Pagina principală » Activitatea INCE » Publicații » met » Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (nr. 34)

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (nr. 34)
Vizualizări: 2317 / Publicat: 21-11-2019, 13:45 /

 

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (nr. 34)

La data de 21 noiembrie 2019, în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT 2019”,  organizate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și Centrul Internaţional de Expoziţii (C.I.E.) „Moldexpo” S.A. în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare, Institutul Național de Cercetări Economice a prezentat publicului larg ediția trimestrială a publicației ”Tendințe în Economia Moldovei” ce a inclus cele mai recente evenimente ce au marcat activitatea social-economică a țării și prognozele actualizate privind evoluţia economiei naţionale pentru anul 2019.

 

Publicația poate fi descărcată aici: met_34_ro_site_ince.pdf [3.06 Mb] (copieri: 842)

REZUMATUL EDIȚIEI

Producţia

Prima jumătate a anului 2019 a marcat o creștere a produsului intern brut, acesta înregistrând o valoare nominală de 90 889 mil. MDL în prețuri curente, ceea ce reprezintă o creștere cu 5,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Producția industrială a crescut în ritmuri mai modeste, astfel pentru semestrul I 2019 a înregistrat o majorare cu 1,3% f.p.s.a.p. Producția globală agricolă a atins valoarea de 5235,3 mil. MDL (prețuri curente), o cifră mai mică cu 4,2% (în prețuri comparabile) comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Volumul mărfurilor transportate pe toate tipurile de transport a atins o cifră net superioară celei din anul precedent cu 6,6%.

Investițiile în active imobilizate au înregistrat o creștere cu 26,8% față de perioada similară a anului precedent, atingând cifra de 9154,2 mil. MDL. Rezultatul dat în marea sa parte aparține investițiilor în imobilizările corporale ce au crescut cu 26,2% f.p.s.a.p. și investițiilor în active necorporale care în perioada dată s-au majorat semnificativ cu 54,5% față de ianuarie-iunie 2018.

Preţuri şi rate de schimb

Rata medie anuală a inflației în semestrul I, 2019 a constituit 3,3% f.p.s.a.p., evoluțiile lunare oferind semnale de creștere a acestui indicator în viitorul apropiat. Componentele IPC au înregistrat următoarele valori: produsele alimentare – 5,02%, produsele nealimentare – 3,62%, serviciile – (-0,02)% f.p.s.a.p.  Trendul ascendent  al ritmului de creștere a prețurilor s-a stabilit de la începutul anului curent și este determinat în mare măsură de cererea agregată pro inflaționistă, ca urmare a reformei salarizării în sectorul bugetar operate la sfârșitul anului precedent. 

Politica monetară

Politica monetară promovată de Banca Națională a Moldovei în prima jumătate a anului 2019 a fost influențată de amplificare a anticipațiilor inflaționiste a economiei moldovenești, urmărind să asigure menținerea ratei anuale a inflației în limitele coridorului de variație a țintei staționare, într-o manieră care să sprijine creșterea economică inclusiv, prin consolidarea încrederii și a activității de creditare.

Rezervele oficiale pe parcursul în prima jumătate a anului 2019 s-au menținut la o valoare optimă conform tuturor cerințelor  de adecvare a acestora, asigurând un nivel suficient de acoperire a importurilor de mărfuri și servicii.  La sfârșitul trimestrului II 2019, activele oficiale de rezervă s-au majorat față de datele înregistrate la sfârșitul perioadei similare a anului precedent, cu cca. 23,9 mil.USD și au constituit 2913 mil.USD, înregistrând un spor de  0,8% f.p.s.a.p.   

Finanțele publice

În sem. I al anului 2019 veniturile totale ale bugetului public național au constituit 29467,2 mil. MDL, asigurându-se o creștere de 1680,0 mil.MDL sau 6,0%, și următoarea structură: bugetul de stat – 18196,9 mil.MDL (18188,2 mil. lei fără transferuri primite și dobânzi încasate),  bugetul asigurărilor sociale de stat – 11523,8 mil.MDL (6703,4 mil.MDL fără transferuri), fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – 3073,9 mil.MDL (2366,1 mil.MDL fără  transferuri), bugetele locale – 8534,6 mil. MDL (2209,5 mil.MDL fără transferuri).

