) față de 29,1% în T III din 2017.

Remunerarea muncii. În T III din anul 2018 câştigul salarial nominal mediu lunar brut a constituit 6507,3 MDL, majorându-se cu 12,0% față de T III din anul 2017, iar în termeni reali – cu 8,9%. În sectorul bugetar salariul mediu lunar (5624,8 MDL) s-a majorat f.p.s.a.p. cu 12,7%, într-o mai mare măsură decât câştigul salarial mediu lunar din sectorul real (6845,1 MDL), care a crescut f.p.s.a.p. cu 11,6%. Cele mai bine plătite tipuri de activităţi economice sunt: Informaţii şi comunicaţii (14228,4 MDL), Activităţi financiare şi de asigurări (11976,5 MDL) şi Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat (11318,5 MDL).

Veniturile disponibile ale populaţiei în Trimestrul III al anului 2018 au constituit în medie pe o persoană pe lună 2412,2 MDL, fiind  în  creştere cu 8,5% f.p.s.a.p. În  termeni  reali veniturile populaţiei s-au majorat cu 5,6%. Cele mai importante surse de venit rămân a fi în continuare: salariile (45,1%), prestaţiile sociale (25,0%) şi transferurile băneşti din afara ţării (13,4%).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populației în T III din 2018 au constituit în medie pe o persoană 2437,5 MDL, majorându-se f.p.s.a.p. cu 5,8%. În termeni reali, ajustând la indicii preţurilor de consum, cheltuielile populaţiei s-au majorat în medie cu 3,0% f.p.s.a.p. Cea mai mare parte a cheltuielilor continuă să fie direcţionată spre: consumul alimentar (43,4%), întreţinerea locuinţei (18,8%) şi îmbrăcăminte şi încălţăminte (11,0%).

Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 octombrie 2018 a constituit

708,8 mii persoane sau cu 9,5 mii persoane mai puțin comparativ cu 1 octombrie 2017. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 octombrie 2018 a constituit 1663,18 MDL, fiind în creştere cu 11,2% faţă de 1 octombrie 2017.