Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (S-I, 2020)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (S-I, 2020)
Vizualizări: 1979 / Publicat: 23-10-2020, 16:24 /

 

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (S-I, 2020)

La data de 23 octombrie 2020, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei” în cadrul lucrărilor Conferinței Științifice Internaționale ”Implicațiile economice și sociale ale pandemiei Covid-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor”. 

 

Tradițional, în cadrul acestei ediții au fost prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediția curentă a publicației fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2020;

-       Prognozele actualizate privind evoluția economiei naționale pentru anul 2020.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_38_tr-2_2020_site.pdf [4.15 Mb] (copieri: 784)


REZUMATUL EDIȚIEI

Producția

Produsul intern brut în primul semestru al anului 2020 a atins o valoare de 88314 mil.MDL (prețuri curente), astfel marcând o reducere semnificativă cu 7,2% în termeni reali, comparativ cu perioada similară a anului 2019. Componentele principale care au contribuit la diminuarea PIB în perioada dată sunt: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (-2,1%); Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-1,0%); construcțiile (-0,2%) și agricultura, silvicultura și pescuitul (-0,1%).

În semestrul I al anului 2020 investițiile în active imobilizate au atins cifra de 7892,1 mil.MDL, care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, s-a redus cu 14,9% (în prețuri comparabile). Această diminuare se datorează atât reducerii investițiilor în imobilizările necorporale, cât și în imobilizările corporale ce în perioada dată s-au redus cu 17,5% și 14,8%, respectiv.

Volumului de mărfuri transportate în prima jumătate a anului 2020 s-a diminuat cu 14,2% f.p.a.s.p. ca rezultat al consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19). O reducere și mai semnificativă a înregistrat-o transportarea de pasageri pe toate tipurile de transport care comparativ cu perioada similară a anului precedent s-a redus cu 48,1%.

Preţuri şi rate de schimb

În prima jumătate a anului 2020 rata anuală a inflației a fost de 5,5%, înregistrând o accelerare de ritm, cu 1,4 p.p. peste nivelul înregistrat în perioada analogică a anului precedent. Totodată, analizând evoluția prețurilor în expresie trimestrială și lunară, remarcăm o dinamică descendentă a prețurilor în anul curent, declin alimentat de scăderea cererii agregate, diminuarea prețurilor la petrol, produselor alimentare și nealimentare.

În trimestrul II 2020, cursul mediu nominal de schimb faţă de principalele valute de referinţă a fost de 17,8 MDL/USD şi 19,5 MDL/EUR, apreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 1% faţă de dolarul SUA și cu 3% față de moneda unică europeană.

Politica monetară

În prima jumătate a anului 2020 BNM a promovat o politică monetară stimulativă prin facilitarea condițiilor monetare pentru stimularea creșterii volumului de împrumuturi bancare. Care la rândul său ar stimula sporirea cererii interne agregate și ar avea pe viitor un impact pozitiv asupra economiei naționale în ansamblu.

Finanţele publice

În prima jumătate a anului 2020, în contextul răspândirii pandemiei COVID-19 și a impactului acestuia asupra activității economice, indicatorii sectorului financiar a înregistrat o dinamică negativă, fapt reflectat de majoritatea indicatorilor economico-financiar pentru perioada aprilie-august 2020. Veniturile bugetului public național au înregistrat diminuări în I semestru 2020, cu 1,5% mai puțin decît veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2019. Iar, partea de cheltuieli a bugetului public național în prima jumătate a anului 2020 s-a realizat în sumă de 32502,1 mil.MDL, fiind în creștere cu 3% comparativ cu perioada similara a anului 2019.

Sectorul bancar

Odată cu declanșarea epidemiei COVID-19 dar și pe motiv de secetă, Republica Moldova se ciocnește cu provocări extrem de dure cu consecințe economice și sociale negative. Respectiv, și activitatea sistemului bancar a fost perturbată lăsând amprentă asupra indicatorilor macro prudențiali în perioadă aprilie – august 2020. Totuși, măsurile rapide adoptate de către autoritățile naționale și internaționale, îndeosebi acțiunile structurale întreprinse de BNM, au avut ca menire asigurarea stabilității necesare, ca instituțiile financiare bancare și nebancare să își poată îndeplini adecvat rolul de a finanța IMM și populația în această perioadă dificilă.

Sectorul extern

Soldul contului curent al balanţei de plăţi, în prima jumătate a anului 2020, a înregistrat un deficit de 219,72 mil.USD, fiind în scădere de 2,5 ori. Comerțul exterior cu servicii a continuat tendința negativă care s-a început în a doua jumătate a anului 2019 și comparativ cu ianuarie-iunie 2019 a scăzut cu 12,2%. Excedentul comerțului exterior cu servicii a constituit 169,37 mil.USD.

