Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat
Vizualizări: 4677 / Publicat: 16-02-2017, 12:57 /

Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat

 

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat

 Pretendent Perciun Rodica, dr., conf. 

 Conducător /consultant ştiinţific Stratan Alexandru, dr.hab., prof.

Referenţi oficiali:

COTELNIC Ala, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.           

BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor univ. 

DINGA Emil, doctor în științe economice, profesor univ., România 

Componenţa consiliului ştiinţific specializat:

BELOSTECINIC Grigore, Preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor univ., acad.

TIMUȘ Angela, Secretar, doctor în științe economice, conferenţiar cercetător

CERNA Silviu, doctor în științe economice, profesor universitar, România

POHOAȚĂ Ion, doctor în științe economice, profesor universitar, România

COBZARI Ludmila, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.

GANEA Victoria, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.

POPA Andrei, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.

ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător.

Tema tezei managementul stabilităţii financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a  Republicii Moldova

Specialitatea: 521.03 - ECONOMIE ŞI MANAGEMENT în domeniul de activitate 

 

Data 3 martie 2017

Ora 14-00

Local Institutul Național de Cercetări Economice a AȘM pe adresa: MD-2064, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.2, bir.209.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

Monografii peste hotare

 1. PERCIUN R., PETROVA T., Финансовая безопасность Республики Молдова, Editura Academică LAP Lambert Academic Publishing, Germania, 119 pagini, ISBN: 978-3-659-45754-8, 2014, 6.0 c.a. 

monografii monoautor

 1. PERCIUN R. Stabilitatea financiară a statului: între teorie şi practică Ed. INCE, Chişinău, 184 p. ISBN 978-9975-9799-3-1, 2014, 9,6 c.a. 

monografii colective

 1. PERCIUN, R., CUHAL, R., CLICHICI, D., TIMOFEI, O., POPA, V., PETROVA, T. Stabilitatea financiară a economiei în tranziţie, ISBN 978-9975-3032-4-8, Chişinău: INCE, 2015, 416 p., 19,4 c.a
 2. Perciun R., Gîrlea M., Managementul activităţii de creditare în cadrul băncilor comerciale, Chişinău, 2012, ISBN 978-9975-4381-3-1, 12,6 c.a.

Articole  în  diferite reviste ştiinţifice

în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS

 1. Perciun R, Stratan A, Timus A.The methodology of financial stability evaluation of Republic of Moldova based on macroeconomic indicators, Procedia Economics and Finance, Volume 15, 2014, Pages 383–392, 2014, http://www.sciencedirect.com/science/artic...212567114004614, 0,6 c.a

în reviste din străinătate recunoscute

 1. PERCIUN R., PETROVA, T. Формирование механизмов финансовой стабильности в Республике Молдова, Белорусская модель развития в контексте глобализации: сборник науч. трудов / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск: Право и экономика, 2015.Выпуск 4, стр-142-152., 0,5 c.a
 2. PERCIUN, R., DODON, S. Financial stability of the Republic of Moldova estimated through monetary indicators. În: Journal of Financial and Monetary Economics – Annual Review., Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare "Victor Slăvescu", Bucureşti, România, No.1/2014, 125-130. ISSN 2392-9685, ISSN L 2392-9685., 0,4 c.a
 3. Петрова, Т.; Перчун, Р. Особенности оценки финансовой устойчивости Республики Молдова. Известия УрГЭУ. 2013, 3-4 (47-48), 75-81., 0,5 c.a

în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

Categoria B

 1. PERCIUN R. Articol de sinteză Noua arhitectură a managementului stabilității financiare sistemice, Economie și Sociologie nr.1, 2016 , ediție suplimentară ISSN: 1857-4130, INCE, Chișinău, 2,5 c.a.
 2. Perciun R. Teoria financiară: incursiuni în istoria evoluţiei acesteia/Financial theory: history of its evolution. În Economie şi Sociologie. Chişinău, 2011, nr.1, pag. 83-89,  0,5 c.a.
 3. PERCIUN R., POPA V., BALAN M.  2015 Summing-up of banking financial sector of the Republic of Moldova. În Economie şi Sociologie. Chişinău, 2016, nr.1, pag. 11-18,  0,6 c.a.

