AVIZ!
Vizualizări: 6538 / Publicat: 19-07-2017, 07:23 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent:  PANTEA Larisa

Conducător  ştiinţific:  BAJURA Tudor, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător

Consiliul ştiinţific specializat:   D 16.521.03-07 din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice

Tema tezei: MANAGEMENTUL PIEȚEI MUNCII A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Specialitatea:  521.03 - Economie și management în domeniul de activitate

data:  7 septembrie 2017

Ora:   14:00

Local: Institutul Național de Cercetări Economice

Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 45, et. 3, bir. 303.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

  • Articole  în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil

Categoria B

1. Pantea Larisa. The role of professional competencies in the integration of emigrants from the Republic of Moldova into the European labour market. În: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină,  Chișinău, 2016, nr.2, p.158-164. 0,61 c. a. ISSN 1729-8687.

2. Pantea Larisa. Particularităţile măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă în Republica Moldova. În: Economie și Sociologie, Chișinău, 2013, nr. 4, p.152-158. 0,47 c.a. ISSN 1857-4130.

3. Globa Galina, Pantea Larisa. Inteligența business în luarea deciziilor pe piața muncii a Republicii Moldova. În: Economie și Sociologie, Chișinău, 2013, nr. 4, p.114-119. 0,4 c.a.  ISSN 1857-4130.

4. Pantea Larisa. Particularităţile exportului forţei de muncă calificate din Republica Moldova. În: Economie și Sociologie, Chișinău, 2012, nr. 1, p.54-59.  0,43 c.a. ISSN 1857-4130.

  • Articole  în culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale

5. Pantea Larisa. Problemele tranziției tineretului din Republica Moldova: Educație şi activitate profesională. În: Pregătim viitorul promovând excelenţa. Congresul Internațional al Universității „Apollonia” . Ediția a XXVI-a. Secțiunea Științe Social – Umane. Studii şi articole. Iaşi: Editura Apollonia, 2016, pp. 370-378. 0,34 c.a. ISBN 978-606-8410-74-6.

6. Pantea  Larisa. Issues on effective labour market information system: case of the Republic of Moldova. În: Conference proceedings of 14-th International Scientific Conference „Social entrepreneurship in the context of the post-crisis period and the implementation of the Europe 2020 Strategy” of  Romanian-German University of Sibiu, October 30th-31st, 2014. Sibiu: BURG Publishing House, 2014, p. 66-71. 0,39 c.a. ISBN  978-973-7998-59-0.

7. Пантя Лариса. Cравнительный анализ современных теорий рынка труда. În: Двадцатые Апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции. Омский Филиал Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации.  Омск,  2014, стр. 90 - 94. 0,46 c.a. ISBN 978-5-7779-1030-1.

8. Pantea Larisa. Îmbătrînirea populației și influența acesteia asupra pieței muncii. În: Creșterea economică în condițiile globalizării. Conferință Internațională  Științifico – Practică. Institutul Național de Cercetări Economice. Sesiunea Științifică „Structura demografică și calitatea potențialului uman”. Ediția a IX-a. Chișinău: INCE, 2014.  p.133-140. 0,4 c.a.  ISBN 978-9975-9932-5-8

9. Pantea Larisa. Emigrarea forței de muncă din Republica Moldova: fenomen cu multiple fațete. În: Creșterea economică în condițiile globalizării. Conferință Internațională Științifico-Practică. Ediția a VIII-a. Volumul II. Chișinău: INCE, 2013, p.334-339. 0,47 c.a.   ISBN 978-9975-4185-2-2.

10. Pantea Larisa. Particularităţile  dezvoltării pieţei muncii a Republicii Moldova: probleme şi oportunităţi. În: Creșterea economică în condițiile internaționalizării. Conferință Internațională Științifico-Practică. Institutul de Economie, Finanțe și Statistică. Ediția a VI-a. Volumul II. Chișinău: IEFS, 2011, p.411-414. 0,34 c.a.  ISBN 978-9975-4176-7-9.

11. Pantea Larisa. Eficiența serviciilor de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova. În: materialele Conferinței Internaționale „Performanțe într-o economie competitivă”. Ediția a 3-a. Institutul Internațional de Management „IMI -NOVA”. Chișinău: Impressum, 2016. 0,4 c.a.  ISBN 978-9975-3085-2-6.

12. Pantea Larisa. Good practices of European Public Employment Services. În: Internaționalizarea învățământului superior: Realizări și perspective. Conferință Internațională din cadrul Institutului Internațional de Management „IMI-NOVA”.  Chișinău: Impressum, 2015.  p. 136-142. 0,61 c.a. ISBN 978-9975-4035-5-9.

