Pagina principală » Activitatea INCE » Teme de cercetare » Teme de cercetare 2009

Teme de cercetare 2009
Vizualizări: 13228 / Publicat: 22-02-2011, 21:25 /

Pe parcursul anului 2009 în cadrul IEFS au fost efectuate cercetări asupra 18 proiecte, dintre care 5 – fundamentale, 10 – aplicative, 2- pentru tineret şi unu în program de stat. 

06.411.070F   „Politici, modele şi scenarii de creştere economică a Republicii Moldova” . Proiectul instituţional fundamental  pentru anii 2006-2010
Tema pentru anul 2009: „Elaborarea scenariului de creştere economică în baza reformelor structurale”  
Conducător de proiect - doctor în economie, conferenţiar universitar, Alexandru  Muravschi 
Rezultatele obţinute: în cadrul proiectului dat au fost fundamentate două principii metodologice de importanţă majoră pentru elaborarea scenariului de creştere  economică în baza reformelor structurale şi a fost elaborat scenariul respective pe perioada 2010-2013. Au fost identificate particularităţile şi factorii de bază ai creşterii economice în industria şi în industria prelucrătoare ale R. Moldova, determinate căile de liberalizare a comerţului exterior în procesul transformărilor economice şi stabilite măsuri ce permit elaborarea scenariului de influenţă a instrumentelor bugetar-fiscale asupra procesului de creştere economică. 

 

06.411.071 F  “Elaborarea instrumentarului de analiză a influenţei sistemului financiar monetar asupra economiei reale” Proiectul instituţional fundamental pentru anii 2006 - 2010 
Etapa IV, 2009: Elaborarea modelelor  componentelor economiei reale în conexiune cu sistemul financiar-bancar. 
Conducător de proiect: doctor în economie, conferenţiar cercetător, Ludmila Stariţîna
Rezultatele obţinute: În cadrul cercetării a fost efectuată elaborarea modelului econometric de simulare a componentelor economiei reale în conexiune cu sistemul financiar-bancar, în scopul perfecţionării politicii financiare a statului şi atenuării impactului crizei financiare mondiale. În baza rezultatelor testării calitativ-verbale a modelului elaborat, a fost fundamentat scenariul ipotetic de dezvoltare a politicii financiar-monetare a statului, ce presupune diverse variante-prognoze condiţionate privind realizarea acesteia. În legătură cu acest fapt au fost elaborate recomandări de perfecţionare a mecanismului financiar-bancar al RM, temeiul cărora constă în: consolidarea şi restructurarea sistemului naţional bancar; activizarea expansiunii creditare a sectorului real al economiei; diminuarea şocurilor monetare.

 

06.411.072F  ”Perfecţionarea sistemului informaţional statistic în vederea integrării europene” Proiect institutional fundamental pentru anii 2006 - 2010
Conducător de proiect: doctor în economie, Gheorghe Costandachi
Rezultatele obţinute: În scopul urgentării creării sistemului de indicatori statistici din domeniul educaţiei au fost propuse un şir de recomandări, cum ar fi: procedura de colectare a informaţiei din domeniul educaţiei să fie efectuată utilizându-se performanţele actuale ale tehnologiilor informaţionale; indicatorii naţionali să formeze o parte a politicii educaţionale, ceea ce ar  oferi explicaţii pentru tendinţele observate şi crea posibilităţi pentru creşterea standardelor pentru certificarea cadrelor didactice.
În rezultatul cercetării au fost identificaţi, elaboraţi şi descrişi doi indicatori statistici de eficienţă din domeniul de educaţie.

 

C06.411.074 F  „Armonizarea mecanismelor economice, financiare şi sociale în procesul integrării europene” Proiect instituţional fundamental pentru anii 2006 - 2010
Etapa IV, anul 2009: Cercetarea comparativă a mecanismelor şi instrumentelor economice, financiare şi sociale ale UE şi RM 
Conducător de proiect:  doctor în economie, cercetător ştiinţific coordonator, Clichici Dorina
Rezultatele ştiinţifice obţinute şi noutatea lor: 1) Analiza experienţei ţărilor UE privind asigurarea creşterii economice la etapele integrării europene şi identificarea factorilor de asigurare a creşterii economice în RM. 2) Analiza experienţei ţărilor UE privind utilizarea mecanismelor şi instrumentelor financiare la etapele integrării europene. 3) Analiza mecanismelor şi instrumentelor politicii sociale şi de ocupare a forţei de muncă ale UE şi RM. 4) Elaborarea recomandărilor privind implementarea celor mai bune practici şi experienţe europene privind facilitarea procesului de integrare europeană şi eliminarea barierelor din cadrul procesului de armonizare la standardele europene a economiei ţării.

