Pagina principală » Noutăți și evenimente » Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 1246 / Publicat: 21-04-2021, 09:15 /

 

Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

La data de 21 aprilie 2021, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei”

 

Tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării și o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2020;

-       Prognozele privind evoluţia economiei naționale pentru anul 2021.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_40_site-1.pdf [2.19 Mb] (copieri: 362)


REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

Produsul intern brut conform datelor provizorii pentru anul 2020, a constituit 206 352 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând, astfel, o descreștere în termeni reali cu 7.0% față de anul 2019. Principalele activități care au făcut față provocărilor din anul 2020 sunt Construcțiile ce au contribuit la creșterea PIB-ului cu 0,3% și Activitățile financiare și asigurările ce au contribuit cu 0,2% la creșterea PIB-ului 0,2%. Impactul negativ a fost înregistrat în Agricultură, silvicultură și pescuit (-2,7% la creșterea PIB); Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (-2,1%) și Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-0,6%).

Producția industrială a anului 2020 a înregistrat o diminuare cu 5,5% comparativ cu anul 2019. Rezultatul atins a fost obținut în urma reducerii semnificative cu 7,1% f.p.s.a.p. a Industriei prelucrătoare. În același timp au fost înregistrate creșteri ale Industriei extractive și Producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat care în perioada similară față de anul 2019 au crescut cu 9,5% și 2,3% respectiv.

Producția globală agricolă în anul 2020 în gospodăriile de toate categoriile a însumat 30 092,8 (în prețuri curente) ce prezintă o reducere semnificativă cu 27,1% față de anul 2019. Acest rezultat a fost obținut în urma diminuării semnificative a producției vegetale cu 35,9% f.p.s.a.p. și în urma diminuării a producției animaliere cu 3,8% f.p.s.a.p.

Investițiile în activele imobilizate în anul 2020 au înregistrat cifra de 27113,1 mil. MDL, ce prezintă o valoare mai inferioară comparativ cu anul 2019 cu 2,6%. Rezultatul inferor în marea sa parte se datorează investițiilor în imobilizările corporale, care constituind 98,1% din totalul investițiilor în active imobilizate în perioada respectivă s-a diminuat cu 1,4% f.p.s.a.p. De asemenea, și imobilizările necorporale în perioada dată au înregistrat o reducere împunătoare cu 39,9%, atingând o cotă de 1,9% din totalul investițiilor în active imobilizate.

În anul 2020, volumul mărfurilor transportate pe toate tipurile de transport a atins cifra de 16,5 mil. tone. Acest volum este mai inferior comparativ perioada similară a anului precedent cu 12,5%. De asemenea, în perioada respectivă,  și parcursul mărfurilor pe toate tipurile de transport s-a diminuat cu 6,3% f.p.s.a.p., astfel însumând 4635,2 mil. tone-km.

În anul 2020 restricțiile impuse de către organele de conducere pentru combaterea pandemiei COVID – 19 au afectat aspru turismul Republicii Moldova și nu doar.  Astfel agențiile de turism și a turoperatorilor au înregistrat 124,5 mii de turiști și excursioniști ce constituie doar 33,1% față de anul 2019. Turismul receptor a însumat cifra de 6,9 mii de turiști și excursioniști ce constituie doar 35,0% f.p.s.a.p. Turismul emițător s-a diminuat cu 76,0% f.p.s.a.p. înregestrând 74,7 mii de turiști și excursioniști. Turismul intern comparativ cu celelalte compartimente ale turismul a avut o reducere mai minoră cu 7,1% f.p.s.a.p. înregestrând 42,8 de turiști și excursioniști.

Preţuri şi rate de schimb

Rata medie anuală a inflației pentru anul 2020 s-a plasat practic la limita inferioară a  coridorului de variație a țintei, stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu și a constituit 3,8%. În aceeași perioadă, pentru componentele IPC s-au înregistrat următoarele majorări: produse alimentare – 7,4%, produse nealimentare – 0,9%, servicii – 2,4% f.p.s.a.p.

