Pagina principală » Secţia: „Cercetări în antreprenoriat”

Secţia: „Cercetări în antreprenoriat”
Vizualizări: 16049

SECȚIA ”CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT”

 

Componenţa secţiei:

1.

VINOGRADOVA Natalia, dr. în economie, conf.cercetător

Șef Secție

vinogradova_europass_ro.pdf [280.94 Kb] (copieri: 383)

2.

NOVAC Alexandra, dr. în economie, conf.cercetător

Cercetător ştiinţific coordonator

novac_cv_ro.pdf [268.11 Kb] (copieri: 319)

3.

MAIER Lidia

Cercetător ştiinţific

maier_europass_ro.pdf [509.11 Kb] (copieri: 328)

4.

BOLDURAT Vladislav, doctorand

Cercetător ştiinţific

cv_boldurat-v.-2021.pdf [285.4 Kb] (copieri: 360)

 

Scopul principal al activităţii Secţiei rezidă în organizarea și efectuarea cercetărilor științifice aplicative în domeniul antreprenoriatului, cu accent pe cercetarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și a politicilor de susținere a acestora, în vederea creșterii competitivității și eficienței economico-sociale a afacerilor și soluționării problemelor mediului de afaceri în Republica Moldova.

 

Cercetările secției se bazează, în mare parte, pe surse originale de informație - rezultatele sondajelor și interviurilor cu antreprenori și experți.

 

 

PROIECTE CURENTE

Proiect în cadrul Programului de stat pentru anii 2020-2023:

 20.80009.1606.38 ”Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova”. Director de proiect - Vinogradova N., dr., conf.cercet.

 

PROIECTE REALIZATE

Proiecte naționale

2015–2019: 15.817.06.05A „Armonizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor în Republica Moldova cu principiile ”Small Business Act” pentru Europa”. Director de proiect – Aculai Elena, doctor habilitat în economie, conferenţiar cercetător.

Etapa a.2015: ”Perfecţionarea politicii de susţinere a IMM-urilor în Republica Moldova: îmbunătăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor familiale”.

Etapa a.2016: “Perfecţionarea politicii de susţinere a IMM-urilor în Republica Moldova: îmbunătăţirea reglementării activităţii persoanelor cu profesii liberale”.

Etapa a.2017: “Perfecţionarea politicii de susţinere a IMM-urilor în Republica Moldova: îmbunătăţirea posibilităţilor pentru dezvoltarea  antreprenorilor din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei”.

Etapa a.2018: “ Perfecţionarea politicii de susţinere a IMM-urilor în Republica Moldova: îmbunătăţirea posibilităţilor pentru antreprenorii, care au dat faliment şi pot beneficia în mod rapid de o a doua şansă”.

Etapa a.2019:  ”Îmbunătățirea posibilităților de implicare a tinerilor în activitățile antreprenoriale în Republica Moldova”.

2011–2014: 11.817.08.29A „Perfecţionarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii  şi consolidarea parteneriatului între business şi organele administraţiei publice”. Director de proiect – Aculai Elena, doctor  în economie, conferenţiar cercetător.

Etapa a.2011: ”Analiza formelor existente de organizare a dialogului dintre IMM şi organele administraţiei publice, identificarea mecanismelor de consolidare a acestui dialog la diferite nivele de administrare”.

Etapa a.2012: ”Evaluarea posibilităţilor şi formelor preferenţiale de parteneriat social între IMM şi organele administraţiei publice, dezvoltarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor”.

Etapa a.2013: ”Cercetarea procesului de creare a parteneriatului public-privat, identificarea factorilor, evaluarea formelor şi direcţiilor de dezvoltare a acestuia”.

Etapa a.2014: ”Analiza posibilităţilor şi constrângerilor în consolidarea parteneriatului dintre IMM-uri, instituțiile publice şi mediul de cercetare în vederea creşterii competitivității afacerilor”.

2010: 10.817.08.04А”Identificarea problemelor principale ale IMM din Moldova şi elaborarea materialelor metodice pentru crearea şi dezvoltarea clusterelor”. Director de proiect – Aculai Elena, doctor în economie, conferenţiar cercetător.