 

06.411.067A „Elaborarea normativelor economice şi a bazei actualizate de date informaţionale pentru sectorul agro-alimentar”. 2006-2010
Etapa IV, a. 2009: „Tarife de costuri normate în agricultură”
 
Conducător de proiect: doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, Tudor Bajura
Rezultatele obţinute: În tarifele de costuri sunt reflectate consumuri medie ponderate, economic şi social argumentate pentru atingerea unui anumit nivel de rodnicie a pământului (de productivitate a animalelor). Tarifele sunt diferenţiate pe formele de gospodărire, inclusiv: (i) gospodării corporative mari (mai mult de 25 ha); (ii)gospodării ţărăneşti de fermier cu dimensiuni mijlocii (3-25 ha); (iii) gospodării ţărăneşti de fermier cu dimensiuni mici (până la 3 ha); (iv) gospodăriile casnice auxiliare. În total în cadrul proiectului dat au fost elaborate 1840 tarife de costuri ale serviciilor şi 1116 tarife de costuri ale produselor agricole, inclusiv: culturi cerealiere – 132; culturi tehnice - 30; furajere – 150; legumicole şi cartoful – 246; fructe şi pomuşoare – 156; struguri – 24; produsele animaliere – 338.

09.817.08.006 A   „Prognozarea şi monitorizarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova”  Proiectul instituţional aplicativ  pentru anii 2009-2010  (raport intermediar) 
Conducător de proiect: doctor în economie, conferenţiar cercetător Valentina Ganciucov
Rezultatele obţinute: A fost monitorizată criza financiar-economică mondială şi influenţa ei asupra economiei Republicii Moldovei. Au fost perfecţionate modelele macroeconomice şi adaptate la specificul economiei Republicii Moldovei. În baza modelului econometric elaborat şi informaţiei statistice pe nouă luni ale anului 2009 au fost estimaţi indicatorii macroeconomici pentru anul 2009 şi prognozaţi cei pentru perioada 2010-2012, fiind elaborate două variante de prognoză: de baza şi alternativă.

 

 

09.819.08.05A  „Elaborarea modelului de protecţie a intereselor participanţilor în cadrul pieţei financiare a Republicii Moldova” Termenul: 2009 - 2010
Conducător de proiect: doctor în economie, Ciobanu Sergiu 
Rezultatele obţinute: Rezultatele ştiinţifice aplicate cuprind propunerile de elaborarea şi implementare a unui ansamblu de măsuri privind atragerea întreprinderilor şi populaţiei pe piaţa hârtiilor de valoare, reieşind din rezultatele analizei şi posibilitatea implementării practicilor mondiale, care vor spori globalizarea Pieţii Financiare a Moldovei.

 

08.817.08.010A  „Evaluarea situaţiei demografice în Republica Moldova şi determinarea mărimilor admisibile a indicatorilor principali ai securităţii demografice” Termenul:  2008-2010
Conducător de proiect: doctor în economie, Galina Savelieva 
Rezultatele obţinute: Scopul cercetării a fost elaborarea şi argumentarea mecanismului şi determinarea mărimilor admisibile ale indicatorilor principali ai securităţii demografice. În acest context s-a  efectuat modelarea indicatorilor prin metoda de corelaţie şi regresie, analiză retrospectivă şi prospectivă a fenomenelor de  natalitate şi mortalitate şi proiectarea numărului şi structurii populaţiei pentru 2009-2012 potrivit scenariilor reper şi moderat pesimist, metoda statistică de proiectare a  indicatorilor Rata nupţialităţii şi Rata divorţialităţii. S-au elaborat recomandări privind aplicarea modelelor şi a mărimilor admisibile ale indicatorilor de securitate demografică în activitatea practică ale autorităţilor publice respective pentru elaborarea documentelor de politici, monitorizării impactului ale politicilor respective. 

 

08.817.08.011A   „Analiza şi estimarea mediului de afaceri şi climatului investiţional” Proiectul instituţional aplicativ pentru anii 2008-2009 (raport final)
Conducător de proiect: doctor în economie, conferenţiar cercetător, Elena Aculai
Rezultatele obţinute: А fost precizată аbordarea propusă în a. 2008 pentru evaluarea mediului de afaceri din Moldova. A fost organizat şi realizat sondajul experţilor în scopul obţinerii informaţiei curente pentru evaluarea mediului de afaceri din Moldova. A fost argumentată şi fundamentată metodica de prelucrare a datelor sondajului, sistemului indicatorilor de evaluare a mediului de afaceri şi formulelor de calcul. A fost realizată procedura propriu-zisă de prelucrare a fişelor de evaluare a experţilor. Rezultatele principale ale cercetării au fost generalizate, au fost formulate concluzii şi înaintate propuneri cu privire la îmbunătăţitrea stării mediului de afaceri şi climatului investiţional  din Moldova.

