Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I, 2021)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I, 2021)
Vizualizări: 2047 / Publicat: 21-07-2021, 11:48 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (TI-2021, nr. 41). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met-nr.41trim.i2021-1.pdf [2.23 Mb] (copieri: 532)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

Produsul intern brut în primul trimestru al anului 2021 a atins o valoare de 46523 mil. MDL (prețuri curente), astfel marcând o creștere cu 1,8% în termeni reali, comparativ cu perioada similară a anului 2020. Principalele activități care au contribuit la creșterea lui sunt: Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,  activități de decontaminare (+0,9%); Construcțiile (+0,4%); Informațiile și comunicațiile (+0,4%); Tranzacții imobiliare (+0,4%). Impactul negativ a fost înregistrat în Agricultură, silvicultură și pescuit (-0,5% la scăderea PIB); Activitățile financiare și asigurările (-0,3%); Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățământ; sănătate și asistență socială (-0,2%).

Producția industrială în primul trimestru al anului 2021 indicele producției industriale a înregistrat o creștere cu 3,0% f.p.s.a.p., ca rezultat al creșterii furnizării energiei electrice și termice, gaze, apă caldă și aer condiționat care în perioada respectivă a înregistrat o creștere impunătoare de 24,2% f.p.s.a.p. În același timp, industria extractivă la fel ca și industria prelucrătoare au înregistrat diminuări al indicelui volumului producției industriale cu 12,7% și 2,8%, respectiv.

Producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile  în primul trimestrul al anului 2021 a atins suma de 1721,4 mil. MDL (în prețuri curente), ce a constituit o diminuare cu 13,3% (în prețuri comparabile) față de perioada similară a anului 2020. Rezultatul obținut s-a datorat, în cea mai mare parte, sectorului zootehnic care constituind circa 99% din volumul total al producției globale, în perioada respectivă a înregistrat o descreștere cu 13,5% f.p.s.a.p.

Investițiile în activele imobilizate în primele trei luni ale anului 2021 au atins cifra de 3840,4 mil. MDL, care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, a crescut cu 14,8% (în prețuri comparabile). Această creștere, în marea sa parte, se datorează imobilizărilor corporale ce constituind 96,7% din totalul investițiilor în active imobilizate în perioada dată, au crescut cu 13,9% f.p.s.a.p. În același timp și investițiile în imobilizările necorporale au înregistrat creșteri în perioada respectivă cu 48,1% f.p.s.a.p., constituind 3,3% din totalul investițiilor în active imobilizate.

În primele patru luni ale anului 2021 transportul mărfurilor pe toate căile de transport a înregistrat sumarul de 4,6 mil. tone de mărfuri transportate, reprezentând o scădere cu 0,7% f.p.s.a.p. sau cu 11,5% față de perioada similară a anului 2019. Rezultatul obținut se datorează creșterii transportării mărfurilor pe cale rutieră și pe cale fluvială, ce în perioada dată au crescut cu 9,3% și cu 69,4%, respectiv, față de perioada similară a anului 2020. În același timp transportarea mărfurilor pe cale feroviară s-au redus cu 44,6% f.p.s.a.p., iar transportarea mărfurilor pe cale aeriană s-a majorat cu 17,1%.

Turismul în trimestrul I al anului 2021 comparativ cu aceeași perioadă al anului 2020 înregistrează o ușoară creștere cu 5,6% a numărului de turiști și excursioniști, însă comparativ cu trimestrul I al anului 2019 se observă o diminuare cu 26,2%.

Preţuri şi rate de schimb

La începutul anului 2021, în condițiile diminuării ușoare a impactului pandemiei de coronavirus asupra activităților economice și consumului populației, ritmul de creștere a prețurilor de consum după o perioadă constantă de declin se stabilizează ușor semnalând o inversare de trend.  Rata inflației în trimestrul I, 2021 față de perioada similară a anului precedent a fost de 0,8%, plasându-se sub limita inferioară a coridorului de variație a țintei, stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu.

Rata anuală medie a inflației în primele trei luni ale anului 2021 pe grupe de mărfuri şi servicii a fost la produse alimentare 2%, produse nealimentare  1,2%, servicii  (-1,5%) f.p.s.a.p.

