Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Se anunță susținerea tezei de doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor
Vizualizări: 4606 / Publicat: 3-05-2017, 14:43 /

Pretendent: BARANOV Elena

Conducător ştiinţific: STRATAN Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, professor universitar

Consiliul științific specializat: D 16.521.03-04 din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice

Tema tezei: PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN SECTORUL AGRAR AL REPUBLICII MOLDOVA

Specialitatea: 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate

data: 19 mai 2017

Ora: 14:00

Local: Institutul Național de Cercetări Economice

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.2, bir. 210

 

Principalele piblicații științifice la tema tezei:

Articole  în diferite reviste ştiinţifice

 • în reviste din străinătate recunoscute
 1. BARANOV, Elena; STRATAN, Alexandru. Theoretical aspects of strategic management on enterprise of the agrarian sector of the economy. În: Scientific papers, Series management, economic engineering in agriculture and rural development, USAMV, București, Vol.12, Issue 2, 2012, pp.19-22. ISSN 1844-5640. 0,31 c.a.
 2. BARANOV, Elena. Complex strategy enterprise. În: Scientific papers, Series management, economic engineering in agriculture and rural development, USAMV, București, Vol.12, Issue 2, 2012, pp. 15-18. ISSN 1844-5640. 0,31 c.a.
 3. BARANOV, Elena. The key positions of strategic management at the enterprise. În: Scientific papers, Series  management, economic engineering in agriculture and rural development, USAMV, București, Vol.12, Issue 4, 2012, pp. 35 – 41. ISSN 2285-3952. 0,45 c.a.
 • în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

Categorie B

 1. BALTAG, Grigore; BARANOV, Elena. Studiul rentabilității producției cărnii de porc. În: Akademos, Nr. 2 (37), 2015, pp.122-127. ISSN 1857-0461. 0,45 c.a.

Categorie C

 1. БАРАНОВ, Елена. Элементы методологии стратегического управления предприятиями аграрного сектора экономики Республики Молдова. În: Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, Ediţia a II-a, 2012, pр.40-48. ISBN 978-9975-4326-6-5.0,36 c.a.
 2. СТРАТАН, Александру; БАРАНОВ, Елена. Направления стратегического управления предприятием в условиях рыночной экономики. În: Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, Ediţia a II-a, 2012, pр.25-30. ISBN 978-9975-4326-6-5. 0,31 c.a.
 3. БАРАНОВ, Елена. Система стратегического управления предприятиями аграрного сектора экономики Республики Молдова. În: Analele științifice ale Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, Vol. XII-lea, 2013, рp. 382-390. ISSN 1857-1239. 0,49 c.a.

Articole în culegeri ştiinţifice

 • culegeri naţionale
 1. БАРАНОВ, Елена. Взаимосвязь политики занятости населения с политикой доходов и проблемы её регулирования в Республике Молдова. În: Lucrări ştiinţifice, UASM, Vol. 27 (Contabilitate), 2010, pp. 178-182. ISBN 978-9975-64-196-8. 0,24 c.a.
 • culegeri de lucrări ale conferinţelor naţionale
 1.  БАРАНОВ, Елена. Стратегическое управление как фактор конкурентоспособности. În: Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Vol.I, 2012, pp.414-419. ISBN 978-9975-4381-1-7. 0,28 c.a.

10. БАРАНОВ, Елена. Факторы риска как основа стратегического управления предприятиями аграрного сектора экономики. În: Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea Economică În Condiţiile Globalizării”, Institutul Național de Cercetări Economice, 17-18 octombrie 2013, pp.334-336. ISBN 978-9975-4185-1-5. 0,17 c.a.

11. БАРАНОВ, Елена. Применение SWOT-анализа как инструмента стратегического менеджмента. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, ULIM, 2013, pp. 281 – 285. 0,35 c.a.

