Pagina principală » Noutăți și evenimente » Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 5611 / Publicat: 23-10-2018, 09:46 /

 

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

La data de 23 octombrie 2018, Institutului Naţional de Cercetări Economice a lansat publicația trimestrială „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) - ediția 30.

 

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2018;

-       Prognozele actualizate privind evoluţia economiei naţionale pentru anul 2018.

Publicația integrală în limba română poate fi descărcată aici: met_30_ro_site.pdf [5.36 Mb] (copieri: 1069)

Publicația integrală în limba engleză poate fi descărcată aici: met_30_eng_site_-1.pdf [5.3 Mb] (copieri: 806)

REZUMATUL ediției:

Producţia

Produsul Intern Brut din prima jumătate a anului 2018 a însumat o cifră de 81775 mil. MDL în prețuri curente, astfel înregistrând o creștere de 4,5% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Această creștere se datorează în mare parte comerțului cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,6%), industriei extractive; industriei prelucrătoare; producției și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuției apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+1,1%), construcțiilor (+0,5%) și informației și comunicației (+0,4%).

Producția industrială în perioada respectivă se bucură de o creștere semnificativă de 8,4% (serie brută) față de semestrul I 2017. Creșterea dată a fost cauzată de industria extractivă, ce a notat o creștere de 2,3%, industria prelucrătoare (+9,5%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă  caldă și aer condiționat - cu o creștere de 5,0%.

Producția agricolă globală în semestrul I al anului 2018 înregistrează o creștere de 7,2%. Rezultatul respectiv în mare parte se datorează producției vegetale, ce a înregistrat o creștere de 54,6% f.p.s.a.p. În aceeași perioadă producția animalieră a crescut cu 0,7% f.p.s.a.p.

Transportarea mărfurilor în perioada respectivă a atins cota de 7708,3 mii tone, cifra care cu 14,9% a depășit rezultatul semestrului I al anului precedent. În această perioadă a sporit transportarea mărfii pe toate tipurile de transport și anume: transportarea pe cale feroviară (+18,6%), transportarea pe cale rutieră (+13,2%), transportare pe cale fluvială (+21,1%) și pe cale aeriană (+38,9%).

Investițiile în active imobilizate în perioada respectivă au înregistrat o creștere de 7,4% comparativ cu perioada similară a anului 2017, atingând cifra de 6767,7mil. MDL ca rezultat al creșterii investițiilor în imobilizări corporale cu 7,2% și creșterii investițiilor în imobilizări necorporale cu 21,6%.

Preţuri şi rate de schimb

Rata medie anuală a inflației în prima jumătate a anului 2018 a înregistrat o evoluție descendentă, menținându-se în limitele intervalului asociat țintei staționare de 5 la sută (±1,5 puncte procentuale) și a constituit 4,2%, ceea ce reprezintă o decelerare ușoară față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent (-1,5 p.p.).

Inflaţia de bază a crescut cu ritmuri ce au devansat ușor dinamica IPC.  Ritmul anual de creștere al inflaţiei de bază în perioada aprilie-iunie 2018 a fost de 3,6% f.p.s.a.p., în  scădere cu 1,2p.p. faţă de nivelul atins pentru aceeaşi perioadă a anului precedent. Trendul descrescător a inflației de bază a fost determinat de aprecierea monedei naţionale faţă de principalele valute de referinţă precum și prin scăderea presiunilor inflaționiste din partea componentelor IPC.

În trimestrul II, 2018 cursul mediu nominal de schimb faţă de principalele valute de referinţă a fost de 16,7 MDL/USD și 19,9 MDL/EUR şi, apreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 11,2% faţă de dolarul SUA și cu 3,4% față de moneda unică europeană.

 Politica monetară

În primul semestru al anului 2018, pentru realizarea obiectivului de stabilitate a prețurilor, în condițiile persistenței presiunilor deflaționiste, Banca Națională a Moldovei a menținut neschimbate ratele la principale instrumente ale poticii monetare. Astfel, rata de bază s-a menținut la nivelul de 6,5%, rata dobânzii la creditele overnight - 9,5% și rata dobânzii la depozitele overnight - 3,5%.

Rata rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă a fost menținută neschimbată în prima jumătate a anului 2018, la nivelul de 40 la sută iar rata rezervelor obligatorii de la mijloacele atrase în valute convertibile, la nivelul de 14 la sută. În luna septembrie 2018, BNM a adoptat o nouă majorare a ratei rezervelor obligatorii, acesta urmează să crească cu 2,5% și să sporească volumul masei monetare imobilizate pe conturile bancare, masă monetară care ar putea fi redirecționată pentru creditarea economiei. 

Rezervele oficiale la sfârșitul trimestrului II  2018 s-au majorat cu 86 mil.USD față de sfârșitul anului precedent și constituiau 2889,8 mil.USD.  În a doua jumătate a anului 2018 activele oficiale continue să crească atingând în luna septembrie valori record de peste 3 mld.USD.  

În trimestrul II, 2018 masa monetară își accelerează ritmul de creștere, comparativ cu dinamica înregistrată în p.s.a.p. O contribuţie mai semnificativă la creşterea masei monetare, au avut-o,  similar perioadelor anterioare,  componentele agregatului monetar M1, în special depozitele la vedere în monedă naţională. 