Rata inflației de bază în anul  2020 a constituit 3% f.p.s.a.p. fiind în scădere cu 2,5p.p. Similar IPC pe parcursul anului 2020 inflaţia de bază s-a menținut pe trend descendent, ca urmare a presiunilor dezinflaționiste ale diminuării prețurilor la produsele de import și scăderea cererii agregate în condițiile perioadei pandemice.

Pe parcursul anului 2020 rata de schimb a monedei națională s-a menținut pe o traiectorie ascendentă față de principalele valute de referință, însă o dată cu implementarea unor planuri de redresare a economiei UE și intervențiile BNM pe piața valutară internă, moneda națională spre sfârșitul anului  a mai cedat din poziții.  În 2020, cursul mediu nominal de schimb faţă de principalele valute de referinţă a fost de 17,3 MDL/USD şi 19,7 MDL/EUR. Per ansamblu, pe parcursul anului leul s-a apreciat în raport cu dolarul SUA cu 1,6 la sută în termeni nominali și cu 4,3 la sută în termeni reali. Față de moda unică europeană, moneda națională s-a depreciat cu 0,1 la sută în termeni nominali și s-a apreciat cu 2,7 la sută în termeni reali.

Politica monetară

Politica monetară promovată de Banca Națională a Moldovei pe parcursul anului 2020 s-a conformat acumulării unor presiuni dezinflaționiste neprognozate anterior de BNM, amplificate de riscurile și incertitudinile cauzate de situația epidemiologică din lume. În trimestrul IV, 2020 BNM după diminuarea în mai multe etape a ratei dobânzii de politică monetară pe parcursul anului până la nivelul de 2,75% în septembrie a mai micșorat-o încă o dată cu 0,1 p.p.  în luna noiembrie. Astfel rata de bază a  la finalul anului 2020 a fost de 2,65%, rata dobânzii la creditele overnight a constituit 5,15% iar rata dobânzii la depozitele overnight – 0,15%.

Nivelul rezervelor oficiale de la începutul anului 2020 rămâne conform tuturor cerințelor de adecvare, asigurând un nivel suficient de acoperire a importurilor de mărfuri și servicii și este în creștere constantă. Rezervele oficiale la sfârșitul trimestrului IV, 2020 s-au majorat cu 725 mil.USD față de perioada similară a anului precedent și au constituit  3784 mil.USD.

Relaxarea condițiilor monetare în condițiile contractării activității economice și diminuării majorității indicatorilor macroeconomici a impulsionat accelerarea ritmului de creștere a monetare în anul 2020. Astfel, volumul masei monetare în economie  înregistrat o creștere de 19,7% şi s-a cifrat la 107,6 mld. MDL.

Finanţele publice

În anul 2020, în contextul răspândirii pandemiei COVID-19 și a impactului acesteia asupra activității economice, indicatorii sectorului financiar a înregistrat o dinamică negativă, fapt reflectat de majoritatea indicatorilor economico-financiari pentru perioada aprilie-decembrie 2020. Veniturile bugetului public național au înregistrat diminuări în trimestru IV 2020, cu 0,5% mai puțin decât veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2019. Iar, partea de cheltuieli a bugetului public național în anul 2020 s-a realizat în sumă de 73274,9 mil. MDL, fiind în creștere cu 11,1% comparativ cu perioada similara a anului 2019. Totodată, cheltuielile realizate din BPN în anul 2020, au sporit cu ritmuri superioare veniturilor încasărilor susținute preponderent de ponderea cheltuielilor sociale - circa 50338,8 mil. MDL ceea ce reprezintă în jur de 68,7% (mai puțin cu 1 p.p. f.p.s.a.p.) din valoarea totală a cheltuielilor publice realizate în perioada dată. Executarea bugetului public național în anul 2020 a fost înregistrat un deficit în mărime de 10619,6 mil. MDL, majorându-se de 3,5 ori comparativ cu perioada similară a anului precedent. La 30.09.2020, soldul datoriei sectorului public a constituit 72636,3 mil.MDL, în creştere cu 26,1% față de sfârșitul anului 2019. Ponderea datoriei sectorului public în PIB, la situația din 31.12.2020, a constituit 35,2%, înregistrând o majorare cu 7,8 p.p. comparativ cu situaţia de la finele anului 2019. Iar, ponderea datoriei de stat la valoarea nominală în PIB, a constituit 33,7% din PIB, înregistrând o creștere cu 8,9 p.p. în raport cu situația de la sfârșitul anului 2019. Majorarea soldului datoriei de stat externe se datorează finanțării externe nete pozitive și fluctuației pozitive a ratei de schimb a dolarului SUA față de alte valute pe parcursul anului 2020.

