Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-II, 2021)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-II, 2021)
Vizualizări: 1532 / Publicat: 19-10-2021, 11:33 /
Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-II, 2021)[/center]
La data de 19 octombrie 2021, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei”.  
Tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate:
- Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2021;
- Prognozele actualizate privind evoluția economiei naționale pentru anul 2021.
Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_42-site.pdf [3.37 Mb] (copieri: 416)

REZUMATUL EDIŢIEI

 Producția

Produsul intern brut în prima jumătate a anului 2021 a înregistrat o valoare nominală de 104221 mil. MDL în prețuri curente, ceea ce reprezintă o creștere cu 11,7% față de perioada similară a anului precedent (care a fost grav afectată ca urmare a pandemiei Covid-19 și restricțiile impuse ca răspuns în lupta cu efectele pandemiei) și cu 7,2% față de semestrul I al anului 2019.

Producția industrială în prima jumătate a anului 2021 prezintă semne bune de redresare a vectorului de dezvoltare, astfel înregistrând o creștere cu 13,1% față de perioada similară a anului 2020. Rezultatele obținute se datorează tuturor subramurilor ale industriei, astfel industria extractivă a crescut cu 12,5% f.p.s.a.p., industria prelucrătoare s-a majorat cu 10,8% și prelucrarea și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a înregistrat creșteri cu 24,1% f.p.s.a.p.

În semestrul I a anului 2021 producția globală agricolă a înregistrat cifra de 5200,4 mil. MDL (prețuri curente), ce prezintă valoare mai mică cu 11,3% (în prețuri comparabile) comparativ cu perioada similară a anului precedent. Din cauza condițiilor climatice distincte din acest an, s-a efectuat cu întârziere (comparativ cu anul precedent)  campania de recoltare a cerealelor de grupa I și altor culturi agricole, prin urmare, acest fapt contribuind la o diminuare cu 22,8% a producției vegetale ce a fost înregistrată în perioada dată. Reducerea producției animaliere cu 9,5% f.p.s.a.p. se datorează în marea sa parte diminuării efectivului de animale din gospodăriile de toate categoriile.

În perioada ianuarie-iunie 2021, investițiile în active imobilizate au atins cifra de 10076,0 mil. MDL, astfel marcând o creștere semnificativă cu 21,8% (prețuri comparabile) față de perioada similară a anului precedent. Rezultatul dat se datorează investițiilor în imobilizările corporale, care constituind aproximativ 97,5% sau 9820,3 mil. MDL din totalul investițiilor în active imobilizate în perioada respectivă, au crescut cu 21,7% f.p.s.a.p. 

Volumul mărfurilor transportate pe toate tipurile de transport a atins cifra de 7679,6 mii tone, o cifră net superioară celei a anului precedent cu 8,1%. De asemenea, și parcursul total al mărfurilor în perioada respectivă s-a mărit cu 5,4%, astfel atingând cifra de 2276,5 mil. tone-km. Rezultatul dat se datorează transportării mărfurilor pe cale rutieră, ce deține o cotă de aproximativ 83,7% din totalul mărfurilor transportate și care în perioada semestrului I 2021 a crescut cu 17,0%, pe cale fluvială cu o creștere cu 11,8% și pe cale aeriană, ce s-a mărit cu 17,6% f.p.s.a.p. Doar transportarea mărfurilor pe cale feroviară care deține o cotă de aproximativ 15,1% din totalul mărfurilor transportate a înregistrat diminuări cu 24,0% f.p.s.a.p.

Cu toate că la prima vedere în prima jumătate a anului, turismul arată o creștere cu 256,3% f.p.s.a.p. și acest fapt ar fi trebui să bucure agențiile de turism și tur operatorii, situația este una ambiguă. Efectuând o analiză a situației actuale comparativ cu perioada pre-pandemică se observă o reducere cu 36,6% a turiștilor ce au profitat de serviciile agențiilor de turism și a tur operatorilor.

Preţuri şi rate de schimb

Recuperarea treptată a activității economice în contextul relaxării constrângerilor generate de criza epidemiologică din lume, creșterea prețurilor la produsele alimentare și nealimentare pe piața mondială au generat presiuni inflaționiste și pe piața internă.  În prima jumătate a anului 2021 rata anuală a inflației a fost de 1,9% f.p.s.a.p., înregistrând o decelerare de ritm, cu 3,5 p.p. sub nivelul înregistrat în perioada analogică a anului precedent. După ce în anul 2020 am înregistrat scăderea ritmului de creștere a prețurilor, în primul semestru al anului curent acesta dă semne de accelerare.

Rata medie anuală a inflației pentru trimestrul II, 2021 a constituit 3% și s-a plasat sub limita inferioară a  coridorului de variație a țintei, stipulat în Strategia politicii monetare a BNM pe termen mediu.