Executarea bugetului public național în sem. I 2019 a generat un sold bugetar negativ (deficit) de -2105,1 mil.MDL la BPN, BS - de -2586,9 mil.MDL (în creștere cu -2024,8 mil.MDL sau peste 200% în raport cu aceeași perioadă 2018), BASS – de 523,3 mil.MDL, FAOAM – de -120,2 mil.MDL și BL- de 78,7 mil.MDL. La situația din 30 iunie 2019 soldul datoriei de stat a constituit 54380,9 mil.MDL, mai mult cu 2368,4 mil.MDL comparativ cu sfîrșitul anului 2018. Acesta a fost influențat în special de majorarea soldului datoriei de stat externe cu 1 996,9 mil.MDL dar și de majorarea soldului datoriei de stat interne cu 371,5 mil.MDL. Majorarea soldului datoriei de stat externe se datorează finanțării externe nete pozitive și fluctuației pozitive a ratei de schimb a USD față de alte valute pe parcursul sem. I al anului 2019. Totodată, majorarea soldului datoriei de stat interne a fost condiționată de finanțarea internă netă pozitivă a VMS emise pe piața primară pe parcursul perioadei de referință.

Sectorul bancar

Sectorul bancar al Republicii Moldova, prima jumătate a anului 2019 a urmat calea solidificării stabilității financiare, erodate de falimentul a 3 bănci în anul 2015. Îmbunătățirea a fost realizată prin consolidarea cadrului de guvernanță corporativă în bănci și modernizarea reglementării activității bancare, inclusiv prin intrarea în vigoare la 4 aprilie 2019 a noului regulament ce ține de cadrul de administrare a activității băncilor care are scopul să perfecteze cadrul de reglementare și supraveghere bancară în special în domeniul gestionării riscurilor.

Activele totale la nivelul sistemului bancar moldovenesc au crescut în trimestrul II 2019  cu 8,1%, până la 86862,6 mil.MDL față de perioada similară a anului precedent.  În structura activelor cea mai semnificativă contribuție la creșterea acestora au avut creditele, care au sporit f.p.s.a.p. cu 17%.

Volumul creditelor neperformante este în descreștere continuă, însă ponderea acestora este încă la un nivel foarte înalt.  La sfârșitul trimestrului II, 2019 ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a diminuat cu 4 p.p. față de aceeași perioadă a anului 2018, constituind 10,63%. Ponderea creditelor neperformante în fonduri proprii a atins nivelul de 35,9%, în descreștere cu -6,49 p.p. față de data de 30.06.2018 și cu o reducere de 5,2p.p. față de finele anului 2018.

Activitatea de creditare nebancară

Deşi segmentul de creditare nebancară este nesemnificativ în raport cu PIB-ul, înregistrând un grad de intermediere financiară de doar 3,2%, ponderea acestuia pe piața de creditare devine tot mai mare. În ultimii ani acesta a înregistrat o creștere dublă, datorită cererii sporite din partea consumatorilor și procedurii simplificate de accesare a creditelor Sectorul extern

 Sectorul extern

Soldul contului curent al balanței de plăți, în semestrul I 2019, a înregistrat un deficit de 550,77 mil.USD, care s-a majorat cu 10,9% comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului precedent. Deficitul contului curent, raportat la PIB, a constituit 10,6% (față de 10,1% în semestrul I 2018).

Mediul de afaceri

În T I 2019 numărul întreprinderilor înregistrate de Agenția Servicii Publice s-a majorat nesemnificativ cu 2,2% f.p.s.a.p. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în T I 2019, în Registrul de stat, au fost trecute 1693 întreprinderi noi. Concomitent, în T I 2019, numărul întreprinderilor radiate a marcat o creștere semnificativă cu 26,2% f.p.s.a.p., constituind 2444 întreprinderi.

Totodată, în T I 2019 continue tendința descrescătoare a numărului net de întreprinderi noi create f.p.s.a.p., numărul cărora s-a diminuat considerabil. Astfel, în perioada ianuarie-martie 2019, numărul întreprinderilor lichidate l-a depășit pe cel al întreprinderilor înregistrate cu -751 de unități.

Sectorul social

Situația demografică. În T II din 2019 persistă tendința de micșorare a numărului născuților-vii, decedaților, căsătoriilor, reducându-se în același timp și ratele natalității, mortalității și nupțialității. S-au majorat numărul divorțurilor și rata divorțialității. În interiorul țării a crescut numărul plecărilor atât din localități rurale, cât și din cele urbane, iar numărul sosirilor s-a majorat doar în localitățile urbane, în timp ce în cele rurale s-a redus, totodată numărul migraților de muncă s-a majorat.