Pagina principală » Secţia Cercetări sociale și nivelul de trai

Secţia Cercetări sociale și nivelul de trai
Vizualizări: 8518
SECŢIA „CERCETĂRI SOCIALE ŞI NIVELUL DE TRAI”

 1. Echipa de cercetători


COLESNICOVA Tatiana  
ROJCO Anatolii  
DOGA Valeriu 
HEGHEA Ecaterina 
GUTIUM Tatiana 
GUTIUM Mircea 
CIOBANU Mihail 
SAVCENCO Silvia 
TIMUȘ Angela 
TIMUȘ Andrei 
BALAN Aliona 

Proiecte instituționale:

20.80009.0807.29 Proiect Program de stat ”Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023).

Conducător de proiect - Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.

 

Obiectivul general al proiectului este identificarea instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova și perfecționarea mecanismelor de aplicare a acestora.

Rezultatele proiectului urmează a fi:

 • Elaborarea abordărilor metodologice privind aplicarea instrumentelor inovaționale pentru creșterea durabilă a bunăstării populației orientate spre reducerea nivelului de sărăcie și excluziunii sociale;
 • Perfecționarea metodologiei de evaluare a inegalității în bunăstarea populației și elaborarea recomandărilor privind reducerea nivelului acesteia;
 • Elaborarea bazelor științifice privind sporirea calității condițiilor de trai și a măsurilor de extindere a accesului populației la serviciile de infrastructură socială;
 • Stabilirea direcțiilor principale ale modernizării sistemului de protecție socială și utilizarea acesteia pentru reducerea deprivării sociale a categoriilor social-vulnerabile ale populației.

 

11.817.08.32A ”Perfecţionarea metodologiei şi evaluarea sărăciei şi a excluziunii sociale în  contextul cerinţelor UE” (2011-2014).

Conducător de proiect - Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.

 

Scopurile proiectului sunt:

 • elaborarea abordării metodologice pentru studierea sărăciei pe termen lung, evaluarea nivelului şi profilurilor sărăciei pe termen lung în Republica Moldova, stabilirea factorilor, care influenţează intrarea gospodăriilor casnice în sărăcia pe termen lung şi ieşirea din ea;
 • cercetarea metodologiei de evaluare a sărăciei, aplicate în ţările UE, şi posibilitatea adaptării acesteia la condiţiile Republicii Moldova; 
 • cercetarea  aspectelor de măsurare şi analiză a inegalităţii în bunăstarea poporului, precum şi elaborarea recomandărilor în vederea reducerii inegalităţii populaţiei Republicii Moldova;
 • elaborarea abordărilor metodologice de măsurare a sărăciei multidimensionale şi realizarea evaluării sale în Republica Moldova.

Rezultatele proiectului constau în:

 • calculul nivelului și profilurilor sărăciei gospodăriilor casnice cu diferită durată de aflare în starea de sărăcie;
 • evaluarea parametrilor de bază ai sărăciei relative a populației Republicii Moldova;
 • calculul nivelului de sărăcie subiectivă;
 • evaluarea parametrilor cantitativi de inegalitate în Republica Moldova și realizarea analizei lor comparative cu indicatorii țărilor UE;
 • dezvoltarea de abordări metodologice de măsurare a sărăciei multidimensionale și evaluarea acesteia în Republica Moldova.

 

10.817.08.03A ”Estimarea impactului prestaţiilor sociale, inclusiv a ajutorului social, asupra sărăciei familiilor beneficiare de aceste prestaţii” (2010).

Conducător de proiect - Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.

 

Scopurile principale ale proiectului sunt:

 • evaluarea impactului prestaţiilor sociale, inclusiv a ajutorului social, asupra reducerii sărăciei gospodăriilor casnice beneficiare de aceste prestaţii sociale;
 • analiza nivelului şi condiţiilor de trai a gospodăriilor casnice sărace, care sunt beneficiari de diferite tipuri de prestaţii sociale.