Deficitul de cerere agregată pe piața internă, evoluția ascendentă a prețurilor la combustibili, deprecierea monedei naționale față de principalele valute de referință (USD și EUR), creșterea prețurilor la produsele nealimentare au contribuit în trimestrul II, 2021 la creșterea ratei inflației de bază cu 0,8 p.p. f.p.s.a.p., acesta fiind de 2,8% f.p.s.a.p.

Creșteri semnificative au înregistrat prețurile atât la producția industrială cât și la producția agricolă, în creștere fiind și prețurile producătorilor în construcții și cele la combustibili.

 În lunile aprilie-iunie 2021 ritmul de creștere a indicelui anual al prețurilor producției industriale a crescut comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 4,8p.p. și a atins nivelul de 7,5%.  O contribuție însemnată la această creștere a venit din partea industriei prelucrătoare.

Cursul de schimb al monedei naționale în prima jumătate al anului 2021 s-a depreciat față de principalele valute de referință. La deprecierea leului au contribuit fluctuațiile dolarului american pe piețele internaționale, cererea sporită de valută pe piața internă și intervențiile BNM pe piața valutară în calitate de cumpărător de valută.

Politica monetară

În prima jumătate a anului 2021, în vederea atenuării impactului situației epidemiologice precare asupra economiei, BNM a promovat în continuare o politică monetară orientată spre sprijinirea finanțării economiei și stimularea creditării pentru investiții și consum, menținând ratele de politică monetară la nivele minime istorice. Însă în a doua parte a anului, condițiile monetare se înăspresc pentru a  ține sub control presiunile inflaționiste ce se manifestă în această perioadă.

Relaxarea condițiilor monetare se resimte în ritmul de creștere a masei monetare. La sfârșitul trimestrului II, 2021 ritmul de creștere a masei monetare se menține la un nivel înalt, cea mai semnificativă creștere înregistrând depozitele la vedere în monedă națională.   

Finanţele publice

În primul semestru 2021, veniturile bugetului public național au înregistrat creșteri cu 20,3% mai mult decât veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2020. Iar, partea de cheltuieli a bugetului public național în I semestru 2021 s-a realizat în sumă de 38380,0 mil. MDL, fiind în creștere cu 18,1% comparativ cu perioada similara a anului 2020. Totodată, cheltuielile realizate din BPN în I semestru 2021, au sporit cu ritmuri superioare veniturilor încasărilor susținute preponderent de ponderea cheltuielilor sociale - în jur de 76,2% (mai puțin cu 2 p.p. f.p.s.a.p.) din valoarea totală a cheltuielilor publice realizate în perioada dată. Executarea bugetului public național în prima jumătate a anului 2021 a fost înregistrat un deficit în mărime de 3446,8 mil. MDL, în scădere cu 0,5% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Ponderea datoriei de stat la valoarea nominală în PIB, a constituit 33,2% din PIB, înregistrând o creștere cu 0,3 p.p. în raport cu situația de la sfârșitul anului 2020. Majorarea soldului datoriei de stat externe se datorează finanțării externe nete pozitive și fluctuației pozitive a ratei de schimb a dolarului SUA față de alte valute pe parcursul anului 2021. 

Sectorul bancar

Pe parcursul I semestru al anului 2021, s-au înregistrat următoarele tendințe pozitive: consolidarea fondurilor proprii, creșterea activelor și portofoliului de credite, scăderea ponderii creditelor neperformante în portofoliul de credite și majorarea volumului depozitelor bancare. Astfel, activele totale la nivelul sistemului bancar moldovenesc au crescut în primele șase luni ale anului 2021 cu 16%, până la 109691,4 mil. MDL f.p.s.a.p. În structura activelor cea mai semnificativă contribuție la creșterea acestora au avut creditele, care au sporit cu 20,3% f.p.s.a.p. Prin urmare, rata fondurilor proprii totale este net superioară minimului impus de cerințele prudențiale de 10% ajungând la nivelul de 26,8% în mediu pe sistem. Iar, rezervele de lichiditate ale sectorului bancar depășesc în continuare limitele prudențiale impuse de BNM, pentru a face față unor eventuale evoluții nefavorabile.

Lichiditatea curentă ca medie pe sistem în I semestru 2021 a fost de 49,91%, în descreștere cu 1,5 p.p. f.p.s.a.p. Volumul creditelor neperformante este în creștere cu 3 p.p. f.p.s.a.p., chiar dacă ponderea acestora persistă la nivel înalt, în perioada de referință s-a diminuat cu 1,3 p.p. față de iunie 2020. În acest context, în primele șase luni ale anului 2021, se atestă o creștere a volumului depozitelor atrase atât în monedă națională cât şi în valută străină.

