Pagina principală » Noutăți și evenimente » Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 6588 / Publicat: 27-04-2017, 13:05 /

 

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

La data de 25 aprilie 2017, a avut loc lansarea publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) – ediţia a 24-a. Tradiţional, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate:

 

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2016;

-       Prognozele preliminare privind evoluţia economiei naţionale pentru anul 2017.

 

Publicația integrală în limba română poate fi descărcată aici: met_24_ro_site.pdf [5.27 Mb] (copieri: 1197)

Publicaţia integrală în limba engleză poate fi descărcată aici: met_24_en_site.pdf [5.13 Mb] (copieri: 1099)
Prezentarea poate fi descărcată aici: prezentare-met-24-site.pdf [1.06 Mb] (copieri: 993)


REZUMATUL EDIȚIEI

Producţia. În anul 2016 produsul intern brut (PIB) a înregistrat o  tendinţă de creştere de la începutul anului, această creştere fiind aşteptată după o dinamica negativă a acestui indicator din anul precedent, când sporurile anuale pozitive din primul (+4,8%) și a doilea trimestru (+2,5%) s-au plasat într-o evoluţie negativă în trimestrul trei (-3,7%) și patru (-3,3%), ca anul să se încheie cu un rezultat negativ de 0,4%. În anul 2016, conform calculelor preliminare ale Biroului Naţional de Statistică, produsul intern brut a constituit 134,5 mld.MDL cu o creştere în termeni reali de 4,1% în coraport cu anul precedent.  PIB după metoda de resurse s-a majorat, în principal, datorită sporirii VAB în agricultură contribuţia  căreia a fost decisivă (peste 50%) din creşterea totală. Au contribuit la  creşterea acestui indicator şi alte domenii ca: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; informaţii şi comunicaţii; activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi a.

Preţuri şi rate de schimb. Pe parcursul anului 2016 indicele preţurilor de consum a înregistrat o tendinţă de descreştere constantă, inflaţia medie anuală s-a încadrat în limitele intervalului de variaţie de +/- 1,5 p.p. în jurul ţintei stabilite de BNM de 5% anual şi a constituit 6,4%.  Reducerea indicelui preţului de consum se datorează în special cererii interne modeste, afectate de deprecierea monedei naţionale faţă de principalele valute de referinţă, precum şi efectelor politicii monetare promovate de BNM în ultima perioadă.  Inflaţia de bază în anul 2016 a urmat o traiectorie descendentă. Rata anuală a inflaţiei de bază în perioada ianuarie – decembrie 2016 a fost de 8,2% f.p.s.a.p., cu 3,4 p.p. sub nivelul înregistrat în anul 2015. În trimestrul IV, 2016 cursul mediu nominal de schimb faţă de principalele valute de referinţă a fost de 20,0 MDL/USD şi 21,6 MDL/EUR, depreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 0,7% faţă de dolarul SUA şi apreciindu-se uşor cu 0,7% faţă de moneda unică europeană.

Politica monetară.  Pe parcursul anului 2016 ratele de politică monetară au fost reduse în mai multe etape, coborând spre sfârşit de an cu 10,5 p.p. faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului precedent. La sfârşitul trimestrul IV, 2016 rata de politică monetară a fost de 9%,  rata dobânzii la creditele overnight - 12% iar rata dobânzii la depozitele overnight - 6%.  Rata rezervelor minime obligatorii a rămas la nivelul anului precedent - 35%,  cu 15 p.p. peste maxima istorică a ratei RMO înregistrată în anul 2008. Rata rezervelor obligatorii de la mijloacele atrase în valute convertibile a rămas și ea neschimbată la nivelul de 14%. Ceea ce s-a resimţit în economie prin diminuarea volumului creditării bancare şi scăderea accesibilităţii resurselor financiare pentru sectorul real.

Finanţele publice. Comparativ cu anul precedent, situaţia finanţelor publice în 2016 este caracterizată printr-o relativă stabilizare.  Astfel veniturile BPN a avut un caracter ascendent, însumând 45946,9 mil.MDL și înregistrând o creştere de 5,24%.  Această creştere a fost susţinută de colectarea impozitelor şi taxelor în valoare de 29231,0 mil.MDL și cu o pondere de  63,6% din total venituri, contribuţii şi prime de asigurări cu 13271,1 mil.MDL sau 28,9% corespunzător, granturi primite cu 1373 mil.MDL sau 3%, şi alte venituri cu 2071,8 mil.MDL, respectiv 4,5%. Menţionăm că valoarea granturilor primite în anul 2016 a fost unicul parametru în descreştere, BNP încasând cu 694,7 mil.MDL mai puţin decât în anul precedent.  Cheltuielile realizate din BPN în 2016 au crescut comparativ cu perioada precedentă cu 4,04%,, constituind suma de 48434 mil.MDL. Distribuţia cheltuielilor BPN  pe capitole reflectă o orientare socială a bugetului. Astfel,  protecţiei sociale i-au fost destinate 35,64% din totalul cheltuielilor bugetare, cu 9,98% în creștere faţă de anul precedent, cu o pondere de 35,64%, ocrotirii sănătăţii -13,43%, învăţământ -17,67%, constituind, cultură, tineret și sport -2,43%, însumând o pondere de 69,2%.  Soldul datoriei publice totale exprimată în lei la data de  31 decembrie 2016 a constituit 59 371,9 mil.MDL., în creștere cu 16 102,6 mil.MDL sau 37,2% comparativ cu sfârşitul anului 2015. Conform estimărilor  PIB-ului pentru anul 2016, ponderea datoriei sectorului public, la situaţia din 31 decembrie 2016, a constituit 44,2%, faţă de PIB cu 8,8 p.p. mai mult decât ponderea înregistrată la sfârşitul anului 2015. Majorarea soldului datoriei sectorului public este condiţionată de majorarea soldului datoriei de stat cu 17 276,6 mil.MDL, din care 13 583,7 mil.MDL datorită emisiunii de obligaţiuni de stat în conformitate cu Legea privind emisiunea obligaţiilor de stat, din 26 septembrie 2016, în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat din anii 2014-2015.