Finanţele publice

În sem. I al anului 2018 veniturile totale ale bugetului public național au constituit 27776,9 mil. MDL, asigurându-se o creștere de 2872,4 mil. MDL sau 111,5%, iar ca pondere în PIB, veniturile au înregistrat o creștere cu 0,4 p.p. de la 16,6% în sem. I 2017 până la 17,0% în sem. I 2018. Valoarea veniturilor provenite din impozite și taxe în perioada analizată a înregistrat o creștere de 9,3% față de perioada similară a anului precedent de la 16353,7 mil. MDL (2017) la 17880,9 mil. MDL, aportul cel mai mare având impozitele și taxele la mărfuri și servicii 42,11%, inclusiv TVA – 30,49% și impozitul pe venit 18,21%. Cheltuielile bugetului de stat aprobate inițial în sumă de 41332,4 mil. MLD, au fost majorate pe parcurs cu 652,1 mil. MDL, ca urmare volumul prevăzut pe an a constituit 41984,5 mil. MDL, fiind executat în sumă de 17850,1 mil. MDL sau 42,5%. Executarea bugetului de stat în primul semestru al anului 2018 s-a încheiat cu un sold bugetar (deficit) în sumă de 562,1 mil. MDL, ce constituie 11,1% din suma precizată pe an.  Soldul datoriei de stat la 30 iunie 2018 a constituit 50927,0 mil. MDL, cu o datorie de stat externă de 28128,7 mil. MDL şi datorie de stat internă 22798,3 mil. MDL, înregistrând o diminuare comparativ cu sfârșitul anului 2017 cu 733,3 mil. MDL sau cu 1,4%. Diminuarea soldului datoriei de stat comparativ cu perioada similara a anului precedent se datorează diminuării datoriei de stat externe denominată în monedă națională dar și de fluctuația negativă a ratei de schimb a dolarului SUA față de alte valute pe parcursul semestrului I al anului 2018. Totodată, soldul datoriei de stat a fost influențat de majorarea datoriei de stat interne din contul emisiunii nete a VMS pentru finanțarea deficitului bugetului de stat în sumă de 219,8 mil. MDL.

Sectorul bancar

Pe parcursul semestrului I, 2018 sectorul bancar al Republicii Moldova a cunoscut evoluții pozitive la majoritatea indicatorilor ce caracterizează activitatea generală a băncilor, precum și la cea prudențială. După o perioadă mai îndelungată de timp, în care primele 3 bănci din sistem, BC „Moldova -Agroindbank" S.A., BC „Moldindconbank" S.A. şi B.C. „Victoriabank" S.A., care dețin în total 65,5% din activele sectorului bancar s-au aflat sub supravegherea intensivă, datorită expunerii acestora la riscuri majore și unei structuri netransparente a acționarilor, intensificarea activității privind asigurarea transparenței acționarilor băncilor s-a soldat cu unele succese. În luna august, 2018 Banca Națională a ridicat regimul de supraveghere intensivă a BC „VICTORIABANK”S.A. În această perioadă banca reușind nu doar să diminueze soldul creditelor neperformante, dar și să se conforme cerințelor de transparentizare a structurii acționariatului, din 16.01.2018 investitor majoritar al acesteia devenind Banca Transilvania.

Caracteristic perioadei de referință este menținerea tendinței de creștere a activelor, depozitelor și capitalului în sectorul bancar, ceea ce sporește capacitatea acestora de a face față riscurilor din activitate. Indicatorii prudențiali, deși și-au mai temperat ritmul de creștere rămân a fi foarte înalți, în special acesta se referă la lichiditatea excesivă. Activitatea de creditare este robustă și incertă, deși unele progrese la acest capitol încep a se contura. Volumul creditelor  neperformante deși este în scădere lentă, încă este înalt.

Sectorul extern

În semestrul I 2018, soldul contului curent al balanţei de plăţi, a înregistrat un deficit de 481,73 mil. dolari (din care în trimestrul II a. 2018 a constituit 282,10 mil. dolari), ce s-a aprofundat cu 56,5% față de cel consemnat în ianuarie-iunie 2017. Raportat la PIB, deficitul contului curent a constituit 9,8% (față de 7,9% în semestrul I a. 2017).

Poziţia investiţională internaţională.  Stocul total de pasive sub formă de investiţii directe la 30.06.2018 a constituit  3915,27 mil. dolari fiind în creştere cu 4,9%, faţă de 31.12.2017.

Volumul total al transferurilor de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din R. Moldova, în I Semestru 2018 a fost în creştere cu 16,1 %. Volumul total al transferurilor de mijloace bănești a constituit 640  mil. dolari. 

Comerţul exterior cu bunuri în perioada ianuarie-iunie  a. 2018 a înregistrat o creştere cu 26,2%, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Astfel comerţul exterior cu bunuri a constituit 4050,4 mil. dolari. Exporturile de mărfuri au constituit 1315,2 mil. dolari, fiind în creştere cu 27,9% faţă de perioada similară a anului precedent. Importurile de mărfuri,  au constituit 2735,2 mil. dolari, în creştere cu 25,4%, comparativ cu perioada similară a anului precedent. 