2008-2009: 08.817.08.011A “Perfecţionarea reglementării de stat a businessului: analiza şi estimarea mediului de afaceri şi climatului investiţional”. Director de proiect – Aculai Elena, doctor în economie, conferenţiar cercetător.

Proiecte naționale pentru tineri cercetători

2016–2017: 16.819.06.15A ”Analiza potenţialului de clusterizare în Republica Moldova la nivelul sectorului industrial”. Director de proiect – Novac Alexandra, doctor în economie, conferenţiar cercetător.

2013-2014: 13.819.18.08A „Identificarea oportunităţilor şi obstacolelor pentru integrarea întreprinderilor în clustere în Republica Moldova”. Director de proiect – Vinogradova Natalia, doctor în economie, conferenţiar cercetător.

2008-2009: 08.819.08.01A “Fundamentarea mecanismului de susţinere a IMM-lor exportatoare de mărfuri şi servicii de producție proprie”. Director de proiect – Aculai Elena, doctor în economie, conferenţiar cercetător.

Proiecte internaționale și proiecte finanțate de donatori externi

”Revizuirea politicii și elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea Programului de stat cu privire la antreprenoriatul feminin”, realizat cu sprijinul UN WOMEN (decembrie 2015 – octombrie 2016). Conducător de proiect - Stratan Alexandru, dr.hab., prof.

Actualitatea temei de cercetare şi a rezultatelor obţinute este condiţionată de necesitatea susținerii inițiativelor de dezvoltare a afacerilor de către diferite grupuri ale populației, inclusiv femei.

Rezultatul cercetării a fost еlaborarea proiectului Programului de stat privind dezvoltarea antreprenoriatului feminin și a Planului de acțiuni pentru realizarea Programului de Stat privind dezvoltarea antreprenoriatului feminin pentru anii 2018-2020. Aceste rezultate ştiinţifice au fost prevăzute în Рlanul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2015-2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 397 din  16.06.2015. Beneficiar al rezultatelor – Ministerul Economiei și alte instituții publice, implicate în reglementarea antreprenoriatului, precum și asociațiile de afaceri și organizațiile neguvernamentale, care promovează interesele femeilor în societate.

”Introducerea unei noi priorităţi „Economia verde pentru IMM-uri” în Planul de Acţiuni pentru anii 2015-2017 pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020”, realizat cu suportul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, la iniţiativa şi în cooperare cu Ministerul Economiei (septembrie-decembrie 2015). Conducător de proiect- Stratan Alexandru, dr.hab., prof.

În vederea armonizării cadrului legislativ și normativ în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii la recomandările europene și alinierii la principiile Legii europene a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, a fost elaborat proiectul Planului de acţiuni a unei noi priorităţi „Dezvoltarea economiei verzi pentru întreprinderile mici şi mijlocii” pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.709 din 3 iunie 2016 acesta a fost aprobat și inclus în Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020.

”Chestionarea IMM-urilor în cadrul proiectului ”Promovarea îmbunătăţirii performanţei de mediu a întreprinderilor mici şi mijlocii” („Promoting Better Environmental Performance  of Small and Medium-sized Enterprises”), realizat cu suportul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (aprilie-august 2014). Conducător de proiect- Stratan Alexandru, dr.hab., prof.

Рroiectul ”Antreprenoriatul și dezvoltarea politicilor IMM-urilor în regiunea OCEMN după ieșirea din criza economică”, finanțat de Fundația Konrad Adenauer (Turcia) și Rețeaua de cercetare și educație în antreprenoriat a universităților din Europa Centrală ERENET (ianuarie –septembrie 2011), Conducător de echipă - dr. Antal Szabó. Executori din partea Republicii Moldova a raportului național de țară privind studiul sectorului IMM-urilor – dr. Aculai Elena, dr. Veverița Valentina.

Alte proiecte/studii

StudiulAspecte de gen în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic și pe piața muncii”, la solicitarea Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), finanțat de către Agenția pentru Dezvoltare din Austria, (decembrie 2018 – aprilie 2019). Conducător studiu - Aculai Elena, dr.hab., conf.cercet.