Contul de capital s-a redus față de semestrul I a anului 2019 cu 27,6%. Deficitul contului de capital a constituit 17,6 mil USD. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat 23,95 mil.USD, în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 6,34 mil.USD. Contul financiar în semestrul I a anului 2020, s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 263,15 mil.USD, dintre care 54,41 mil.USD în trimestrul II a. 2020

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, a constituit -5124,91 mil.USD la 30.06.2020, soldul debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2019 cu 2,8%. Raportat la PIB, poziția investiţională internaţională a constituit 43,5%.

Evoluția transferurilor bănești de peste hotare în Moldova prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice, în primul semestru a înregistrat o creștere, comparativ cu perioada similară a anului 2019. Volumul total al transferurilor bănești din străinătate, a însumat 795 mil.USD.

Comerțul exterior de bunuri, în perioada ianuarie-iunie 2020, este influențat de șocul extern, provocat de pandemia COVID-19 pe dimensiunea exporturilor, prin reducerea cererii din partea principalilor parteneri comerciali, precum România, Italia, Turcia și Federația Rusă și diminuarea producției unor ramuri industriale. Comerţul exterior cu bunuri, în I semestru al anului 2020 a înregistrat o scădere cu 14,6%, astfel comerţul exterior cu bunuri a constituit 3563,4 mil.USD. În această perioadă atât exporturile cât și importurile au înregistrat diminuări 14%, respectiv 14,8%.

Deficit al balanței comerciale în semestrul I al a. 2020 a constituit o valoare de 1223 mil.USD, fiind cu 224,1 mil.USD, sau cu 15,5%, mai puțin comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2020 a fost de 48,9%, comparativ cu 48,5 % în perioada similară din anul 2019.

Mediul de afaceri

Numărul întreprinderilor înregistrate în prima jumătate a anului 2020 a marcat o descreștere semnificativă de 16,7% comparativ cu anul precedent. Astfel, potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice, în Registrul de stat în S I 2020, au fost trecute 2620 întreprinderi noi.

Și în anul acesta continue tendința de creștere a numărului de întreprinderi radiate. Astfel, în S I 2020, numărul întreprinderilor radiate a constituit 7242 de unităţi sau cu 34,3% în creștere față de S I 2019, atingând valoarea maximă înregistrată în perioada S I 2014-2020.

Totodată, în semestrul I 2020 continue tendința descrescătoare a numărului net de întreprinderi nou create f.p.s.a.p., numărul cărora s-a diminuat considerabil. Astfel, în S I 2020, numărul întreprinderilor radiate l-a depășit considerabil pe cel al întreprinderilor înregistrate, numărul net de întreprinderi nou create constituind -4622 unități.

Sectorul social

Situaţia demografică. În T II din anul 2020 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 13850 pers., fiind în scădere cu 2119 copii sau cu 13,3% comparativ cu perioada similară din anul precedent, rata natalităţii a fost de 10,6 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în scădere cu 1,4 p.p. f.p.s.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 18770 pers., înregistrând o scădere de 390 pers. sau cu 2,0% f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 14,3 decedaţi la 1000 locuitori, în scădere cu 0,1 p.p. f.p.s.a.p. Numărul căsătoriilor total pe ţară în T II din anul 2020 a constituit 5297, micşorându-se cu 2825 sau cu 34,8% f.p.s.a.p., iar rata nupţialităţii a constituit 4,0 căsătorii la 1000 locuitori, cu 2,1 p.p. mai puţin f.p.s.a.p. Indicatorul în cazul numărului divorțurilor din țară a constituit 3530, fiind în scădere cu 1030 sau cu 22,6% f.p.s.a.p. Rata divorţialităţii a constituit 2,7 divorţuri la 1000 locuitori, cu 0,7 p.p. mai puţin f.p.s.a.p.

Piaţa forţei de muncă. În T II din anul 2020, forța de muncă a constituit 857,7 mii pers., în scădere cu 9,0% f.p.s.a.p. Populaţia ocupată a fost de 821,5 mii pers. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 38,2%. Numărul şomerilor, definit conform BIM, a fost de 36,2 mii pers., micșorându-se cu 13,8% f.p.s.a.p. Rata şomajului la nivelul ţării a fost de 4,2%, mai mică cu 0,3 p.p. f.p.s.a.p. Populaţia în afara forței de muncă din ţară (de 15 ani şi peste) a fost de 1293,2 mii persoane, constituind 60,1% din populația din aceeași grupă de vârstă, cea mai mare pondere având pensionarii (45,0%). Grupul NEET în T II din anul 2020 a avut o pondere de 18,9% din populaţia din grupa de vârstă de 15-24 ani, 27,6% - în cazul celor cu vârsta de 15-29 ani și 32,6% - la cei cu vârsta de 15-34 ani.