Rezultatele proiectului sunt:

 • analiza legislaţiei din sfera prestaţilor sociale în vigoare în Moldovа: pensii, indemnizaţii pentru copii, compensaţii la achitarea serviciilor locativ-comunale, ajutor social;
 • analiza avantajelor şi neajunsurilor conceptelor sărăciei existente în practica mondială şi stabilirea particularităţilor metodologiei  pentru  măsurarea sărăciei în Moldova;
 • elaborarea metodologiei de estimare a impactului plăţilor sociale asupra reducerii sărăciei familiilor vulnerabile (în baza metodelor de modelare simulativă);
 • efectuarea evaluării cantitative a impactului prestaţiilor sociale, inclusiv a ajutorului social, asupra reducerii  sărăciei gospodăriilor casnice, care  le primesc, în Moldova;  
 • elaborarea unei abordări conceptuale noi pentru Moldova a identificării şi evaluării sărăciei gospodăriilor casnice - concepţia de sărăcie relativă şi metoda deprivării la măsurarea sărăciei în Moldova;
 • argumentarea şi selectarea indicatorilor, cu ajutorul cărora s-a realizat abordarea deprivaţională de identificarea sărăciei;
 • efectuarea analizei nivelului şi condiţiilor de trai a gospodăriilor casnice sărace; 
 • elaborarea Recomandărior  în vederea reducerii sărăciei gospodăriilor casnice beneficiare de prestaţii sociale, inclusiv ajutorul social.

 

Proiecte internaționale:

Proiect internațional STCU#6336 “Innovative approaches to applied computations and software development for gender equality regulation on labour market” („Abordări inovaționale privind dezvoltarea calculelor aplicative și software-ului pentru reglementarea egalității de gen pe piața forței de muncă”) (2018-2020).

Conducător de proiect - Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet.

 

Obiectivul principal al proiectului este realizarea și implementarea pe piața muncii a metodelor și instrumentelor speciale, care vor contribui la egalitatea de gen, coeziunea socială și protecția în domeniul ocupării forței de muncă, ceea ce va conduce, în cele din urmă, la creșterea bunăstării atât a persoanelor fizice, cât și a companiilor și a societății întregi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • elaborarea metodologiei integrate de aplicare a metodelor econometrice și statistice de analiză a datelor întreprinderilor în aspectul de gen;
 • dezvoltarea soft-ului inovator pentru reglementarea egalității de gen pe piața muncii, care utilizează această metodologie elaborată;
 • dezvoltarea formei și prezentarea rezultatelor soft-ului inovator obținut;
 • dezvoltarea Indicelui Sumar al Analizei de Gen=Gender Analysis Summarized Index (GASI) al rangurilor și scorurilor de rezultate.

Rezultatul proiectului este crearea unui instrument (platforma pentru auditul de gen) privind reglementarea egalității de gen pe piețele forței de muncă din diferite țări și în întreaga societate.

 

Alte proiecte:

Participarea colaboratorilor secției la crearea ediţiei trimestriale a INCE ”Tendinţe în Economia Moldovei / Moldovan Economic Trends” (Capitolul – Sectorul social) pe parcursul anilor
2011–2020 (Nr.1-37).

Executanți responsabili: Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet., Ciobanu Mihail, drd., cerc. șt., Gutium Mircea, cerc. șt.

 

Studiile solicitate:

În cadrul Acordului de Colaborare între Institutul Naţional de Cercetări Economice şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova din 27 mai 2014 pe parcursul anilor 2014-2016 au fost efectuate următoarele studii:

-     „Dezvoltarea cercetărilor fundamentale şi aplicative, contribuind la argumentarea poziţiei Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova la elaborarea politicilor sociale şi economice ale Republicii Moldova”. 

-     „Metodologia de estimare a costului forţei de muncă din perspectiva necesităţilor salariaţilor”. 

Executant responsabil: Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.

 

La solicitarea Ministerului Economiei (scr. nr.17-1110 din 25.02.2014) se efectuează cercetarea cu denumirea „Evaluarea tendinţelor şi elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea politicilor de reducere a sărăciei în Republica Moldova” (2015-2018).

Executant responsabil – Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.

 

La indicația ministrului economiei și infrastructurii, echipa de cercetători ai secției Cercetări sociale și nivelul de trai a efectuat calculele cuantumului asistenței financiare sub formă de compensație pentru bunurile casnice pierdute de către familiile afectate, urmare a prăbușirii blocului locativ în orașul Otaci, raionul Ocnița la data de 19.06.2019. Aceste calcule au fost, ulterior, utilizate la determinarea sumelor compensațiilor bănești pentru bunurile de prima necesitate și aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.367 din 26.07.2019 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (Monitorul Oficial nr.246-248 din 02.08.2019).

Conducătorul echipei - Colesnicova Tatiana dr., conf. cercet. șef secție,

Elaborarea metodologiei – Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.;

Executanții: Gutium Mircea, cerc șt., Ciobanu Mihail, drd., cerc. șt., Moscalu Olga, cerc. șt.