Studiul cu privire la evaluarea documentelor de politici economice, care vizează mediul de afaceri, la solicitarea Institutului Economiei de Piață, (martie-mai 2019). Cercetarea s-a concentrat pe evaluarea implementării a 4 documente de politici, care se realizează la nivel național, orientate spre îmbunătățirea mediului de afaceri și promovarea antreprenoriatului. Experții selectați pentru realizarea studiului – cercetătorii științifici ai Institutului Național de Cercetări Economice: Alexandru Stratan, mem.cor. al AȘM; Elena Aculai, dr.hab. în economie;  Natalia Vinogradova, dr. în economie; Valentina Veverița, dr. în economie; Alexandra Novac, dr. în economie, Lidia Maier, cercetător științific. 

“Studiul de marcare a traseului profesional al absolvenților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova” (Tracer Study), la solicitarea Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri – CEDA, finanțat de „Fundaţia Liechtenstein Development Service” (LED), (octombrie 2016- ianuarie 2017). Conducător studiu - Aculai Elena, dr.hab., conf.cercet.

Studiul “Analiza situației curente a femeilor antreprenoare din Republica Moldova, inclusiv din regiunile Transnistria și UTA Găgăuzia și identificarea potențialului lor de dezvoltare”, la solicitarea ODIMM (2017). Conducător studiu - Aculai Elena, dr.hab., conf.cercet.

Studiul ”Analiza economică a sectorului industrial la nivel regional și național în vederea argumentării politicii clusteriale”, elaborat la solicitarea Ministerului Economiei (2016). Conducător studiu – Novac Alexandra, dr., conf.cercet.

“Studiu privind elaborarea mecanismului de monitorizare a pieței obiectelor de proprietate intelectuală din Republica Moldova”, elaborat la solicitarea și în cooperare cu AGEPI (2014). Consultant științific – Stratan Alexandru, dr.hab. în economie.

 

PUBLICAȚII DE BAZĂ:

Capitole în monografii, editate în străinătate

 • Aculai, E.; Stratan, A.; Vinogradova, N. Features of the Entrepreneurial Mindset of SMEs’ Owners in an Unfriendly Environment (Case of the Republic of Moldova).  În: Organisational Mindset of Entrepreneurship (Edited by V.Ramadani; R.Palalic; L.-P.Dana; N.Krueger). -  SPRINGER International Publishing, pp. 101-120.  - 1,4 с.а. DOI 10.1007/978-3-030-36951-4
 • Aculai, E., Vinogradova, N., Veverita, V. Obstacles and Opportunities for Development of Family Businesses: Experiences from Moldova. In: Family Businesses in Transition Economies/ L.-P. Dana, V. Ramadani (eds.). Switzerland: SPRINGER International Publishing, 2015. Pp. 139-156. ISBN 978-3-319-14208-1. – 1,17 c.a. DOI 10.1007/978-3-319-14209-8
 • Aculai, E., Vinogradova, N., Welter, F. How to be successful in an adverse business  environment: Knitwear Factory in Moldova. În: Innovation and Entrepreneurship: Successful Start-ups and Businesses in Emerging Economies (Edited by R.Aidis and F.Welter) - Edward Elgar Publishing Inc., UK-USA,  2008,  p. 89-104. – 0,8 c.a. ISBN-13: 978-1845429737
 • Aculai, E., Rodionova, N., Vinogradova, N. Women Business Owners in Moldova: Proprietors or Entrepreneurs? In: Enterprising Women in Transition Economies; Edited by F.Welter, D.Smallbone, N.Isakova. UK, Aldershot: Ashgate, 2006, p.67-91, 2,0 с.а. DOI 10.1177/0266242606069850

 

Monografii  naționale și capitole în monografii naţionale

 • Aculai E., Vinogradova N., Macari V., Novac A., Maier L. Îmbunătăţirea  condiţiilor pentru dezvoltarea afacerilor familiale în Republica Moldova. Chisinau: INCE, 2016. 193 p. ISBN 978-9975-4453-7-5
 • Aculai, E., Vinogradova, N., Percinschi, N., Novac, A., Clipa, V. Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii: Contribuţie, Provocări şi Direcţii de Perspectivă.  Ch.: IEFS, 2012. 332 p. ISBN 978-9975-4381-2-4