Sectorul bancar

Principalele evoluții înregistrate în anul 2020, conform indicatorilor macro-prudențiali ai sectorului bancar sunt în tendințe moderate de creștere. Sistemul înregistrează o descreștere a indicatorilor de profit bancar cu 30% în decembrie 2020 față de perioada similară a anului 2019, (profitul bancar a constituind în luna decembrie 2020 – 1650,3 mil. MDL). Majoritatea băncilor mari au raportat pentru anul 2020 profituri în scădere față de 2019, în contextul efectelor crizei corona virusului, care a impus constituirea unor provizioane mai mari. Prin urmare, la 31.12.2020 valorile principalilor indicatori de profitabilitate: rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 1,6% şi respectiv 9,6%, fiind în descreștere cu 0,8 p.p. și respectiv 5 p.p. comparativ cu p.s.a.p. Totuși, odată cu stagnarea activității economice pe o perioadă de trei luni și apoi reluarea treptată a activității, se înregistrează evoluții pozitive la alți indicatori importanți ai sistemului bancar: creșterea portofoliului de credite cu 13,1% în decembrie 2020, f.p.s.a.p. și soldul depozitelor atrase atât în monedă națională cât şi în valută străină au crescut cu 33,8% (91,4 miliarde MDL) la 31.12.2020, f.p.s.a.p. Respectiv, volumul creditelor noi acordate la finele lunii decembrie 2020 a însumat 3325,53 mil. MDL cu 1,67% mai mult f.p.s.a.p. Rata medie a depozitelor și creditelor noi acordate în monedă națională și valută s-a micșorat, în decembrie 2020. Astfel, menținerea dinamicii în jurul nivelului de 7,8% a creditelor acordate, iar rata depozitelor în monedă națională în jur de 3,3%, ar fi favorabilă pentru încurajarea economisirii din partea populației și încurajarea creditării economiei în același timp. Totuși, obiectivul primordial al managementului băncii centrale în perioada pandemiei COVID-19, rămâne a fi buna funcționare a procesului de digitalizare pentru facilitarea serviciilor bancare și de plăți, care deservește astăzi economia.

Sectorul extern

Soldul contului curent al balanței de plăți, în anul 2020, s-a redus față de cel înregistrat în 2019, atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Astfel, soldul contului curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 795,73 mil. USD (din care în trimestrul IV 2020 – 230,76 mil. USD), fiind în scădere cu 28,9%.   

Contul de capital a înregistrat o creștere cu 22,5% față de anul 2019.  Astfel, contul de capital a înregistrat un deficit de 61,10 mil. USD (din care 20,04 mil. USD - în trimestrul IV 2020). Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat 72,57 mil. USD, în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 11,50 mil. USD.

Contul financiar al balanței de plăți a fost înregistrată o scădere considerabilă a activelor sub formă de numerar și depozite, care au fost principala sursă de finanțare a deficitului de cont curent în anul 2020. 