Creșteri semnificative au înregistrat prețurile la producția industrială acestea au crescut f.p.s.a.p. cu 5,9%, fiind cu 3,4 p.p. peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent. O contribuție însemnată la această creștere a venit din partea industriei prelucrătoare.

Cursul mediu nominal de schimb a monedei naționale faţă de principalele valute de referinţă în trimestrul I, 2020 a fost de 17,5 MDL/USD şi 21,1 MDL/EUR, apreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 0,5% faţă de dolarul SUA şi depreciindu-se cu 8,8% faţă de moneda unică europeană.

Politica monetară

Începutul anului 2021 a fost marcat de menținerea riscurilor dezinflaționiste și necesitatea susținerii activității economice ceea ce a determinat BNM să mențină neschimbate ratele de politică monetară la un nivel minim istoric și să reducă în continuare rezervele minime obligatorii, eliberând resurse financiare de care dispun băncile pentru creditare.

Relaxarea condițiilor monetare se resimte în ritmul de creștere a masei monetare. În trimestrul I, 2021 masa monetară ritmul de creștere se menține la un nivel înalt, cea mai semnificativă creștere înregistrând depozitele la vedere în monedă națională. 

Finanţele publice

Pe parcursul I trimestru 2021, sectorul financiar a înregistrat o dinamică moderată, fapt reflectat de majoritatea indicatorilor economico-financiar. Veniturile bugetului public național au înregistrat majorări în trimestru I 2021, cu 11,1% mai mult decât veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2020. La majorarea încasărilor bugetului public, au contribuit atât veniturile fiscale cât şi nefiscale dar şi majorarea unor taxe şi impozite. Iar, partea de cheltuieli a bugetului public național în I trimestru 2021 s-a realizat în sumă de 17294,6 mil. MDL, fiind în creștere cu 12,1% comparativ cu perioada similara a anului 2020. Totodată, cheltuielile realizate din BPN în anul 2021, au sporit cu ritmuri superioare veniturilor încasărilor susținute preponderent de ponderea cheltuielilor sociale - circa 50338,8 mil. MDL ceea ce reprezintă în jur de 76,7% (mai puțin cu 1,1 p.p. f.p.s.a.p.) din valoarea totală a cheltuielilor publice realizate în perioada dată. Prin urmare, executarea bugetului public naţional în trei luni ale anului 2021 a rezultat cu un deficit în mărime de 595,81 mil. MDL, în creștere cu 51% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Cât privește datoria publică, la finele lunii martie 2021, se observă o creștere modestă a datoriei sectorului public cu 27,3 % f.p.s.a.p. Iar în trei luni ale anului 20121, granturile au crescut până la 231,9 mil. MDL.

Sectorul bancar

În I trimestru al anului 2021, se înregistrează tendințe de îmbunătățire a calității activului şi capitalului bancar. Astfel, activele totale la nivelul sistemului bancar moldovenesc au crescut în primele trei luni ale anului 2021 cu 13%, până la 104528,8 mil. MDL f.p.s.a.p. În structura activelor cea mai semnificativă contribuție la creșterea acestora au avut creditele, care au sporit cu 11% f.p.s.a.p. Prin urmare, rata fondurilor proprii totale este net superioară minimului impus de cerințele prudențiale de 10% ajungând la nivelul de 26,6% în mediu pe sistem, fiind în scădere cu 0,5 p.p. față de anul precedent. Iar, rezervele de lichiditate ale sectorului bancar depășesc în continuare limitele prudențiale impuse de BNM, pentru a face față unor eventuale evoluții nefavorabile. Lichiditatea curentă ca medie pe sistem la sfârșitul trimestrului I 2021 a fost de 50,4%, în creștere ușoară față de anul precedent. Volumul creditelor neperformante este în descreștere continuă cu 5,7 p.p., f.p.s.a.p., însă ponderea acestora persistă la nivel înalt. În acest context, în primele trei luni ale anului 2021, se atestă o creștere a volumului depozitelor atrase atât în monedă națională cât şi în valută străină. Totalul depozitelor constituite la bănci de către populație și companii a crescut față de anul trecut, unde depozitele totale la bănci au însumat 79 miliarde MDL la 31.03.2021, în creștere cu 13% față de p.s.a.p. În această perioadă se observă diminuarea profitabilității bancare cu 2,3% f.p.s.a.p. Conform rapoartelor prezentate de BNM, pe parcursul primelor trei luni ale anului 2021, nu au fost înregistrate modificări semnificative în structura acționariatului băncilor licențiate din Republica Moldova (activiază 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei). Însă, o singură B.C. „ENERGBANK” S.A. era supravegheată în cadrul regimului de intervenție timpurie, aplicat de BNM la data de 11.01.2019, ca urmare a constatării unui grup de persoane acționând concertat care a achiziționat și posedă o deținere calificată în capitalul social al băncii în mărime de 52,55% fără aprobarea prealabilă scrisă a BNM. Astfel, prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM din 09.04.2021 a fost prelungită perioada de desemnare a administratorilor temporari ai B.C. „ENERGBANK" S.A. până la data de 29.10.2021.