  • Articole  în culegeri de lucrări ale conferinţelor naţionale

13. Pantea Larisa. Practici europene moderne privind gestionarea pieţei forţei de muncă. În: Tendinţe moderne de dezvoltare economică şi financiară a spaţiului rural. Conferință Științifică Națională. Universitarea Agrară de Stat din Moldova. Volumul 31. Chișinău: UASM,  2012. p. 142 - 150. 0,45 c.a.  ISBN 978-9975-64-235-4. 

14. Pantea Larisa. Situaţia ocupaţională a populaţiei în mediul rural în Republica Moldova. În: Tendinţe moderne de dezvoltare economică şi financiară a spaţiului rural. Conferință Științifică Națională. Universitarea Agrară de Stat din Moldova. Volumul 31. Chișinău: UASM, 2012. p. 168-175. 0,41 c.a. ISBN 978-9975-64-235-4. 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată cuprinde fundamentarea teoretico-metodologică și practică a direcțiilor principale de management al pieței muncii autohtone, bazat pe ridicarea competitivității forței de muncă, consolidarea funcționării structurilor de stat în sfera muncii și îmbunătățirea monitorizării proceselor specifice pe piața muncii, în vederea perfecționării managementului pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană.

2. Conţinutul de bază al tezei

            Capitolul 1, cu denumirea „Abordări teoretice privind importanţa şi rolul managementului pieţei muncii în funcţionarea sistemului economic”, cuprinde deducerea scopului și sarcinilor managementului pieței muncii, analiza comparativă a teoriilor contemporane privind piața muncii, analiza abordărilor metodologice ale domeniului de cercetare și gradul de cercetare a subiectului în literatura de specialitate, studierea politicilor și strategiilor europene în domeniu, analiza experienţei avansate privind conţinutul şi bunele practici în domeniul  politicilor de ocupare cu potențial de aplicare în Republica Moldova.

În capitolul 2, întitulat „Situația actuală şi tendinţele dezvoltării pieţei muncii în Republica Moldova” este prezentată analiza particularităților și tendințelor curente de evoluție a pieței muncii din Republica Moldova,  prognoza privind cererea de forță de muncă pe activități economice pentru anul 2017, trăsăturile cantitative și calitative ale procesului migrării forței de muncă și consecințelor acestuia asupra pieței muncii și modelul managementului pieței muncii.

Capitolul 3, cu titlul  „Gestionarea eficientă a pieței muncii în condițiile asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană” conține propuneri privind măsurile de creștere a competitivității forței de muncă prin ridicarea nivelului de calificare, ca răspuns la cerințele crescînde ale pieței muncii în materie de competențe. În baza modelului european de document “Fișa de țară” adaptat și completat de autor, este analizat managementul ANOFM, sunt prezentate propunerile autorului privind modalitățile de stimulare a ocupării populației. În baza indicatorilor, propuși de autor, este analizată eficiența serviciilor de ocupare. Este argumentată lista de indicatori actualizați, care descriu procesul migrării forței de muncă. În baza analizei realizate anterior, sunt elaborate propuneri privind perfecționarea bazei informaționale a pieței muncii existente la moment în Republica Moldova. Sunt aduse recomandări privind creșterea corelației sistemului educațional cu piața muncii și cuantificarea calității tranziției de la studii la activitate profesională. Sunt elaborate recomandări privind implementarea muncii prin agenție de munca temporară, cu sugestii porivind modificările respective în legislația muncii.

3. Principalele rezultate obţinute și înaintate spre susținere  constau în următoarele:

-        generalizarea și completarea conceptelor teoretice privind managementul pieței muncii;

-        evidențierea și argumentarea direcțiilor de perfecționare a managementului pieței muncii autohtone, ținînd cont de problemele identificate în domeniu;

-        actualizarea sistemului de indicatori privind migrația forței de muncă;

-        adaptarea și completarea modelul european de document „Fișa de țară” și elaborarea recomandărilor privind perfecționarea serviciilor publice de ocupare, în ansamblu și a managementului activității ANOFM, în special, prin diversificarea acestora și evaluarea eficienței în termeni de cost și rezultat (beneficiu);

-        elaborarea indicatorilor de cuantificare a calității tranziției de la studii la activitatea profesională;

-        elaborarea recomandărilor de perfecționare a bazei informaționale privind piața muncii în Republica Moldova.

                                                          [completat în baza Hot. CA din 20.12.2012]