Poziția investițională internațională a înregistrat un sold net debitor de 5493,85 mil. USD, care s-a aprofundat cu 10,2% față de cel înregistrat în 2019. În anul 2020, evoluția poziției investiționale internaționale, a fost determinată negativ de tranzacțiile efective nete cu nerezidenții 942,62 mil. USD, fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale fâță de dolarul SUA cu 172,39 mil. USD și de modificările de preț ale instrumentelor financiare cu 30,83 mil. USD, în timp ce alte schimbări 637,70 mil. USD au influențat pozitiv soldul poziției.

Evoluția transferurilor de mijloace bănești  de peste hotarele țării în contul persoanelor fizice au crescut comparativ cu anul 2019,  cu circa 22%. Cea mai mare parte a transferurilor au fost din UE, circa 47%,  din alte țări în jur de 38% și doar puțin peste 15% din spațiul CSI.

Comerțul internațional cu bunuri continuă să fie afectat de criza pandemică. Reducerea cererii externe din partea principalilor parteneri ai Republicii Moldova a rezultat în scăderea exporturilor, iar diminuarea consumului a condus la scăderea importurilor. În anul 2020, comerțul exterior cu bunuri, comparativ cu perioada similară a anului precedent (valoarea căruia a constituit  8621mil.  USD) a înregistrat o scădere cu 8,4%, astfel comerțul exterior cu bunuri a constituit 7901 mil. USD. Exporturile de mărfuri, în această perioadă au însumat 2485,2 mil. USD, iar importurile de mărfuri au constituit 5415,7 mil. USD.

Deficitul al balanței comerciale a constituit o  valoare de 2930,5 mil. USD, sau cu 132,8 mil. USD (-4,3%) mai puțin, comparativ cu cel înregistrat în anul 2019.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a fost de 45,9%, fiind în descreștere cu 1,7 p.p. comparativ cu anul 2019.

Mediul de afaceri

Numărul întreprinderilor înregistrate în anul 2020 a marcat o diminuare de 3,9% comparativ cu anul precedent. Astfel, potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice, în Registrul de stat în anul 2020, au fost trecute 5894 întreprinderi noi.  

În anul 2020 a continuat tendința de creștere a numărului de întreprinderi radiate. Astfel, în anul 2020, numărul întreprinderilor radiate a constituit 11910 de unităţi sau 17,2% în creștere față de anul 2019, atingând valoarea maximă înregistrată în ultimele două decenii. 

Sectorul social

Situaţia demografică. În anul 2020 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 30597 pers., fiind în scădere cu 1784 copii sau cu 5,5% comparativ cu anul precedent, rata natalităţii a fost de 11,6 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în scădere cu 0,5 p.p. f.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 40618 pers., înregistrând o creștere de 4207 pers. sau cu 11,6% f.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 15,5 decedaţi la 1000 locuitori, în creștere cu 1,9 p.p. f.a.p. Numărul căsătoriilor total pe ţară a constituit 15541, micşorându-se cu 4760 sau cu 23,4% f.a.p., iar rata nupţialităţii a constituit 5,9 căsătorii la 1000 locuitori, cu 1,7 p.p. mai puţin f.a.p. Indicatorul în cazul numărului divorțurilor din țară a constituit 8664, fiind în scădere cu 2072 sau cu 19,3% f.a.p. Rata divorţialităţii a constituit 3,3 divorţuri la 1000 locuitori, cu 0,7 p.p. mai puţin f.a.p.