Sectorul extern

Deficitul contului curent al balanței de plăți în timestrul I 2021 a constituit 341,72 mil. USD. Raportat la PIB, contul curent a constituit 12,8%

Excedentul balanței comerțului exterior cu servicii, în trimestrul I 2021, a constituit 94,76 mil. USD, în creștere cu 19,5% față de perioada similar a anului precedent. În trimestrul I 2021, exportul de servicii a constituit 330,74 mil. USD, în creștere cu 0,3% comparativ cu trimestrul I 2020. Importul de servicii a totalizat 235,98 mil. USD, cu 5,8% mai puțin față de perioada similară a anului 2020.

Contul de capital în primul trimestru a. 2021 s-a majorat cu 60,9% față de ianuarie-martie 2020 și a înregistrat un deficit de 16,20 mil. USD. Soldul contului curent și de capital în perioada dată înregistrează un necesar net de finanțare de 357,92 mil. USD. Astfel, contul curent și de capital au înregistrat în total intrări în valoare de 1540,56 mil. USD (credit) și ieșiri în valoare de 1898,48 mil. USD (debit).

Contul financiar al balanței de plăți, a înregistrat intrări nete de capital în valoare de 346,54 mil. USD, ca urmare a diminuării nete a activelor financiare externe cu 226,40 mil. USD în urma tranzacțiilor efective, precum și a majorării nete de pasive în sumă de 120,14 mil. USD.

Poziția investiţională internaţională a constituit 5375,9 mil.USD fiind cu 2,1% mai puțin față de finele anului 2020. Raportată la PIB, poziția investiţională internaţională a constituit  44,3%.

Volumul transferurilor băneşti din străinătate prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice, în primul trimestru, a fost în creștere cu 32,1% față de perioada similară a anului precedent (2765,46 mil. USD). Volumul transferurilor băneşti a constituit 365,34 mil. USD.

Comerţul exterior cu bunuri a înregistrat creștere în trimestrul I al anului 2021. Relansarea economică în țările partenere a rezultat prin majorarea exporturilor cu 5,6% comparativ cu trimestrul I 2020. Restabilirea cererii interne față de bunuri din partea agenților economici și a populației a condus la majorarea importurilor cu 13,6%.

Deficitul balanței comerciale a constituit o valoare de 838,4 mil. USD, sau cu 148,3 milioane USD mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2021 a fost de 45,9%, în scădere cu 3,5 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Mediul de afaceri

În anul 2021, în clasamentul Indicelui Libertății Economice, Republica Moldova se situează pe locul 85 din 178 de țări, cu un scor general de 62,5 puncte, marcând o ușoară creștere de +0,5 puncte față de anul precedent. Moldova se situează pe locul 41 printre cele 45 de țări din regiunea Europei și scorul său general este inferior mediei regionale, dar superior mediei mondiale. Economia Moldovei rămâne în grupul țărilor cu economie ”moderat liberă” anul acesta.