 

08.814.08.03A “Elaborarea mecanismelor inovaţionale pentru dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare din Republica Moldova” 
Conducător de proiect: doctor în economie, conferenţiar universitar, Ivan Luchian
Rezultatele obţinute: În raport a fost prezentată esenţa şi structura procesului inovaţional. A fost elaborată esenţa inovaţiilor financiare şi experienţa implementării celor mai răspândite inovaţii pe piaţa valorilor mobiliare. Au fost studiaţi factorii determinanţi ai elaborării şi implementării inovaţiilor pe piaţa valorilor mobiliare. A fost stabilit impactul inovaţiilor financiare asupra dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare şi în calitate a catalizator al crizelor financiare. A fost elaborat modelul procesului inovaţional pe piaţa valorilor mobiliare. A fost efectuată analiza pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova. Au fost determinate direcţiile de promovare a procesului inovaţional şi au fost  elaborate recomandări pentru introducerea unor mecanisme inovaţionale pe  piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova.

 

08.817.08.013A  “Analiza spaţiului concurenţial în Republica Moldova”
Conducător de proiect: doctor în economie, Timuş Angela  
Rezultatele obţinute: Cercetarea privind mediul concurenţial în Republica Moldova vizează unele repere importante care ar permite perfecţionarea cadrului legal în domeniul concurenţei, aplicarea de noi instrumente şi mijloace pentru reglementarea eficientă a spaţiului concurenţial,  ar contribui la formarea unei culturii de afaceri, educarea oamenilor de afaceri şi tot publicul cointeresat în stabilirea unui mediu concurenţial normal.  Raportul cuprinde asigurarea metodologică de evaluare a mediului concurenţial, principiile şi criteriile  de estimare a unei pieţe din punct de vedere concurenţial, metodele şi indicatorii de apreciere a concentrării pieţe. În raport sunt reflectate studii privind mediul concurenţial: pe piaţa de asigurări din RM, piaţa registratorii independenţi, piaţa organizaţiilor de microfinanţare şi piaţa cărnii de pasăre.

 

06.411.068A „Mecanisme şi instrumente de dezvoltare durabilă în spaţiul rural”. 
Compartiment: „Consolidarea capacităţilor decizionale privind formarea structurilor organizatorice moderne în spaţiul rural”
Conducător de proiect: doctor habilitat în economie, profesor universitar Valeriu Doga
Rezultatele obţinute: A fost elaborat conceptul de dezvoltare durabilă în spaţiul rural, bazat pe analiza situaţiei actuale în activitatea agricolă şi consolidarea capacităţilor decizionale privind formarea structurilor organizatorice moderne în spaţiul rural. Sunt înaintate recomandările privind dezvoltarea sectorului agro-alimentar şi formarea structurilor organizatorice noi în spaţiul rural, axate pe instrumentele obţinute ca rezultatul cercetării la crearea şi proiectarea sistemelor integrate (mini clasterilor agro-industriale) în spaţiul rural.

 

08.817.08.014A  “Estimarea cantitativă  factorilor de influenţă asupra inflaţiei în Republica Moldova”
Responsabil de proiect: doctorand, Alexandru Fală
Rezultatele obţinute: Analiza efectuată în cadrul proiectului de cercetare  a practicii internaţionale referitor la modelarea  inflaţiei a permis estimarea cantitativă a factorilor de influenţă a inflaţiei. Pentru Republica Moldova a fost realizat un model ce explică inflaţia prin evoluţia preţurilor la import, modificarea cursului şi acţiunea ciclului de afaceri. La fel a fost cercetată relaţia dintre creşterea economică şi inflaţie. În rezultatul studiilor s-a detectat nivelul inflaţiei, care nu periclitează creşterea economică. Ca rezultat al estimărilor cantitative  au fost elaborate recomandări privind modul de gestionare a inflaţiei în Republica Moldova. 

 

08.817.08.016 “Racordarea sistemului statistic in domeniul stiintei la cerintele europene”
Coordonator de proiect: doctor în economie, conferenţiar universitar, Ţurcan Aurelia
Rezultatele obţinute: În prezenta lucrare conform scopului principal al cercetării pentru anul 2008 s-a efectuat modernizarea formelor de dare de seamă a organizaţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării al AŞM.  Conform scopului principal al cercetării au fost elaborate: proiectul formei noi privind activitatea de cercetare-dezvoltare, proiectul formei noi privind activitatea de doctorat şi postdoctorat, notele metodologice pentru completarea chestionarelor statistice elaborate.

