Pagina principală » Noutăți și evenimente » Lansarea unei noi ediții a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (nr. 32)

Lansarea unei noi ediții a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (nr. 32)
Vizualizări: 4427 / Publicat: 23-04-2019, 10:46 /

 

Lansarea unei noi ediții a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (nr. 32)

La data de 23 aprilie 2019, Institutului Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediție a publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”.

 

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2018, precum și prognozele privind evoluţia economiei naţionale pentru anul 2019.

Publicația integrală în limba română poate fi descărcată aici: met_32_ro_site.pdf [3.79 Mb] (copieri: 870)

 

REZUMATUL EDIŢIEI

 

Producţia

Produsul intern brut, conform calculelor preliminare, pentru perioada anului 2018 a constituit 190016 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând astfel o creștere în termeni reali cu 4,0% față de perioada similară a anului precedent. Activitățile principale ce au favorizat la sporirea PIB-ului în perioada respectivă sunt comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică  etc.  Producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile pentru anul 2018 a marcat o creștere cu 2,5% (în prețuri comparabile) față de perioada similară a anului precedent.  

În anul 2018 volumul de mărfuri transportate pe toate tipurile de transport a înregistrat o cantitate de 19,4 mil. tone. Acest volum este net superior celui din perioada similară a anului precedent cu 10,0%. Rezultatul obținut se datorează transportării de mărfuri pe cale rutieră, ce a marcat o creștere cu 12,8% mai mare f.p.s.a.p., cale feroviară cu 2,8% f.p.s.a.p.,  și cea aeriană cu 25,2%f.p.s.a.p. Calea fluvială în perioada respectivă a marcat o reducere cu 5,8% f.p.s.a.p.

Investițiile în active imobilizate în perioada anului 2018 au însumat cifra de 24215,8 mil. MDL (în prețuri curente), astfel înregistrând o creștere cu 12,3% (în prețuri comparabile) față de perioada similară a anului precedent. Această creștere se datorează în mare parte investițiilor în imobilizări corporale, care au constituit 23731,7 mil. MDL sau cu 11,9% mai mult f.p.s.a.p. și investițiilor în imobilizări necorporale care au însumat 484,1 mil. MDL și o creștere de 34,6% f.p.s.a.p.

Preţuri şi rate de schimb

Rata medie anuală a inflației pentru anul 2018 s-a plasat sub limita inferioară a coridorului de variație a țintei, stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu și a constituit 3%. În aceeași perioadă, pentru componentele IPC s-au înregistrat următoarele majorări: produse alimentare – 5,4%, produse nealimentare – 2,7%, servicii – 0,2% f.p.s.a.p.

Trendul descendent al ritmului de creștere a prețurilor s-a menținut pe parcursul întregului an fiind susținut de aprecierea monedei naționale în termeni reali față de principalele valute de referință, în condițiile unei activități economice slabe și cereri agregate modeste. La plasarea IPC sub limita inferioară a coridorului de variație a mai contribuit și baza înaltă de comparare a anului precedent.

Politica monetară

Politica monetară promovată de Banca Națională a Moldovei pe parcursul anului 2018 a fost influențată de amplificarea presiunilor deflaționiste a economiei moldovenești, urmărind să asigure revenirea pe termen mediu a ratei anuale a inflației la nivelul țintei staționare, într-o manieră care să sprijine creșterea economică, inclusiv prin consolidarea încrederii și a activității de creditare. Ținând cont de obiectivul fundamental al băncii centrale precum și de condițiile macroeconomice, caracterizate printr-o necesitate stringentă în impulsionarea activității de creditare, în anul 2018 BNM a menținut neschimbate ratele de politică monetară, cu excepția ratei la rezervele minime obligatorii, care a fost majorată până la un nou nivel record de 42,5%.