 

Manuale

 • Badâr I., Bucur, V., Bulimaga, T., Jalencu, M., Mogol, N., Novac, A., Stihi, L., Țigănaș, I. Managementul Proprietății Intelectuale. Chisinau, 2018, 311 p.  ISBN 978-9975-144-56-8

 

Articole în reviste cu recenzenţi, Categoria B

 • Aculai, E., Stratan, A., Novac, A. SME support policy in the Republic of Moldova and assessment of its impact on business development. În: Economie şi Sociologie, nr. 2, 2018, p. 13-26, ISSN: 1857-4130. – 1,43 c.a.  Acces: https://economy-sociology.ince.md/category/...o/2018-nr-2-ro/
 • Aculai Elena, Maier Lidia, Novac Alexandra. The  use of international rankings for policy business development evaluation in Republic of Moldova. In: Economy and Sociology, nr.1/2017, p. 54-65 
 • Novac A., Stratan A. Indicatorii de monitorizare a sistemului de gestiune a proprietăţii intelectuale. În: Revista ”Economie și Sociologie”, pp.12-20, nr.3/2017 – 0,67 c.a. 
 • Aculai E., Novac A., Veverița V., Maier L., Boldurat V. Reglementarea  activității persoanelor cu profesii liberale: experienţa străină şi situaţia în Republica Moldova. Articol ştiinţific de sinteză. Economie  şi Sociologie. 2017, nr.1-2. Ediţie suplimentară.  Chişinău, 2017. ISSN: 1857-4130. – 67p. 
 • Novac A. The identification of the potential of clusterization at the regional level and in the industrial sector in Republic of Moldova. In: Economie și Sociologie, nr.4/2016, pp.42-49, 0,58 c.a. URL: https://ince.md/uploads/files/1500456874_5....2016-442-49.pdf 
 • Stratan A., Aculai E., Vinogradova N. Evaluarea mediului de afaceri în Republica Moldova: tendinţe principale şi factori determinanţi. În: Economie şi Sociologie, nr.1, 2015,  pp.19-31. ISSN: 1857-4130. – 1,2 c.a. 
 • Aculai E., Novac A., Vinogradova N., Maier L. Tendinţele  de  bază  în  dezvoltarea  IMM-urilor  în  Republica Moldova: rezultatele obţinute şi resursele utilizate. În: Economie şi Sociologie, nr.1, 2014,  pp.16-28. ISSN: 1857-4130.
 • Vinogradova, N., Maier, L. Caracteristica procesului de instituire a responsabilităţii sociale a mediului de afaceri  în  Republica Moldova. În: Economie şi Sociologie, nr.1, 2013,  pp.100-106, ISSN: 1857-4130. – 0,6 c.a.

 

Articole în reviste naţionale, Categoria C

 • Stratan A., Novac A., Maier L. Inovarea ca factor de dezvoltare a IMM-urilor moldoveneşti. În: Revista ”Intellectus”, nr.2/2018, pp. 58-68 – 1,1 c.a.
 • Novac, A. Piaţa ilegală a proprietăţii intelectuale în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice, Ch.: INCE, 2015, nr.2, pp. 24-29 ISBN 978-9975-4326-6-5.  0,4 c.a.  
 • Aculai E., Veveriţa V., Vinogradova N. Principalii factori determinanţi ai mediului de afaceri în Republica Moldova. În: Studia Universitatis, Seria Economie. Universitatea de Stat din Moldova, Nr.2 (72), 2014, pp.162-167, ISSN 1857-2073. - 0,59 с.а. 

