Dinamica specializării comerţului exterior al Republicii Moldova
Vizualizări: 13703 / Publicat: 25-08-2011, 18:52 /
Alexandru Stratan, Victoria Clipa
În prezent, un deziderat major al politicilor guvernamentale a devenit trecerea
economiei naţionale de la un model de dezvoltare bazat pe remiteri şi consum la unul bazat
pe exporturi, investiţii şi inovaţii. Despre asigurarea dezvoltării economiei naţionale în baza
inovaţiilor este încă prematur de vorbit, întrucât acestea presupun investiţii enorme şi sunt
caracteristice mai mult ţărilor înalt dezvoltate. În acelaşi timp, exporturile şi investiţiile străine
directe ar putea avea o importanţă crucială în asigurarea creşterii economiei naţionale. Deşi pe
toată perioada de tranziţie, dar mai cu seamă, de-a lungul ultimului deceniu au fost întreprinse
multiple măsuri care vizează liberalizarea comerţului exterior, performanţele acestuia, în
special ale exporturilor, rămîn a fi foarte reduse, economia naţională confruntându-se practic
cu un deficit de produse competitive, care ar putea concura pe piaţa externă. Aceste evoluţii
modeste se datorează, în mare parte, unor vicii de structură a exporturilor, care nu prea a
progresat în această perioadă.
Alexandru Stratan, Victoria Clipa
În prezent, un deziderat major al politicilor guvernamentale a devenit trecereaeconomiei naţionale de la un model de dezvoltare bazat pe remiteri şi consum la unul bazatpe exporturi, investiţii şi inovaţii. Despre asigurarea dezvoltării economiei naţionale în bazainovaţiilor este încă prematur de vorbit, întrucât acestea presupun investiţii enorme şi suntcaracteristice mai mult ţărilor înalt dezvoltate. În acelaşi timp, exporturile şi investiţiile străinedirecte ar putea avea o importanţă crucială în asigurarea creşterii economiei naţionale. 

Analiza cheltuielilor pentru agricultură în Republica Moldova
Vizualizări: 12892 / Publicat: 19-08-2011, 11:36 /

Autor: Marcel Chistruga dr. IEFS

Articolul prezintă o analiză a cheltuielilor agricole în Republica Moldova, inclusiv subvenţii şi alte cheltuieli bugetare. Acesta se concentrează pe probleme de optimizare a cheltuielilor bugetare curente şi recomandări pentru factorii de decizie politică. Unele dintre subvenţii distorsionează activitatea economică şi denaturează eficienţa pieţelor în Republica Moldova, din care motiv este necesară o examinare aprofundată acestora.


Creștere economică, investiții și exporturi...mai mult cantitativ, mai puțin calitativ
Vizualizări: 10997 / Publicat: 25-07-2011, 02:21 /

Alexandru Stratan, Alexandru Fala

 

În primul trimestru al anului 2011 PIB-ul a crescut cu 8,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut. O asemenea dinamică, cu siguranță, poate fi considerată surprinzătoare. După buna revenire economică din 2010 de 6,9%, se anticipa o temperare a ritmurilor de creştere. Din perspectiva istorică o asemenea dinamică, deşi, s-a înregistrat rar, nu este ieşită din comun; pănă la declinul din 2009, economia naţională a mai înregistrat ritmuri înalte de creştere în primul trimestru al anului, de exemplu în 2005.


Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă în Republica Moldova.
Vizualizări: 12982 / Publicat: 15-07-2011, 02:14 /

dr.hab Alexandru Stratan, dr. Galina Savelieva, cerc.șt. Vera Cotelnic

 

Ocuparea forţei de muncă este o sarcină primordială a politicii economice care asigură echilibrul macroeconomic şi stabilitatea social-politică. Obiectivele strategice de atingere a unui grad sporit de ocupare sunt stabilite în Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.605 din 31 mai 2007. Totodată, pe parcursul ultimilor ani, ocuparea forţei de muncă tinere rămâne a fi una din principalele probleme ce persistă în Republica Moldova, problemă pe care  procesul de tranziţie la economia de piaţă a amplificat-o şi a aprofundat-o, accentuând necorelarea între cererea şi oferta forţei de muncă în ansamblu. 


Ce ar însemna planificarea dezvoltării economice a localităţilor subdezvoltate din Republica Moldova?
Vizualizări: 10240 / Publicat: 14-07-2011, 10:35 /

Stratan Dumitru, cercetător ştiinţific
 

Experienţa   Republicii   Moldova   în  realizarea   eforturilor   de  dezvoltare   locală (programe, proiecte sau politici publice) continuă să se bazeze pe sprijinul oferit în cadrul diferitor programe de suport. Obiectivele pe care şi le propun să le realizeze aceste programe depăşesc potenţialul şi capacitatea de implementare a localităţilor implicate. Iar provocarea nu ţine atît de comportamentul autorităţilor din regiunile sub  –  dezvoltate,  cît  de  procesul  propriu  –  zis,  în  care  acestea  urmează  a  fi implicate.