Deficitul balanţei comerciale, în perioada ianuarie–iunie 2018 a constituit 1420 mil. dolari, cu 266,8 mil. dolari  (+23,1%) mai mare, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2018 a fost de 48,1%, comparativ cu 47,1% în perioada similară din anul 2017.

Mediul de afaceri

La finele anului 2017, BNS avea la evidență 54,3 mii de întreprinderi active, cu o ușoară creștere de 3,8% f.p.s.a.p.   În perioada 2016-2017 numărul total de salariaţi la toate întreprinderile din RM, per total, luate la evidenţă de organele statistice, a continuat tendința de creștere din perioada precedentă, indicând o creștere cu 3,1%. În perioada analizată veniturile din vânzări a întreprinderilor continuă tendința de creştere din anii precedenți (2015-2016), inclusiv sectorul IMM a înregistrat în această perioadă o majorare a cifrei de afaceri. În anul 2017, indicatorul dat, per total întreprinderi, s-a majorat faţă de anul precedent cu 10,05%. În a.2017 rata anuală de creştere a veniturilor din vânzări în sectorul IMM a constituit 10% f.p.s.a.p.

Sectorul social

Situaţia demografică. În T II din anul 2018 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 16040 pers., fiind în scădere cu 4,9% mai puțin f.p.s.a.p., rata natalităţii a fost de 9,1 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în scădere cu 0,4 p.p. f.p.s.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 19099 pers., înregistrând o scădere cu 3,4% mai puțin f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 10,9 decedaţi la 1000 locuitori, în scădere cu 0,3 p.p. f.p.s.a.p. Scăderea naturală în T II din 2018 a constituit -3059 persoane (-2907 persoane în p.s.a.p.) sau -1,7 persoane la 1000 de locuitori (-1,6 persoane la 1000 de locuitori în p.s.a.p.).

Piaţa forţei de muncă. În T II din anul 2018 populaţia economic activă a constituit 1384,3 mii pers., majorându-se cu 5,2% în comparaţie cu T II din anul 2017. Totodată, rata de activitate a populaţiei a fost de 46,4% şi s-a majorat cu 2,3 p.p. față de nivelul T II al anului 2017. Populaţia ocupată a fost de 1343,4 mii persoane, majorându-se cu 5,8% față de nivelul T II din 2017. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 45,0%, fiind în creștere față de T II din anul 2017. Numărul şomerilor, definit conform Biroului Internaţional al Muncii în T II din 2018 a constituit 40,9 mii pers., fiind în descreștere cu 10,5% față de T II din anul 2017. Rata şomajuluila nivelul ţării în T II din 2018 a fost de 3,0%, fiind mai mică cu 0,5 p.p. decât cea din T II din 2017. Populaţia inactivă din ţară (15 ani şi peste) în T II din 2018 a fost de 1598,3 mii persoane şi s-a redus cu 4,2% faţă de T II din 2017.

Remunerarea muncii. În T II din anul 2018 câştigul salarial nominal mediu lunar brut a constituit 6369,8 MDL, majorându-se cu 13,0% față de T II din anul 2017, iar în termeni reali – cu 9,5%. În sectorul bugetar salariul mediu lunar (5569,3 MDL) s-a majorat f.p.s.a.p. cu 13,1%, într-o mai mare măsură decât câştigul salarial mediu lunar din sectorul real (6679,6 MDL), care a crescut f.p.s.a.p. cu 12,7%. Cele mai bine plătite tipuri de activităţi economice sunt: Informaţii şi comunicaţii (14026,3 MDL), Activităţi financiare şi de asigurări (11724,7 MDL) şi Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat (10939,2 MDL).

Veniturile disponibile ale populaţiei în Trimestrul II al anului 2018 au constituit în medie pe o persoană pe lună 2374,0 MDL, fiind în creştere cu 6,6% f.p.s.a.p., iar față de trimestrul I din 2018 au crescut cu 0,9%. În termeni reali veniturile populaţiei s-au majorat cu 3,3%. Cele mai importante surse de venit rămân a fi în continuare: salariile (42,4%), prestaţiile sociale (23,9%) şi transferurile băneşti din afara ţării (16,5%). 

Cheltuielile medii lunare de consum ale populației în T II din 2018 au constituit în medie pe o persoană 2379,0 MDL, majorându-se f.p.s.a.p. cu 5,9%, iar față de T I din 2018 s-au majorat cu 2,1%. În termeni reali, ajustând la indicii preţurilor de consum, cheltuielile populaţiei s-au majorat în medie cu 2,6% f.p.s.a.p. Cea mai mare parte a cheltuielilor continuă să fie direcţionată spre: consumul alimentar (45,0%), întreţinerea locuinţei (18,2%) şi îmbrăcăminte şi încălţăminte (10,4%).

Minimul de existență. Minimul de existenţă în Semestrul I din anul 2018 în medie pe lună la o persoană a constituit 1895,7 MDL, majorându-se cu 1,6% f.p.s.a.p.