Totalul depozitelor constituite la bănci de către populație și companii a crescut față de perioada similară al anului trecut, unde depozitele totale la bănci au însumat 82,9 miliarde MDL la 30.06.2021, în creștere cu 15,5% față de p.s.a.p. În această perioadă se observă creșterea profitabilității bancare cu 43,8% f.p.s.a.p. Rata medie a depozitelor și creditelor noi acordate în monedă națională și valută s-a micșorat, în iunie 2021. Astfel, menținerea dinamici în jurul nivelului de 6% a creditelor acordate, iar rata depozitelor în monedă națională în jur de 4%, ar fi favorabilă pentru încurajarea economisirii din partea populației și încurajarea creditării economiei în același timp. Totuși, obiectivul primordial al managementului băncii centrale în perioada pandemiei COVID-19, rămâne a fi buna funcționare a procesului de digitalizare pentru facilitarea serviciilor bancare și de plăți, care deservește astăzi economia.

Sectorul extern

Soldul contului curent al balanţei de plăţi, în perioada ianuarie-iunie 2021, comparativ cu perioada similară a anului 2020, a înregistrat o majorare atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Soldului balanței comerțului exterior cu servicii,  fiind în creștere cu 22,4%, comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2020.

Contul de capital, comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2020, s-a mărit cu 62,2%, astfel  înregistrând un deficit de 30,62 mil. USD. 

Contul financiar în perioada ianuarie-iunie 2021,  s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 869,35 mil. USD, fiind mai mari cu 8,7% comparativ cu perioada precedentă. Aceasta s-a datorat scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 590,98 mil. USD, precum și a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 278,37 mil. USD generate de tranzacţiile efective.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30.06.2021, a constituit 5643,91
mil. USD, fiind cu 4% mai puțin față de sfârşitul anului 2020. Poziția investiţională internaţională raportată la PIB a constituit  43,9%.

Volumul transferurilor băneşti din străinătate în Republica Moldova prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice, în perioada ianuarie-iunie a. 2021 a constituit 796,11 mil. USD. Comparativ cu perioada similara a anului precedent  transferurile bănești a fost în creștere cu circa 23%

Valoarea comerţului exterior cu bunuri în perioada ianuarie-iunie a anului 2021, a înregistrat o creștere de 29% faţă de perioada similară a anului precedent. Astfel volumul comerțului extern de bunuri în această perioadă a constituit 4597,9 mil. USD,  înregistrând creștere atât la exporturi cu circa 14%, cât și la importuri cu 36,5%.

Deficitul balanței comerciale a constituit o valoare de 1934,9 mil. USD,  sau cu 711,5 mil. USD (de 1,6 ori) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020. 

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturia fost de 40,8%, în scădere cu 8,1 p.p., comparativ cu perioada similară a anului precedent. 

Mediul de afaceri

La finele anului 2020, BNS avea la evidență 58,06 mii de întreprinderi active, cu o ușoară creștere de 2,4% f.p.s.a.p. În perioada 2019-2020 numărul total de salariaţi la toate întreprinderile din RM, per total, luate la evidenţă de organele statistice, a marcat o diminuare, indicând o descreștere cu 4,6% f.p.s.a.p. În special, numărul de salariați din întreprinderile micro, în perioada analizată, a marcat o descreștere semnificativă de 9,6%. Spre deosebire de anul 2019, când numărul de salariați din sectorul IMM a continuat să crească, în anul 2020, acest indicator a marcat o descreștere de -5,7% f.p.s.a.p.

În perioada analizată (2019-2020) veniturile din vânzări a întreprinderilor au marcat o diminuare semnificativă. Astfel, în anul 2020 veniturile din vânzări, per total întreprinderi, s-au micșorat faţă de anul precedent cu -4,0%, inclusiv în sectorul IMM – o diminuare de -4,6% f.p.s.a.p.

Spre deosebire de perioada precedentă, rezultatul financiar până la impozitare în anul 2020 a marcat o descreștere considerabilă de -29,4% f.p.s.a.p. per total întreprinderi. Sectorul IMM în perioada analizată a înregistrat o diminuare a indicatorului dat cu -26,9%. În perioada analizată, întreprinderile mijlocii au marcat o diminuare de -20,7% a rezultatului financiar până la impozitare f.p.s.a.p., iar întreprinderile mici și micro o diminuare de -29,6%, respectiv -29,2% a indicatorului analizat.

Numărul întreprinderilor înregistrate în T I al anului 2021 a marcat o creștere de 8,9% comparativ cu anul precedent. Astfel, potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice, în Registrul de stat în T I 2021, au fost înregistrate 1682 întreprinderi noi.