Volumul activelor oficiale de rezervă pe parcursul anului 2018 s-au menținut la o valoare optimă conform cerințelor  de adecvare a acestora, asigurând un nivel suficient de acoperire a importurilor de mărfuri și servicii.   La sfârșitul anului 2018, datorită intervenţiilor BNM pe piaţa valutară interbancară, activele oficiale de rezervă s-au majorat faţă de datele înregistrate la sfârșitul anului 2017, cu cca. 0,2 mld.USD și au constituit 2,9 mld.USD, înregistrând un spor de  6,8% f.p.s.a.p.

În anul 2018 masa monetară a înregistrat o decelerare ușoară ritm, comparativ cu dinamica înregistrată în anul 2017.  O contribuţie mai semnificativă la creşterea masei monetare, similar situației înregistrate în anul precedent, au avut-o componentele agregatului monetar M1, în special depozitele la vedere în monedă naţională. 

Finanţele publice

Anul bugetar 2018 s-a axat primordial pe implementarea în continuare a reformelor structurale; consolidarea finanțelor publice și a stabilității financiare drept condiții primordiale pentru atingerea obiectivului durabilității bugetar fiscale, prin menținerea unui deficit al bugetului public național la nivel sustenabil, evitînd riscurile legate de șocurile interne și externe, precum și dependența de asistența financiară externă.

Veniturile Bugetului public național în anul 2018 au fost de 57 964,9 mil. lei, fiind în creștere cu 8,6 la sută (4 587,3 mil. lei) față de anul precedent și fiind asigurate de Bugetul de Stat în mărime de 36 410,4 mil. lei, Fondurile Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală 6 877,4 mil. Lei (de la bugetul de stat au fost primite transferuri în sumă de 2 728,0 mil. lei), Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 19 781,5 mil. lei (transferurile primite de la bugetul de stat au constituit 6 670,2 mil. lei) și bugetele locale 14 683,6 mil. Lei (10 357,4 mil. lei au constituit transferurile de la bugetul de stat).

Sectorul bancar

Sectorul bancar al Republicii Moldova pe parcursul anului 2018 a urmat calea consolidării stabilității financiare, erodate de falimentul a 3 bănci în anul 2015. Îmbunătățirea a fost realizată prin consolidarea cadrului de guvernanță corporativă în bănci și modernizarea reglementării activității bancare, prin adoptarea noii Legi privind activitatea băncilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018 cu implementarea rapoartelor COREP din iulie 2018 (bazate pe principiile Basel III). Succese mai puțin relevante au fost înregistrate pe filiera portofoliului de credite, care deși a înregistrat o creștere ușoară pe parcursul anului 2018 rămâne afectat  de ponderea încă înaltă a creditelor neperformante.

O dată cu intrarea în vigoare a noii Legi privind activitatea băncilor și implementarea rapoartelor COREP conform cerințelor BASEL III, din luna iulie 2018 băncile au prezentat rapoarte conform noilor metodologii, conform cărora sectorul bancar național rămâne a fi și în continuare bine capitalizat, supra lichid și puțin funcțional, din cauza incluziunii financiare scăzute cu sectorul real,  activității sale anemice pe piața produselor de finanțare a afacerilor și contribuției joase la creșterea economică.

Sectorul extern

Soldul contului curent al balanţei de plăţi, în anul 2018, a înregistrat un deficit de 1186,71 mil. dolari, ce s-a dublat comparativ cu cel consemnat în anul 2017. Raportat la PIB, deficitul contului curent a constituit 10,5%. Sursa deficitului contului curent a fost comerțul exterior cu bunuri, celelalte componente înregistrând solduri excedentare în creștere.

Balanţa comerţului cu servicii a crescut cu 17,8% fața de anul 2017 şi a constituit 373,30 mil. dolari. Această creştere s-a datorat majorării mai semnificative a valorii serviciilor prestate nerezidenților  224,10 mil. dolari, decât a serviciilor primite de la nerezidenți 167,75 mil. dolari. Raportul dintre soldul balanței serviciilor și PIB a rămas neschimbat comparativ cu anul 2017 (3,3%).