REGLEMENTAREA PREŢURILOR ÎN UNELE SECTOARE ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 11303 / Publicat: 12-07-2011, 10:29 /

Alexandru Stratan, Alexandru Fala, Mihail Poisic
 

Inflaţia este o provocare permanentă pentru economia Republicii Moldova. Majorările de preţuri la noi au un efect social deosebit de acut, deoarece populaţia are venituri mici. În condiţiile noastre, masa monetară contribuie nesemnificativ la generarea inflaţiei. O asemenea stare a lucrurilor este caracteristică pentru statele cu performanţe economice reduse.


Удушающие объятия экономического роста
Vizualizări: 10240 / Publicat: 21-06-2011, 10:34 /

Михаил Пойсик, доктор экономики

Институт экономики, финансов и статистики, АНМ

 

Вот и получается, что восторги нынешней власти вокруг «бурного» роста национальной экономики скорее напоминают радостный лепет малыша при виде ярко переливающегося мыльного пузыря. Но его искренняя радость – это плод детских иллюзий…

Органами статистики подсчитан валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам 1 квартала текущего года. Казалось бы, рядовое событие? Но в этот раз и у скептиков и у оптимистов рост в 8,4% к соответствующему периоду прошлого года вызвал почти шоковое состояние. Ибо ни госструктуры, ни аналитические центры, включая и зарубежные, в условиях пока робкого оживления мировой экономики, по-прежнему носящей неустойчивый и фрагментарный характер, кризисных явлений и элементов стагнации в нашей стране, естественно, подобного рывка просто не ожидали.


PARCURILE INDUSTRIALE ÎN CONTEXTUL GESTIUNII CRIZELOR ECONOMICE ŞI OPTIMIZĂRII COSTURILOR SOCIO-ECONOMICE
Vizualizări: 10744 / Publicat: 24-05-2011, 15:17 /

Alternanţele între etapele de expansiune economică şi cele de recesiune la nivelul activităţii economice dintr-o ţară, reprezintă un fenomen care nu lasă indiferent nici un element al societăţii. Succesiunea în timp a fazelor care marchează schimbarea condiţiilor şi a rezultatelor creşterii economice, sunt imprimate de mişcarea unor factori de natură economică, socială, politică , tehnologică şi regulatorie. Iar aceştia intensifică contrastul diferitor tipuri de crize.  Factorul determinant fundamental al crizei actuale cu care se confruntă majoritatea economiilor lumii este politica inflaţionistă de la începutul anilor 2000. Efectele politicii de expansiune monetară au fost acutizate de distorsionarea stimulentelor care modelează comportamentul agenţilor economici, ale instituţiilor financiar‐bancare în primul rând. Iar într-o lume plată, efectele crizei statelor puternice se resimt nemijlocit şi în restul ţărilor lumii.


Утром деньги, а стулья, когда подвезут… Михаил Пойсик, доктор экономики Институт экономики, финансов и статистики, АНМ
Vizualizări: 10041 / Publicat: 24-05-2011, 15:04 /

Михаил Пойсик, доктор экономики

Институт экономики, финансов и статистики, АНМ

Если бы наша власть вразумительно разъясняла своим согражданам суть и необходимость подобных непопулярных реформ, организовывала по ним широкие дискуссии, транспарентно расходовала, а не «распиливала» общественные финансы, то без всяких сомнений народ поддержал бы большинство разумных начинаний. Любая страна обречена на нищету и прозябание, пока в ней будут доминировать «халявные» настроения, а государственные структуры будут оставаться «хлебными» местами.    


ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA – ÎNTRE PROVOCĂRI ŞI SOLUŢII
Vizualizări: 10737 / Publicat: 20-04-2011, 10:08 /

Pentru Republica Moldova intenţiile de reformare au fost o constantă  a discursului politic, însă reuşite în materie de transformări nu s-au înregistrat. Cu unele excepţii, clasa politică nu şi-a putut asuma responsabilitatea şi respectiv costurile legate de promovarea unor transformări cardinale. Evident că reformele orientate spre crearea unei economii de piaţă funcţionale, nu s-ar fi putu realiza fără suportarea unor costuri sociale, însă aceste “pierderi” erau inevitabile şi ar fi fost mici în comparaţie cu avantajele generate de crearea unei economii competitive, ce ar fi asigurat o dezvoltare durabilă şi calitativă.