În primul trimestru al anului curent, numărul întreprinderilor radiate s-a diminuat semnificativ. Astfel, din Registrul de stat în T I 2021 au fost radiate 2488 de întreprinderi, cu -46,6% mai puțin comparativ cu perioada precedentă. Totodată, cinci ani consecutiv (TI 2017-2021) persistă  un sold negativ al numărului net de întreprinderi nou create. Astfel și în T I 2021 numărul întreprinderilor radiate l-a depășit considerabil pe cel al întreprinderilor înregistrate, numărul net de întreprinderi nou create constituind -806 unități.

Sectorul social

Situaţia demografică. În T II din anul 2021 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 12432 pers., fiind în scădere cu 1418 copii sau cu 10,4% comparativ cu T II din anul precedent, rata natalităţii a fost de 9,6 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în scădere cu 1,0 p.p. f.p.s.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 23474 pers., înregistrând o creștere de 4704 pers. sau cu 25,1% f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 18,1 decedaţi la 1000 locuitori, în creștere cu 3,8 p.p. f.p.s.a.p. Numărul căsătoriilor total pe ţară în T II din anul 2021 a constituit 8730, majorându-se cu 3433 sau cu 64,8% f.p.s.a.p., iar rata nupţialităţii a constituit 6,7 căsătorii la 1000 locuitori, cu 2,7 p.p. mai mult f.p.s.a.p. Indicatorul în cazul numărului divorțurilor din țară a constituit 4880, fiind în creștere cu 1350 sau cu 38,2% f.p.s.a.p. Rata divorţialităţii a constituit 3,8 divorţuri la 1000 locuitori, cu 1,1 p.p. mai mult f.p.s.a.p.

Piaţa forţei de muncă. În T II din anul 2021, forța de muncă, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 874,0 mii pers., în creștere cu 1,9% f.p.s.a.p. Totodată, rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a fost de 41,2%, ceea ce este cu 1,3 p.p. mai mult f.p.s.a.p. Populaţia ocupată în T II din anul 2021 a fost de 842,6 mii pers, mai mult cu 2,6% f.p.s.a.p. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 39,7%, cu puțin peste nivelul T II din 2020 (38,2%). Numărul şomerilor, definit conform BIM, în T II din anul 2021 a constituit 31,4 mii pers., micșorându-se f.p.s.a.p. cu 4,8 mii persoane sau cu 13,3%. Rata şomajului (LU1) la nivelul ţării în T II din anul 2021 a fost de 3,6%, mai mică cu 0,6 p.p. f.p.s.a.p. Populaţia în afara forței de muncă din ţară (de 15 ani şi peste) în T II din anul 2021 a fost de 1246,5 mii persoane, în scădere cu 3,6% f.p.s.a.p., constituind 58,8% din populația din aceeași grupă de vârstă, mai puțin cu 1,3 p.p. f.p.s.a.p. În T II din anul 2021 grupul NEET a avut o pondere de 18,1% din populaţia din grupa de vârstă de 15-24 ani, 27,4% - în cazul celor cu vârsta de 15-29 ani și 31,3% - la cei cu vârsta de 15-34 ani.

Remunerarea muncii. În T II din anul 2021, câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară  a fost în mărime de 9044,5 MDL, majorându-se în termeni nominali cu 15,2% f.p.s.a.p., iar în valoare reală a crescut cu 11,8% (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum). În sectorul bugetar salariul mediu lunar în T II din anul 2021 a fost în mărime de 7778,5 MDL, în creștere cu 8,5% f.p.s.a.p., iar în sectorul real – 9497,8 MDL, mai mult cu 17,1% f.p.s.a.p. Cele mai mari câștiguri salariale medii brute lunare au fost înregistrate în: Informații și comunicații (21753,9 MDL - de 2,4 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Activități financiare și de asigurări (16698,6 MDL - de 1,8 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (14251,8 MDL - de 1,6 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Activități profesionale, științifice și tehnice (11421,3 MDL - de 1,3 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Sănătate și asistență socială (11574,7 MDL - de 1,3 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii (10273,5 MDL - de 1,1 ori mai mare decât salariul mediu pe economie).

Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 iulie 2021 a constituit 679,9 mii pers. sau cu 12,6 mii pers. mai puțin comparativ cu 1 iulie 2020. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 iulie 2021 a constituit 2271,45 MDL, fiind în creştere cu 12,8% faţă de 1 iulie 2020.

 

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-II, 2021)

 

 

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-II, 2021)

 

 

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-II, 2021)

 

 


La data de 19 octombrie 2021, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei”.  Tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate:- Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2021;- Prognozele actualizate privind evoluția economiei naționale pentru anul 2021.Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_42-site.pdf [3.37 Mb] (copieri: 416)