Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » MONOGRAFIA “STABILITATEA FINANCIARĂ A ECONOMIEI ÎN TRANZIŢIE”

MONOGRAFIA “STABILITATEA FINANCIARĂ A ECONOMIEI ÎN TRANZIŢIE”
Vizualizări: 7975 / Publicat: 18-05-2015, 11:50 /

  

MONOGRAFIA “STABILITATEA FINANCIARĂ A ECONOMIEI ÎN TRANZIŢIE”

 

Monografia a fost recomandată pentru publicare de către Consiliul Ştiinţific INCE la şedinţa din 4 martie 2015 (proces verbal nr.2).

 

Autori:

Rodica Perciun, dr., conf. cercet.

Radu Cuhal, dr., conf. univ.

Dorina Clichici, dr.

Olga Timofei

Viorica Popa

Tatiana Petrova

         

Redactor ştiinţific: Gheorghe Iliadi, dr. hab., prof. cercet.

Recenzenţi: Galina Ulian, dr. hab., prof. univ.

         Angela Timuş, dr., conf. cercet.

 

 

Actualitatea şi importanţa monografiei “Stabilitatea financiară a economiei în tranziţie” are la bază urmările, profunzimea si severitatea crizei financiare globale ce a demarat în anul 2007, care au fost amplificate de deficienţele existente în sectorul financiar, precum efectul de levier excesiv, calitatea scăzută şi inadecvată a capitalului şi rezerve insuficiente de lichiditate. Criza a fost agravată de un proces de dezintermediere prociclică şi interconexiunea instituţiilor financiare de importanţă sistemică. Efectele crizei financiare globale au fost resimţite de întregul sistem financiar mondial, în special de cel european.

Crizele financiare sunt o formă pronunţată a instabilităţii financiare şi se manifestă atunci când presiunea este suficient de mare pentru a afecta semnificativ funcţionarea întregului sistem financiar pe o perioadă îndelungată de timp. În acest context, un rol important revine autorităţilor monetare pentru a asigura stabilitatea financiară a statului, prin utilizarea pârghiilor adecvate. Stabilitatea financiară constă în capacitatea şi abilitatea sistemului financiar de a rezista crizelor şi şocurilor sistemice, iar crizele financiare reprezintă survenirea evenimentelor sistemice în sectorul financiar, care au drept consecinţă pierderi economice considerabile şi neîncrederea populaţiei în sistem, ceea ce impune costuri concrete economiei reale.

Astfel, în scopul prevenirii instabilităţii financiare este necesară asigurarea aplicării unor acţiuni de corecţie prompte de către autorităţile de supraveghere pentru stoparea declinului şi activităţilor nedorite ale instituţiilor financiare, supravegherea prudenţială a acestora şi impunerea acoperirii eventualelor pierderi de către acţionarii şi managerii instituţiilor financiare, precum şi suspendarea activităţii acestora care nu dispun de capital suficient. Având în vedere ultimele evoluţii ale pieţei financiare internaţionale, se evidenţiază necesitatea trecerii către o nouă etapă a supravegherii prudenţiale, de la supravegherea contabilă, de verificare a conformităţii instituţiilor cu cerinţele şi normele de prudenţă, la o etapă superioară calitativă orientată spre evaluarea riscurilor la care se pot expune instituţiile de credit prin specificul lor.

În Republica Moldova, sectorul financiar este dominat de sectorul bancar cu o cotă de 96 la sută în total credite oferite economiei de sectorul financiar, de aceea, estimarea riscurilor aferente sistemului financiar-bancar este de o importanţă primordială. În domeniul bancar riscul trebuie privit ca un conglomerat sau un complex de riscuri, adesea interdependente, având cauze comune sau producerea unui tip de risc generând un lanţ de alte riscuri.

Perioada actuală este denumită „era managementului de risc” în domeniul financiar, iar analiza şi gestionarea riscului constituie o sarcină extrem de complexă şi importantă în contextul asigurării securităţii sistemului financiar.

Ţinând cont de rolul de intermediere a fondurilor care le revine băncilor, instabilitatea sistemului bancar poate genera un declin în procesele de creditare şi investiţionale, precum şi insolvabilitatea instituţiilor neviabile.

Investigaţiile, făcute în monografia dată, se bazează pe un sistem de metode de cercetare bine corelat între ele: precum metoda dialectică, normativă, statistică, sinteza, inducţia şi deducţia, metode moderne de diagnosticare cum ar fi: metodele calitative şi cantitative, metode grafice, etc.