Piaţa forţei de muncă. În anul 2020, forța de muncă, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 867,3 mii pers., în scădere cu 5,7% f.a.p. Totodată, rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a fost de 40,3%, ceea ce este cu 2,0 p.p. mai puțin f.a.p. Populaţia ocupată a fost de 834,2 mii pers, mai puțin cu 4,4% f.a.p. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 38,8%, mai mică cu 1,3 p.p. f.a.p. Numărul şomerilor, definit conform BIM, a constituit 33,1 mii pers., micșorându-se f.a.p. cu 13,8 mii pers. sau cu 29,4%. Rata şomajului (LU1) la nivelul ţării a fost de 3,8%, mai mică cu 1,3 p.p. f.a.p. Populaţia în afara forței de muncă din ţară (de 15 ani şi peste) a fost de 1283,6 mii pers., în creștere cu 2,2% f.a.p., constituind 59,7% din populația din aceeași grupă de vârstă, mai mult cu 2,0 p.p. f.a.p. Grupul NEET a avut o pondere de 17,6% din populaţia din grupa de vârstă de 15-24 ani, 26,0% - în cazul celor cu vârsta de 15-29 ani și 31,2% - la cei cu vârsta de 15-34 ani. 

Remunerarea muncii. În anul 2020, câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară a fost în mărime de 8107,5 MDL, majorându-se în termeni nominali cu 10,2% f.a.p., iar în valoare reală a crescut cu 6,2% (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum). În T IV din 2020 câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară a fost de 8859,9 MDL, mai mult cu 13,4% în raport cu T IV din 2019 sau cu 9,7% comparativ cu T III din 2020. În sectorul bugetar salariul mediu lunar în anul 2020 a fost în mărime de 7313,8 MDL, în creștere cu 10,2% f.a.p., iar în sectorul real – 8402,7 MDL, mai mult cu 10,2% f.a.p. Cele mai mari câștiguri salariale medii brute lunare au fost înregistrate în următoarele activități economice: Informații și comunicații (15785,4 MDL); Activități financiare și de asigurări (13203,5 MDL); Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (12333,1 MDL); Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii (9118,6 MDL); Activități profesionale, științifice și tehnice (8882,5 MDL).

Veniturile disponibile medii lunare ale populaţiei în anul 2020 au constituit 3096,6 MDL în medie la o persoană, fiind în creştere cu 7,5% f.a.p. În termeni reali veniturile populaţiei au crescut cu 3,6% f.a.p. Cele mai importante surse de venit rămân a fi în continuare: salariile (50,2%), prestaţiile sociale (19,3%) şi transferurile băneşti din afara ţării (12,9%).

Cheltuielile de consum medii lunare ale populaţiei în anul 2020 au constituit în medie pe o persoană 2791,2 MDL, rămânând la nivelul din 2019. În termeni reali, ajustând la indicele preţurilor de consum, cheltuielile populaţiei s-au redus în medie cu 3,5% f.a.p. Cea mai mare parte a cheltuielilor continuă să fie direcţionată spre: produse alimentare și băuturi nealcoolice (43,5%), locuință, apă, electricitate și gaze (16,1%) şi îmbrăcăminte şi încălţăminte (8,8%).

Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 ianuarie 2021 a constituit 686,3 mii pers. sau cu 9,7 mii pers. mai puțin comparativ cu 1 ianuarie 2020. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2021 a constituit 2067,55 MDL, fiind în creştere cu 12,2% faţă de 1 ianuarie 2020. Pentru pensionari minimul de existență a constituit 1759,8 MDL.

Minimul de existență. Minimul de existenţă în anul 2020 în medie pe lună la o persoană a constituit 2088,4 MDL, majorându-se cu 2,8% față de 2019. În oraşele mari (mun. Chișinău și Bălți) minimul de existenţă a constituit 2318,8 MDL, mai mult cu 1,2% față de 2019 sau cu 12,7% mai mult comparativ cu alte orașe – 2057,9 MDL, cu 2,2% mai mult față de 2019, pentru mediul rural el a constituit 2002,8 MDL, mai mult cu 3,3% față de 2019. Valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 2247,6 MDL şi, în special, bărbaţilor – 2434,5 MDL, iar femeilor le revine 2041,2 MDL.

 

Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

 

 

Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” 

 

 

Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”