 

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova (scr. nr.09/517 din 29.03.2016) a fost elaborată „Metodologia pentru calculul valorii monetare a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului” (2016-2017).

Executant responsabil: Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.

 

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova (Ord. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.117 din 12.07.2017) (permanent – semestrial, anual) are loc monitorizarea preţurilor medii cu amănuntul la bunuri de primă necesitate pentru copilul nou-născut în cadrul Metodologiei pentru calculul valorii monetare a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului (2017-2020).

Executanți responsabili: Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet., Ivanov Svetlana, cercet. şt.

 

Participarea la crearea Strategiilor de dezvoltare social-economică a raioanelor Republicii Moldova 2013-2020: Călărași, Rezina, Ialoveni, Leova, Florești, Orhei, Strășeni (Capitolul - Infrastructura de protecţie socială şi asistenţă medicală).

Executant responsabil: Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet.

 

Cercetări internaţionale:

2018-2019: Addressing Labour Shortages in Eastern and Southeastern Europe. EBRD Project. ANKON Consulting (Turcia) / Damla Tüzüner (Project Director); Ercan H.; Arendt L.; Colesnicova T.; Borbely B.; et al. 2018-2019, - 119 p. RFP/SESRIC/TCD/01/17, C39910.

Expert naţional - Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet.

 

2016: How to provide a minimum income / basic pension to pensioners, German Economic Team Moldova. Executant responsabil din partea GET Moldova - Jorg Radeke

Executanți responsabili din partea INCE - Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet.; Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.

 

2015: Modernising Moldova’s employment record system, German Economic Team Moldova.

Executant responsabil din partea GET Moldova - Bechmann Ulrike

Executant responsabil din partea INCE: Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet.

 

2011: National Human Development Report, PNUD-Moldova.

2010: Revizuirea şi elaborarea mecanismului de colectare a datelor în privinţa sistemului de îngrijire a copiilor, UNICEF-Moldova.

Expert naţional - Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.

 

Participarea la elaborarea actelor normative şi legislative:

Ghidul metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă.  Aprobat prin Ordinul cumul al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, al Biroului Naţional de Statistică, al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al Institutului Naţional de Cercetări Economice (publicat în Monitorul Oficial, din 20.09.2013, nr. 206-211, art. 1431).

-  Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă. Aprobat prin Hotărârea Guvernului al Republicii Moldova nr. 285 din 30.04.2013 (publicat în Monitorul Oficial, 2013, nr. 104-108, art. 344).

Legea cu privire la minimul de existenţă nr.152 din 5 iulie 2012 (publicat în Monitorul Oficial, 2012, nr. 165, art. 555).

 

Participări în Grupuri de lucru:

-     Grupul de lucru în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul, cu privire la elaborarea noului Cod al Muncii, organizat conform dispoziției Prim-ministrului nr. 145-d din 3 noiembrie 2016 (2016-2017).

Participant: Tatiana Colesnicova, dr., conf. cercet.

-     Grupul de lucru pentru reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar instituit de către Guvernul Republicii Moldova. Dispoziţia nr.1-d din 16.01.2017.

Participant: Rojco Anatolii, dr., conf. cercet.

 

Cele mai relevante lucrări ştiinţifice:

 1. Ercan H.; Arendt L.; Colesnicova T.; Borbely B.; at all. Addressing Labour Shortages in Eastern and Southeastern Europe EBRD Project. ANKON Consulting (Turcia), 2019, - 119 p. RFP/SESRIC/TCD/01/17, C39910
 2. Рожко A; Иванов С. Адаптация системы профессионально-технического образования к потребностям рынка труда Республики Молдова. В: Сборник конференции „Развитие системы профобразования в контексте требований регионального рынка труда”. Научный журнал Института экономики и прогнозирования Национальной Академии наук Украины, Киев, 2019. – 88 с. – с. 59-68
 3. Ciobanu M., Lucaşenco E. Analysis of gender quotas implementation for women empowerment: EU and Republic of Moldova’s experience. În: Anuarul  Institutului de Cercetări  Economice și Sociale  „Gh.  Zane”, T. 28, Iaşi, 2019, pp. 171–184, categoria B+
 4. Colesnicova T.; Ciobanu MSome aspects on modernising employment record system in Republic of Moldova. (Articol de sinteză). În: Economie şi sociologie (Revista teoretico-științifică, fondată în anul 1953 publicație științifică de profil, categoria B). Ch.: INCE, 2017, Ediție suplimentară. - 105 p. (6,5 c.a.) ISSN 1857-4130
 5. Savelieva, G.; Rojco, A.; Bargan, N. Aspectele metodologice şi practice privind implementarea unui mecanism de ajutor alimentar în Republica Moldova. (Articol de sinteză). În: Economie şi sociologie. Ch.: INCE, 2017, nr.1-2, Ediţie suplimentară. - 100 p. (5,25 c.a.) ISSN 1857-4130
 6. Jörg Radeke, Katharina Kolb, Tatiana Colesnicova, Anatolii Rojco. Policy Briefing PB/02/2016: “Providing social security for the elderly - An assessment of existing social insurance and assistance measures”. Date: April, 2016, http://www.get-moldau.de/wordpress/wp-cont..._02_2016_en.pdf http://www.get-moldau.de/wordpress/wp-cont..._02_2016_ro.pdf
 7. Colesnicova T.; Ciobanu M.; Stratan D. Employment of disabled people in the Republic of Moldova: analysis and perspectives / Ocuparea persoanelor cu dizabilități pe piața forței de muncă din Republica Moldova: analiză și perspective. În: „Policies for the vulnerable - measures and solutions in Romania and the EU / Politici pentru categoriile vulnerabile - măsuri si soluţii din practica românească si europeană”: The National Conference with international participation from 17 of November 2016. Romania, Bucharest: INCSMPS. Romanian Journal of Labour and Social Studies, Volume 1, No.1, 2016/2017 http://www.rjlss.ro/view-current-issue/http://www.rjlss.ro/arhiva/Articol_Ciobanu...JLSSVol1No1.pdf
 8. Colesnicova T. Ocuparea forţei de muncă ca un factor de inegalitate: cazul Republicii Moldova. În: Perspective Europene ale pieței muncii: inovare, competențe, performanță - Conferinţa ştiinţifică internaţională din 20-21 noiembrie 2014. Academia Română: Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C.Kiritescu", Institutul de Prognoză Economică, JEL-codes: J64, 2015-05, (0,93 c.a.) http://www.ipe.ro/RePEc/WorkingPapers/wpconf141105.pdf http://econpapers.repec.org/paper/rjrwpconf/141105.htm     
 9. Colesnicova T. Gender equality regulation in the sphere of employment in the Republic of Moldova. Monografie. Ch.: Complex Ed. al IEFS. 2012. - 175 p. ISBN 978-9975-4326-5-8. (10,2 c.a.)
 10. Colesnicova T., Moscalu O., Ciobanu M. Factori şi tendinţe privind veniturile şi cheltuielile populaţiei Republicii Moldova. În: Intellectus (Revista cu categoria C), Nr. 1/2018, Ch.: Editor AGEPI, Coeditor CNAA, -146 p., pp. 70-76, ISSN 1857-0496 http://www.agepi.md/sites/default/files/bo...ctus_1-2018.pdf   0,5 c.a.
 11. Колесникова Т. Социально-трудовые отношения в Республике Молдова: оценка и перспективы. Раздел в колективній монографії на тему: Розвиток соціально-трудових відносин: проблеми науки та практики. «Полтавський університет економіки і торгівлі», Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки, м. Полтава, 36014, Україна, 2019.
 12. Doga V.; Colesnicova T.; Zgadova N. Activitatea salarială a populației în sectorul agrar din RM. În culegere științifică din Conferința științifico-practică al Universității de Stat din Comrat «Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации», Ed. V-a, din 12 decembrie 2019. Под общей редакцией д.э.н. Дудогло Т.Д., Tipogr. "Centrografic", ISBN 978-9975-3312-5-8, CZU 331.101:631.158 (478), Vol. I., – 2019. – 274 p., pp.212-220.
 13. Rojco A., Colesnicova T., Ivanov S. Situația în domeniul prețurilor de consum la produsele alimentare și măsuri privind reglementarea de stat a acestora. Site-ul INCE (0,97 c.a.) [Accesat 02.10.2019]. Disponibil: https://ince.md/uploads/files/1569930849_si...r-de-consum.pdf
 14. Перчинская Н., Колесникова T. Социально-экономическое положение Молдовы на современном этапе. Журнал Россия и новые государства Евразии. ИМЭМО РАН, 2018 №IV (XLI) 2018. № 4. Рубрика: Экономика и политика, DOI: 10.20542/2073-4786-2018-4-111-121, ISSN 2073-4786, - 2018 c., стр. 111-121 https://www.imemo.ru/jour/RNE/index.php?pag...id=52&jj=52, https://www.imemo.ru/jour/RNE/index.php?pag...20&jid=8942