Iar noutatea şi aplicativitatea monografiei se datorează, în special, elaborării sistemului de indicatori ai stabilităţii financiare pentru Republica Moldova cu caracter de avertizare timpurie a situaţiilor de criză şi elaborării unor măsuri şi politici privind soluţionarea situaţiilor de criză.

 

CUPRINS

 

LISTA CU ABREVIERI 

8 

Introducere 

9 

1. FUNDAMENTAREA TEORETICO-METODOLOGICĂ A POLITICILOR ANTICRIZĂ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂŢII FINANCIARE A STATULUI 

12 

1.1. Abordări conceptuale cu privire la noţiunile de stabilitate financiară şi securitate financiară 

12 

1.1.1.      Definirea conceptului de stabilitate financiară  

12 

1.1.2.      Conceptul de securitate financiară vs. stabilitate financiară 

21 

1.2. Abordarea metodologică a politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului 

21 

1.2.1. Clasificarea măsurilor pentru asigurarea securităţii financiare 

21

1.2.2. Analiza măsurilor conceptual-metodologice pentru asigurarea securităţii financiare

24

1.2.3. Abordări teoretico-metodologice a testărilor la stres a instituţiilor financiare

27

1.2.4. Sistemul analitic de evaluare a stabilităţii financiare

36

1.2.5. Aspectele supravegherii prudenţiale şi monitorizării sistemului bancar în contextul asigurării stabilităţii financiare a statului

 

39

  1. 2.       ANALIZA EXPERIENŢEI INTERNAŢIONALE PRIVIND POLITICILE ANTICRIZĂ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂŢII FINANCIARE A STATULUI

55

2.1. Cadrul instituţional european ce reglementează politicile anticriză în scopul asigurării securităţii financiare a statului

55

2.2. Practica internaţională privind aplicarea politicilor anticriză în scopul asigurării securităţii financiare a statului

61

2.3. Promovarea securităţii financiare a sistemului bancar prin intermediul procesului de implementare a principiilor Comitetului Basel

61

2.4.  Argumentarea politicilor anticriză ce ţin de securitatea financiară pentru Moldova

 

90

  1. 3.        Sistemul de indicatori ai stabilităţii financiare pentru Republica  Moldova

111

3.1. Principiile de selectare a indicatorilor stabilităţii financiare a statului

111

3.2.  Indicatorii macroeconomici

112

3.3. Indicatorii socio-demografici

116

3.4. Indicatorii de stabilitate financiara a sectorului bancar

124

3.5.  Indicatorii pieţei capitalului

131

3.6. Indicatorii de stabilitate financiară a sectorului de microfinanţare  

141

3.7. Indicatorii de stabilitate financiară a sectorului de asigurări

141

 

4.  EVALUAREA STABILITĂŢII FINANCIARE A REPUBLICII MOLDOVA

143

4.1. Analiza stabilităţii financiare a statului prin prisma indicatorilor macroeconomici

143

4.2. Analiza stabilităţii sectorului bancar naţional

219

4.3. Analiza pieţei financiare nebancare prin prisma indicatorilor stabilităţii financiare

262

4.3.1. Stabilitatea pieţei de valori mobiliare

263

4.3.2. Sectorul de microfinanţare prin prisma indicatorilor de stabilitate financiară

287

4.3.3. Analiza sectorului de asigurări prin prisma indicatorilor de stabilitate financiară

305

 

5. RECOMANDARI CU PRIVIRE LA POLITICILE ANTICRIZĂ ÎN SCOPUL ASIGURĂRII SECURITĂŢII FINANCIARE A REPUBLICII MOLDOVA

 

328

5.1. Recomandări ce ţin de metodologia mecanismului de asigurare a securităţii financiare a statului

328

5.2. Recomandări privind elaborarea politicilor prudenţiale şi de supraveghere a sistemului bancar prin prisma cadrului normativ internaţional

336

5.3. Conformitatea sistemului de supraveghere bancară al Republicii Moldova cu standardele şi codurile internaţionale

342

5.4. Recomandări privind consolidarea capacităţii de supraveghere a pieţei de capital a Republicii Moldova

349

5.5.  Recomandări privind sectorul de microfinanţare

365

 

ÎNCHEIERE

370

Bibliografie

372

Anexe

381