 

06.411.073 F   ”Corelarea politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă, determinate de scopurile strategice ale dezvoltării socio-economice a ţării” Proiect instituţional fundamental  (2006-2010) 
Etapa 2009: ”Сercetarea factorilor principali de ocupare a forţei de muncă  în Moldova” (intermediar)
Conducător responsabil:  doctor în economie, conferenţiar cercetător – Anatolii Rojco
Rezultatele obţinute: A fost efectuată calcularea indicelui integral al calităţii vieţii populaţiei din Moldova. A fost efectuată ranjarea  unităţilor administrative cu privire la calitatea vieţii. A fost efectuată evaluarea factorilor,  care formează  forţa de muncă  a ţării. S-au analizat principalele caracteristici a formării  populaţiei economic active, precum şi factorii calitativi de formare a  forţei de muncă. Au fost cercetate principalele tendinţe din sfera ocupării forţei de muncă. Examinate diferite tipuri de şomaj, de repartizare a şomerilor după locul lor de reşedinţă, sex, vârstă şi alţi factori, precum şi urmările social-economice ale şomajului.

 

09.817.08.007A  „Evaluarea riscurilor şi prognozarea dezvoltării durabile a sectorului agro-alimentar în contextul asigurării securităţii alimentare a ţării”. 2009-2010 
Etapa I, Anul 2009: „Metodologia evaluării impactului negativ al riscurilor asupra agriculturii. Concepţia atenuării riscurilor şi asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova”
Conducător de proiect: doctor în ştiinţe economice, Victor Moroz
Rezultatele obţinute: În cadrul lucrării au fost abordate problemele metodice privind evaluarea riscurilor. Au fost identificaţi şi testaţi indicatorii de vulnerabilitate.
A fost evaluat impactul riscurilor naturale şi a celor conexe asupra sectorului agrar în contextul asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova. 
În baza metodologiei propuse a fost elaborată concepţia atenuării riscurilor şi asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova în conformitate cu Complexul de măsuri comune pentru sporirea securităţii alimentare a statelor-membre ale C.S.I. semnat de către prim –ministrul Republicii Moldova pe data de 14 noiembrie 2008.

 

08.817.08.009А  "Cercetarea nivelului şi condiţiilor de trai a beneficiarilor  de prestaţii sociale în Moldova” Proiect instituţional aplicativ 
Etapa 2009 ”Evaluarea nivelului şi condiţiilor de trai a gospodăriilor casnice  cu copii  în Moldova” (final)
Conducător de proiect:  doctor în economie, conferenţiar cercetător – Anatolii Rojco
Rezultatele obţinute: A fost efectuată analiza comparativă a nivelului protecţiei sociale a familiilor cu copii din Moldova şi din alte ţări. În funcţie de tipul gospodăriilor casnice cu copii  şi a locului lor de reşedinţă este efectuată analiza nivelului şi structurii veniturilor disponibile, asigurarea lor cu locuinţă şi comodităţi comunale, precum şi cu mărfuri de folosinţă îndelungată. A fost realizată evaluarea nivelului de sărăcie a diferitelor tipuri de gospodării casnice cu copii. Au fost identificate cele mai acute probleme sociale ale gospodăriilor casnice cu copii şi elaborate recomandări în vederea soluţionării lor.

 

08.819.08.01A   „Fundamentarea mecanismului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii exportatoare de mărfuri şi servicii de producţie proprie” Proiectul aplicativ pentru tineri cercetători pentru anii 2008-2009 (raport final)
Conducător de proiect - doctor în economie, conferenţiar cercetător, Elena Aculai
Rezultatele obţinute: A fost cercetată situaţia din Moldova privind problemele IMM-urilor legate de accesul la diferite resurse in baza interviurilor cu IMM exportatoare. În particular: au fost investigate principalele probleme şi necesităţi ale IMM-urilor din Moldova legate de accesul la principalele tipuri de resurse - informaţie, finanţe, inovaţii, personal. Au fost concretizate problemele şi necesităţile specifice ale IMM exportatoare de producţie proprie. Au fost elaborate propuneri pentru Ministerul Economiei al RM şi alte organe administrative care au ca sarcină perfecţionarea politicii de stat de reglementare a businessului şi de susţinere a IMM-urilor exportatoare.