Cele mai bune scoruri Republica Moldova le-a obținut la indicatorii: ”sănătatea fiscală” (96,5), ”povara fiscală” (94), ”libertatea monetară” (71,5), ”libertatea comerțului” (76,8), domenii în care economia moldovenească este calificată drept liberă sau în cea mai mare parte liberă. Pe de altă parte, scoruri joase Moldova le-a înregistrat la indicatorii: ”eficacitatea judiciară” (29,9), ”integritatea guvernului” (38,7), ”libertatea pieței muncii” (39,2), rămânând, ca și în anul precedent, la acești indicatori în zona economiilor reprimate.

Sectorul social

Situaţia demografică. În T I din anul 2021 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 6279 pers., fiind în creștere cu 164 copii sau cu 2,7% comparativ cu T I din anul precedent, rata natalităţii a fost de 9,6 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în creștere cu 0,3 p.p. f.p.s.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 12727 pers., înregistrând o creștere de 3444 pers. sau cu 37,1% f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 22,1 decedaţi la 1000 locuitori, în creștere cu 7,9 p.p. f.p.s.a.p. Numărul căsătoriilor total pe ţară în T I din anul 2021 a constituit 3928, majorându-se cu 474 sau cu 13,7% f.p.s.a.p., iar rata nupţialităţii a constituit 5,8 căsătorii la 1000 locuitori, cu 0,5 p.p. mai mult f.p.s.a.p. Indicatorul în cazul numărului divorțurilor din țară a constituit 2372, fiind în scădere cu 89 sau cu 3,6% f.p.s.a.p. Rata divorţialităţii a constituit 4,1 divorţuri la 1000 locuitori, cu 0,3 p.p. mai mult f.p.s.a.p.

Piaţa forţei de muncă. În T I din anul 2021, forța de muncă, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 833,9 mii pers., în scădere cu 0,8% f.p.s.a.p. Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a fost de 39,3%, ceea ce este cu 0,2 p.p. mai mult f.p.s.a.p. Populaţia ocupată în T I din anul 2021 a fost de 798,1 mii pers, mai puțin cu 1,0% f.p.s.a.p. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 37,6%, cu puțin peste nivelul T I din 2020 (37,5%). Numărul şomerilor, definit conform BIM, în T I din anul 2021 a constituit 35,8 mii pers., majorându-se f.p.s.a.p. cu 1,6 mii persoane sau cu 4,7%. Rata şomajului (LU1) la nivelul ţării în T I din anul 2021 a fost de 4,3%, mai mare cu 0,2 p.p. f.p.s.a.p. Populaţia în afara forței de muncă din ţară (de 15 ani şi peste) în T I din anul 2021 a fost de 1286,6 mii persoane, în scădere cu 1,8% f.p.s.a.p., constituind 60,7% din populația din aceeași grupă de vârstă, mai puțin cu 0,2 p.p. f.p.s.a.p. În T I din anul 2021 grupul NEET a avut o pondere de 18,3% din populaţia din grupa de vârstă de 15-24 ani, 29,0% - în cazul celor cu vârsta de 15-29 ani și 33,2% - la cei cu vârsta de 15-34 ani.

Remunerarea muncii. În T I din anul 2021, câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară a fost în mărime de 8468,6 MDL, majorându-se în termeni nominali cu 10,9% f.p.s.a.p., iar în valoare reală a crescut cu 10,0% (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum). În sectorul bugetar salariul mediu lunar în T I din anul 2021 a fost în mărime de 7463,0 MDL, în creștere cu 5,3% f.p.s.a.p., iar în sectorul real – 8839,8 MDL, mai mult cu 12,8% f.p.s.a.p. Creșteri mai puternice au avut loc în: Sănătate și asistență socială (+50,2%); Activități financiare și de asigurări (+12,4%), Informații și comunicații (+12,0%). Cele mai mari câștiguri salariale medii brute lunare au fost înregistrate în: Informații și comunicații (19914,5 MDL - de 2,4 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Activități financiare și de asigurări (15428,9 MDL - de 1,8 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (12243,0 MDL - de 1,4 ori mai mare decât salariul mediu pe economie).

Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 aprilie 2021 a constituit 680,4 mii pers. sau cu 13,2 mii pers. mai puțin comparativ cu 1 aprilie 2020. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 aprilie 2021 a constituit 2154,94 MDL, fiind în creştere cu 12,6% faţă de 1 aprilie 2020.