Pagina principală » COLESNICOVA Tatiana

COLESNICOVA Tatiana
Vizualizări: 2118

Poziția: Șef secție Cercetări Sociale și Nivelul de Trai
Titlul științific: Doctor, Conferențiar Cercetător, cercetător științific coordonator


E-mail:
 [email protected]
             [email protected]


Șef al secției INCE „Cercetări sociale şi nivelul de trai” și cercetătorul științific coordonator Colesnicova Tatiana pe parcursul mai multor ani se ocupă cu cercetări în domeniul social-economic, precum: cercetarea diferitor aspecte ale sferei sociale, inclusiv ale pieței forței de muncă: egalitatea de gen în sfera ocupării forței de muncă, analiza problemelor legate de emigrarea resurselor umane, șomajul, situația tinerilor pe piața muncii, persoanelor cu dizabilități; cercetarea diferitor aspecte ale sărăciei, politici de dezvoltare socială; evaluarea situaţiei social-economice  la nivel regional; modelarea econometrică problemelor sociale, etc.

Pe parcursul anilor 2006-2021, a participat la 12 proiecte de cercetare ştiinţifice naționale și internaționale, câştigate prin concurs. La moment, dr. Colesnicova Tatiana este director de Proiect Program de stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării  populației Republicii Moldova” pentru perioada anilor 2020-2023.

Totodată, a participat ca expert naţional şi consultant naţional în cadrul proiectelor internaţionale:

 • 2021: Proiect internațional FAO & Institute for Agrarian Studies HSE University „Desk Research and Expert Survey: Child Labour in Agriculture in Eastern Europe and Central Asia”. Expert from the Republic of Moldova – Colesnicova T., dr., conf. cercet.
 • 2018-2019: International Project of European Bank for Reconstruction and Development (BERD) „Addressing Labour Shortages in Eastern and Southeastern Europe”. Research report was elaborated by ANKON Consulting (Turkey) and published on 04.02.2019. Expert from Republic of Moldova – Colesnicova T., dr., conf. cercet.
 • 2018-2020: International scientific project within the framework of the STCU-ASM Joint Research-Development Initiatives Program, the call from 10.04.2017, entered in the State Register of Science and Innovation Projects with the code 18.80013.0807.06.STCU/6336 "Innovative approaches to applied computations and software development for gender equality regulation on labor market" („Abordări inovaționale privind dezvoltarea calculelor aplicative și software-ului pentru reglementarea egalității de gen pe piața forței de muncă„). General Project Manager – Colesnicova T., dr., conf. cercet.
 • 2016: How to provide a minimum income / basic pension to pensioners, German Economic Team Moldova. Executant responsabil din partea GET Moldova - Jorg Radeke. Executant responsabili din partea INCE - Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet.
 • 2015: Modernising Moldova’s employment record system, German Economic Team Moldova. Executant responsabil din partea GET Moldova - Bechmann Ulrike. Executant responsabil din partea INCE: Colesnicova Tatiana, dr., conf. cercet.

Este autor a peste 150 de lucrări științifice, inclusiv a monografiilor, articolelor în enciclopedii, articolelor ştiinţifice de sinteză, articolelor științifice recenzate în reviste naționale și reviste editate în străinătate. A participat în cadrul manifestărilor științifice organizate în țară și în străinătate.

Cele mai relevante publicații științifice:

 • Participarea la elaborarea ediţiei trimestriale a INCE “Tendinţe în Economia Moldovei / Moldovan Economic Trends” (Capitolul – Sectorul social) pe parcursul anilor 2011–2022 (Nr.1-44).
 • Participarea la elaborarea Strategiilor de dezvoltare social-economică a raioanelor Republicii Moldova 2013-2020: Călărași, Rezina, Ialoveni, Leova, Florești, Orhei, Strășeni (Capitolul - Infrastructura de protecţie socială şi asistenţă medicală).
 • COLESNICOVA T., GUTIUM T., CIOBANU M., GUTIUM M. Nivelul de trai al populației Republicii Moldova. Monografie. Redactor științific: Angela Timuş; Institutul Național de Cercetări Economice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. – Chișinău: INCE, 2021. – 264 p.: fig., tab. Referințe bibliogr.: p. 181-207 (235 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-3463-8-2. 304.3:316.728(478). N 82
 • КОЛЕСНИКОВА Т. Социально-трудовые отношения в Республике Молдова: оценка и перспективы. Параграф в колективній монографії на тему: Розвиток соціально-трудових відносин: проблеми науки та практики. «Полтавський університет економіки і торгівлі», Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки, м. Полтава, 36014, Україна, 2020. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», монографія / А. М. Колот, О. О. Герасименко, С. І. Бандур, Т. А. Костишина [та ін.]; за ред. проф. Т. А. Костишиної. УДК 331.1, ISBN 978-966-184, С69, Украина, Полтава, 2020, - 696 стр., стр.448-464 http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9370.
 • COLESNICOVA T. Gender equality in employment: social policies of different countries. In: Experience. Knowledge. Contemporary Challenges International Symposium „Necessity of new Economic-Social Paradigms in the current globalization Context”, 4th Edition, May 23-24, 2019. Romania, ARTIFEX University of Bucharest – 807 p., pp. 456-467. ISBN 978- 606-8716-44-2 (0,52 author’s sheets)
 • Jörg Radeke, Katharina Kolb, Tatiana COLESNICOVA, Anatolii Rojco. Policy Briefing PB/02/2016: „Providing social security for the elderly - An assessment of existing social insurance and assistance measures”. April, 2016, http://www.get-moldau.de/wordpress/wp-cont..._02_2016_en.pdf
 • COLESNICOVA T., Ciobanu M. Some aspects on modernising employment record system in Republic of Moldova. In: Economy and sociology – Scientific Journal with Category B. Articol științific de sinteză. Ediție suplimentară nr.4/2017. Ch.: INCE, 2017, - 104 p. ISSN 1857-4130
 • COLESNICOVA T., Ciobanu M., Stratan D. Employment of disabled people in the Republic of Moldova: analysis and perspectives / Ocuparea persoanelor cu dizabilități pe piața forței de muncă din Republica Moldova: analiză și perspective. In: „Policies for the vulnerable - measures and solutions in Romania and the EU / Politici pentru categoriile vulnerabile - măsuri si soluţii din practica românească si europeană”: The National Conference with international participation from 17 of November 2016. Romania, Bucharest: INCSMPS. Romanian Journal of Labour and Social Studies (RJLSS), Volume 1, No.1, 2016/2017 http://www.rjlss.ro/view-current-issue/; http://www.rjlss.ro/arhiva/Articol_Ciobanu...JLSSVol1No1.pdf
 • COLESNICOVA T., Ciobanu M. Street children in Republic of Moldova: current situation and future perspectives. În: „Repere și provocări ale dezvoltării economico-sociale”, Simpozionul Internațional „Experiență. Cunoaștere. Provocări contemporane” Ediția a II-a, Universitatea “ARTIFEX” București, România, 24-25.05.2018. 558 p., ISBN 978-606-8716-39-45, pp.149-162.
 • COLESNICOVA T. Gender equality regulation in the sphere of employment in the Republic of Moldova. Monograph. Ch.: Complex Ed. al IEFS. 2012, ISBN 978-9975-4326-5-8, - 175 p.
 • COLESNICOVA T. Abordările statistico-econometrice în evaluarea sărăciei subiective / The statistical and econometric approaches in evaluating subjective poverty. In: Economic growth in conditions of internationalization=Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării. Scientific session named "The role of statistics in the knowledge society": Conferinţa VII Ştiinţifico-practică internaţională din 18-19 octombrie 2012. Ch.: IEFS, 2012, vol. III, - 398 p. ISBN 978-9975-43816-1-7, p. 304-308.
 • COLESNICOVA T., GUTIUM T., CIOBANU M., GUTIUM M. Nivelul de trai al populației Republicii Moldova. Monografie. Redactor științific: Angela Timuş; Institutul Național de Cercetări Economice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. – Chișinău: INCE, 2021. – 264 p.: fig., tab. Referințe bibliogr.: p. 181-207 (235 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-3463-8-2. УДК 304.3:316.728(478). N 82.

Concomitent, a participat ca expert în elaborarea actelor normative şi legislative.

În anul 2019 a participat în calitate de Conducător al echipei INCE la efectuarea sarcinii Ministrului Economiei și Infrastructurii privind calcularea cuantumului asistenței financiare sub formă de compensație pentru bunurile casnice pierdute de către familiile afectate, urmare a prăbușirii blocului locativ în orașul Otaci, raionul Ocnița la data de 19.06.2019. Aceste calcule au fost, ulterior, utilizate la determinarea sumelor compensațiilor bănești pentru bunurile de prima necesitate și aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 367 din 26.07.2019 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (Monitorul Oficial nr.246-248 din 02.08.2019).

În anii 2016–2017 a fost membru Grupului de lucru al Consiliului Economic al Prim-ministrului Republicii Moldova privind elaborarea/modificarea Codului Muncii Republicii Moldova.

Participat la crearea Strategiilor de dezvoltare social-economică (Capitolul - Infrastructura de protecţie socială şi asistenţă medicală) a raioanelor Republicii Moldova: Călărași, Rezina, Ialoveni, Leova, Florești, Orhei, Strășeni.

Pe parcursul anilor 2011–2022, participat la elaborarea ediţiei trimestriale a INCE “Tendinţe în Economia Moldovei = Moldovan Economic Trends” No.1-45 (Capitolul – Sectorul social = Social sector).

Este membru al Consiliului Științific, Comisiei Metodice și Seminarului Științific de Profil al INCE.

La data de 7 noiembrie 2019 lcu prilejul Zilei Mondiale a Științei a fost conferită Diploma de onoare din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internațional.