Sectorul bancar.  Pe parcursul anului 2016  se înregistrează tendinţe de îmbunătăţire situaţiei financiare în domeniul bancarDupă o stare de incertitudine şi instabilitate din anul 2015, provocate de falimentul a trei bănci, una din care fiind sistemică, în 2016 se observă o creştere a activului bancar cu 3,86%, atingând valoarea de 72 942,18 mil.MDL la finele anului 2016. Valoarea totală a activului bancar, raportată la valoarea PIB a constituit 54,97%, cu o creştere de 2,48 p.p. faţă de decembrie 2015. Totodată se atestă creşterea calităţii activelor, cele ponderate la risc având o tendinţă de scădere pe parcursul anului 2016 cu 8,86 % .  Structura activului, raportată la bănci relevă  gradul înalt de concentrare înregistrat în sistemul bancar autohton, valoarea activelor primelor 5 bănci din sistem constituie 83,45% din total, iar a celor 3 bănci aflate sub supraveghere specială, care în fond sunt şi primele 3 după mărimea activelor  este de 64,22%.

Sectorul extern.  Balanţa de plăţi. În anul 2016, soldul contului curent al balanţei de plăţi a fost în descreștere cu 33,3% comparativ cu anul 2015, înregistrând un deficit de 276,6 mil.USD. Îmbunătăţirea evoluţiei contului curent a fost determinată de majorarea cu 61,9% a serviciilor, urmată de creșterea veniturilor secundare cu 3,2% și a reducerii cu 1,5% a deficitului înregistrat în comerţul exterior cu bunuri. Comparativ cu anul 2015, ponderea deficitului contului curent raportat la PIB a fost de 4,1%, cu 2,3 p.p mai puţin.  Activitatea investiţională a Republicii Moldova pe parcursul ultimilor ani, a înregistrat o descreştere. În anul 2016, fluxul net de investiţii străine directe în economia naţională a scăzut cu 21,5% comparativ cu anul 2015. Valoarea fluxului net de investiţii străine directe în economia naţională a constituind 143,2 mil.USD. Fluxului net de investiţii străine directe în raport cu PIB a constituit 2,1%.  Volumul transferurilor de peste hotare au înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani. Deși a scăzut considerabil volumul transferurilor de peste hotare, transferurile de bani din Rusia în favoarea persoanelor fizice rămân pe primul loc, Israelul  pe locul doi, Italia  pe locul trei, iar SUA pe locul patru. În anul 2016, volumul transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice a scăzut cu 4,5% faţă de anul precedent. 

Mediul de afaceri.  În trimestrul IV, 2016 numărul întreprinderilor înregistrate de Camera Înregistrării de Stat s-a diminuat nesemnificativ comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, indicele constituind 92,9%. În ansamblu, numărul întreprinderilor înregistrate în anul 2016 a marcat o diminuare de 5,3% comparativ cu anul precedent. Astfel, potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, în Registrul de stat în anul 2016, au fost trecute 5673 întreprinderi noi.

Sectorul social.  Situaţia demografică. Anul 2016 este caracterizat de micşorarea mai multor indicatori ai mişcării naturale, precum numărul de născuţi-vii, decedaţi, căsătorii, divorţuri în majoritatea regiunilor ţării. S-a redus mortalitatea infantilă, în special, datorită regiunilor Centru şi Nord. S-a majorat ponderea tumorilor maligne şi s-a redus cea a bolilor aparatului circulator în rândul cauzelor de deces. Scăderea naturală a rămas la nivelul anului precedent. Piaţa forţei de muncă. În anul 2016 indicatori privind activitatea economică a forţei de muncă precum populaţia economic activă, populaţia ocupată, rata de activitate, rata de ocupare nu au suferit schimbări esenţiale în comparaţie cu anul precedent. Totodată, însă, s-a micşorat numărul şomerilor (după BIM), care are cea mai mică valoare din toată perioada 2010-2016, cu excepţia anului 2014, pe când populaţia ocupată în anul 2016 a atins cel mai înalt nivel din ultimii 7 ani. Remunerarea muncii. Anul 2016 este caracterizat prin scăderi şi creşteri neesenţiale ale indicilor câştigului salarial în termeni reali în perioada ianuarie-iulie 2016, iar în august-decembrie 2016 – majorări semnificative – o situaţie cu totul opusă anului 2015. Totodată, de-a lungul anului 2016 în comparaţie cu anul 2015 diferenţa dintre salariul mediu nominal în sectorul real şi cel mediu nominal din sectorul bugetar a continuat să se majoreze, astfel în ianuarie 2016 ea a fost de 587,1 MDL, iar în decembrie 2016 ea deja a constituit 2155,7 MDL. La sfârşitul anului 2016 cele mai mari salarii au fost în Activităţi financiare şi de asigurări spre deosebire de luna ianuarie 2016 când pe primul loc se situa activitatea de Informaţii şi comunicaţii. Printre cele mai bine plătite activităţi a devenit şi Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.