 

Articole în revist„e și culegeri internaţionale 

 • Novac A., Maier L. Politica de dezvoltare a IMM-urilor: susținerea educației antreprenoriale a tinerilor din Republica Moldova. În: Materialele Simpozionului internațional „Experiență. Cunoaștere. Provocări contemporane” – Ediția a șasea – „Humanity at a crossroad. Between digital Economy and Need for a Paradigm of going back to Nature”. Universitatea ARTIFEX., 14-15 mai 2020. România, or.București, pp. 174-180. – 0,43 c.a ISBN 978 – 606 – 8716 – 54 – 1.
 • Maier L. Inovarea – cea mai mare provocare pentru IMM-urile din Republica Moldova. În: Materialele Simpozionului internațional „Experiență. Cunoaștere. Provocări contemporane” – Ediția a șasea – „Humanity at a crossroad. Between digital Economy and Need for a Paradigm of going back to Nature”. Universitatea ARTIFEX., 14-15 mai 2020. România, or.București, pp.249-260 – ISBN 978 – 606 – 8716 – 54 – 1.
 • Vinogradova N. Formation of entrepreneurial competences within educational institutions in European countries. În: Materialele Simpozionului internațional „Experiență. Cunoaștere. Provocări contemporane” – Ediția a șasea – „Humanity at a crossroad. Between digital Economy and Need for a Paradigm of going back to Nature”. Universitatea ARTIFEX., 14-15 mai 2020. România, or.București, pp. 237-248 - 0,5 c.a. - ISBN 978 – 606 – 8716 – 54 – 1.
 • Vinogradova, N. Patenta de întreprinzător – formă controversată a activității antreprenoriale în Republica Moldova. În: Materialele Simpozionului internațional „Experiență. Cunoaștere. Provocări contemporane” – Ediția a patra – „Abordări economico - sociale inovative în societatea cunoașterii”. 2019. România, or.București. – 0,5 c.a.
 • Stratan A., Novac A., Maier L. Innovation Policy in the Republic of Moldova and its Impact on Business Development. In: Erenet profile, vol. XIII, nr.2, May 2018, pp.11-24. Accesibil: http://www.erenet.org/publications/profile45.pdf 
 • Новак, А.И.; Акулай, Е.В.; Майер, Л.П. Государственная поддержка неплатежеспособных предприятий: предоставление 2-го шанса. В: Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Конституции Республики Беларусь «Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов». 21 марта 2019 г., г. Минск: Белорусский национальный технический университет, 2019, c.220-222. – 0,15 с.а.  Acces: https://times.bntu.by/data/uploads/Konf-XIV.pdf..pdf
 • Акулай Е.В., Болдурат В.Ф. Влияние государственных институтов на реализацию политики развития малых и средних предприятий в Республике Молдова. II Международная научно-практическая конференция «Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения развития национальной экономики: материалы II-й Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 27-28 сент.2018 г.) / редкол.: В.В. Пузиков [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2018. – 43 ст.
 • Novac A., Stratan A., Russu D. Green Economy and SMEs: the experience of Republic of Moldova. In: Final Workshop Report “SMEs and Green Economy”, (Edited by Antal Szabó and Colin Dürkop). 13-16 April 2016, Kiev, Ukraina. Published by Konrad-Adenauer-Stiftung. ISBN: 978-605-4679-17-1, pp.160-175, URL: http://www.kas.de/wf/doc/kas_46769-1522-1-...df?161021110010  
 • Aculai E., Novac A., State policy on cluster development in the Republic of Moldova: opportunities and obstacles. In: Final Workshop Report “Finding the right business partners and improving the business environment for SMEs”, (Edited by Antal Szabó and Colin Dürkop). 8-9 October, 2015, Crete, Greece, organized by BSEC and Konrad-Adenauer-Stiftung. ISBN: 978-605-4679-15-7, pp. 146-169, URL: http://www.kas.de/wf/doc/kas_44670-1522-1-...df?160330154307
 • Виноградова Н. Кластеры предприятий: что препятствует их становлению в Республике Молдова? În: Наукове видання „Науковi записки Мiжнародного Гуманiтарного Унiверситету”, Випуск 24. Odesa: Мiжнародний Гуманiтарний Унiверситет, 2015. P.22-25. – 0,33 с.а.
 • Novac, A.; Vinogradova, N. Analiza premiselor pentru crearea clusterelor în Republica Moldova. În: Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine. Vol. XXIII. – Iaşi: Tehnopress, 2013. P. 133-138. ISBN 978-606-687-043-6. – 0,47 c.a.

  

Contacte:

Șef Secție - dr.Natalia Vinogradova.

E-mail: [email protected]

Tel. 022 501-109