 

Contul de capital a consemnat un sold negativ de 39,38 mil. dolari, ce s-a deteriorat cu 84,4% față de anul 2017. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (60,72 mil. dolari), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 21,24 mil. dolari.

 

Contul financiar a înregistrat intrări nete de capital în valoare de 1132,16 mil. dolari ca rezultat al majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 595,05 mil. dolari ca urmare a tranzacţiilor efective, concomitent cu scăderea activelor financiare externe ale rezidenților cu 537,11 mil. dolari.

Comerţul exterior cu bunuri în anul 2018 a înregistrat o creştere de 16,7%, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Exporturile de mărfuri au constituit 2706,9 mil. dolari, în creștere cu 11,6% faţă de anul precedent. Importurile de mărfuri au constituit 5764,3 mil. dolari, volum superior celui înregistrat în anul 2017 cu 19,3%.

Decalajul între evoluţia exporturilor și importurilor au determinat acumularea unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 3057,4 mil. dolari, cu 651,1 mil. dolari mai mare, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2018 a fost de 47%, comparativ cu 50,2% în anul 2017.

 

Mediul de afaceri

Numărul întreprinderilor înregistrate de Agenția Serviciilor Publice s-a diminuat semnificativ în T IV 2018 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, indicele constituind 80,1%.

În ansamblu, numărul întreprinderilor înregistrate în anul 2018 a marcat o diminuare de 10,2% comparativ cu anul precedent. Astfel, potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice, în Registrul de stat în anul 2018, au fost trecute 5751 întreprinderi noi.

Sectorul social

Situaţia demograficăÎn anul 2018 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 32605 pers., fiind în scădere cu 1455 copii sau cu 4,3% comparativ cu anul precedent, rata natalităţii a fost de 9,2 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în scădere cu 0,4 p.p. f.a.p.

Piaţa forţei de muncă. În anul 2018 populaţia economic activă a constituit 1290,7 mii pers., micșorându-se cu 2,5% sau cu 31,6 mii pers. în comparaţie cu anul 2017. Totodată, rata de activitate a populaţiei a fost de 43,3% şi s-a micșorat cu 1,1 p.p. față de nivelul anului 2017. 

Remunerarea muncii. În anul 2018 câştigul salarial nominal mediu lunar brut a constituit 6446,4 MDL, majorându-se cu 13,2% față de anul 2017, iar în termeni reali – cu 9,9%. T IV al anului 2018 este caracterizat de o creştere a salariului nominal mediu lunar (6987,5 MDL) cu 14,3% faţă de acelaşi trimestru al anului precedent. În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit 6094,8 MDL (mai mult cu 18,0% față de T IV din anul 2017), în sectorul economic real – 7337,3 MDL (mai mult cu 13,0% față de T IV din anul 2017).

Veniturile disponibile ale populaţiei pe o lună în anul 2018 au constituit 2383,1 MDL în medie la o persoană, fiind în creştere cu 6,2% f.a.p. În termeni reali veniturile populaţiei au crescut cu 3,1% f.a.p. Cele mai importante surse de venit rămân a fi în continuare: salariile (43,7%), prestaţiile sociale (24,7%) şi transferurile băneşti din afara ţării (15,0%). 

Cheltuielile de consum medii lunare ale populaţiei în anul 2018 au constituit în medie pe o persoană 2407,9 MDL, majorându-se cu 7,0% faţă de anul 2017. În termeni reali, ajustând la indicii preţurilor de consum, cheltuielile populaţiei s-au majorat în medie cu 3,9% f.a.p. Cea mai mare parte a cheltuielilor continuă să fie direcţionată spre: consumul alimentar (43,8%), întreţinerea locuinţei (18,2%) şi îmbrăcăminte şi încălţăminte (10,7%). 

Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 ianuarie 2019 a constituit 703,9 mii pers. sau cu 12,1 mii pers. mai puțin comparativ cu 1 ianuarie 2018. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limita de vârstă la 1 ianuarie 2019 a constituit 1643,72 MDL, fiind în creştere cu 12,8% faţă de 1 ianuarie 2018.