 

Rezumatul tezei

1. Problema de cercetare rezidă în identificarea și dezvoltarea conceptelor teoretice și definirea managementului strategic în sectorul agrar, elaborarea metodologiei perfecționate a managementului strategic al întreprinderilor agrare în condițiile actuale, ținând cont de factorii de risc.

2. Conținutul de bază al tezei: În capitolul 1 „Bazele teoretice și metodologice ale managementului strategic în sectorul agrar al economiei naționale” sunt cercetate conceptele de bază, esența economică și principiile managementul strategic al întreprinderilor din sectorul agrar. A fost analizat instrumentul actual al managementului întreprinderilor din sectorul agrar – metodologia managementului strategic, care reprezintă totalitatea principiilor, metodelor de aprobare a rezultatelor strategice și modalitățile de realizare practică a acestora pentru atingerea scopurilor care permit întreprinderii să utilizeze, în mod optimal, potențialul existent și să mențină receptivitatea față de cerințele mediului extern. Totodată, au fost identificate particularitățile managementului strategic în sectorul agrar. Sunt generalizate opiniile oamenilor de știință și ale specialiștilor privind aspectele managementului strategic și planificarea în întreprinderile din sectorul agrar. A fost elaborată schema bloc generală a formării conceptului planurilor strategice și tactice pentru dezvoltarea întreprinderilor de producere agrară.

În capitolul 2 „Analiza dezvoltării economice a sectorului agrar al Republicii Moldova și scenariile altor țări” este cercetat profilul economic al sectorului agrar al economiei naționale în comparație cu cel din țările Uniunii Europene și Europei de Est și este efectuată o analiza a sectorului agroalimentar pe grupe de mărfuri pentru ultimii 10-15 ani. Autorul a efectuat analiza SWOT și analiza sistemică a activității întreprinderilor din sectorul agrar în cadrul politicilor de stat. Este  prezentată situația managementului strategic în sectorul agrar al economiei țării cu ajutorul sprijinului financiar destinat sectorului agrar. Totodată, este determinată relația reciprocă dintre dezvoltarea sectorului agrar și managementul strategic.

În capitolul 3 „Perfecționarea proceselor managementului strategic din sectorul agrar al economiei țării” sunt prezentate abordările conceptuale ale autorului privind dezvoltarea strategică a sectorului agrar, este efectuată analiza de cluster a dezvoltării țărilor europene și sunt propuse politici de perfecționare a managementului strategic din sectorul agrar al țării. Este propusă o abordare sistemică pentru elaborarea și realizarea hărții inovaționale strategice și metoda evaluării experților a estimării factorilor de risc pentru producerea producției agricole întru perfecționarea managementului strategic al sectorului agrar al țării, de asemenea, este elaborat modelul economico-matematic de amplasare optimă a infrastructurii de producere a sectorului agrar în baza modelării economico-matematice a spațiilor post-recoltare (instalații de refrigerare) pentru păstrarea merelor.

3. Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere:

 1. Actualizarea și completarea definiției managementului strategic, aplicat în întreprinderile din sectorul agrar.
 2. Elaborarea mecanismului de evaluare a nivelului de risc al producerii în sectorul agrar al economiei naționale ca bază a managementului strategic al întreprinderilor din acest sector.
 3. Perfecționarea și justificarea metodelor managementului strategic al întreprinderilor din sectorul agrar al economiei țării.
 4. Elaborarea modelului descriptiv al clusterelor sectorului agrar în baza analizei comparative în țările europene și elaborarea propunerilor privind atragerea investițiilor în sectorul dat.
 5. Propunerea abordării sistemice de elaborare și implementare a hărții inovaționale strategice a întreprinderilor din sectorul agrar al Republicii Moldova.
 6.  Elaborarea și testarea modelului de amplasare optimală a calculului infrastructurii de producere a  sectorului agrar în baza modelului economico-matematic cu capacitățile necesare stațiilor de depozitare (post-recoltare) și păstrare a produselor de mere, dar și prognozarea capacităților necesare de producere a instalațiilor de refrigerare.