Categoria C

 1. BĂLAN, M,  PERCIUN I, PERCIUN R, Sistemele de avertizare timpurie şi stres-testele - tehnici complementare de  estimare a stabilităţii financiare sistemice, În Analele INCE, nr. 2, 2015, pag.45-50, 0,6 c.a.
 2. PERCIUN R, BĂLAN, M,  PERCIUN I, Sistemele de rating şi indicele agregat de stabilitate financiară - tehnici de măsurare a stabilităţii financiare sistemice În Analele INCE, nr. 2, 2015, pag. 51-58, 0,8 c.a.

culegeri naţionale

 1. PERCIUN, R.; POPA, V. Presiunea fiscală – un element esenţial în asigurarea stabilităţii financiare a statului, Anale IEFS, 2013, 125- 132. ISSN 1857-3630 ISBN 978-9975-4326-6-5, 0,4 c.a
 2. Perciun R., Pascari L. Analiza sistemului bugetar din Republica Moldova În Analele IEFS, Chişinău, 2012, ediţia 2, pag. 107-113,  0,4 c.a.
 3. Perciun R., Şeptelici V. Impactul presiunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova În Analele IEFS, Chişinău, 2012, ediţia 2, pag. 133-140,  0,4 c.a.
 4. Perciun R. Tehnicile şi modelele economico-matematice utilizate în teoria financiară În Analele IEFS, Chişinău, 2011, p.122-126, 0,3 c.a.
 5. Perciun R. Politicile bugetare – instrumente de decizie ale statului în finanţele publice În Analele IEFS, Chişinău, 2011, p.100-105, 0,5 c.a.

Articole  în culegeri ştiinţifice

culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale

 1. Perciun R.“Implicaţiile balanţei de plăţi asupra stabilităţii financiare a RM” În: Conferinţa Internaţională “Perspective Europene Ale Pieţei Muncii. Inovare, Competenţe, Performanţă”. 20 - 21 Noiembrie 2014, Bucureşti: Academia Română, Institutul Naţional De Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Institutul de Prognoză Economică. http://econpapers.repec.org/paper/rjrwpconf/141103.htm, 0.5.c.a
 2. TIMUŞ A., PERCIUN R., CLIPA V., „Activitatea investiţională a Republicii Moldova în condiţii de instabilitate financiară” la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, “Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale. Exemplu: Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Iaşi, 21 iunie 2013, Vol. XVI, pag.50-58, ISBN 978-973-702-913-3; 978-606-687-023-8, 0,5 c.a.
 3. Perciun R. „Consideraţiuni privind stabilitatea financiară a statului: cazul Republica Moldova” la Conferinţa internațională anuală Economie Financiară și Monetară – EFM 2013 organizată de Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare – Victor Slăvescu din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, 25 octombrie 2013, Bucureşti, pag. 138-147, ISSN 2344-3642, 0,6 c.a.

culegeri de lucrări ale conferinţelor naţionale

 1. perciun R., Consideraţii privind conceptul de securitate economică a statului, Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării: ediţia a X-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice, 15-16 octombrie 2015, Chişinău, 2014, Sesiunea plenară, p.55-60, ISBN 978-9975-4185-1-5., 0,3 c.a
 2. Perciun R., Timuş A. Reflecţii asupra procesului inovaţional în Republica Moldova În: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională a tinerilor cercetători „Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, Ediţia a 2-a, Institutul Internaţional de Management „IMI NOVA”, 2011. Chişinău, 2011, Sesiunea plenară, 0,4 c.a.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: Fundamentarea teoretică și metodologică a managementului stabilității financiare sistemice, care  reprezintă un exerciţiu complex ce porneşte de la analiza pilonilor stabilităţii financiare (instituţii, pieţe, metode de gestionare) şi continuă cu identificarea lacunelor și deficienților managementului existent, în vederea elaborării recomandărilor de perfecționare a acestui management în contextul asigurării securității economice.       

 2. Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea conține analiza dimensiunii teoretice a securității economice a statului, prin evidențierea principalelor caracteristici ale interacțiunii securitate națională – securitate economică – stabilitate financiară, cercetarea abordărilor conceptuale privind stabilitatea financiară sistemică, fundamentarea teoretică a conceptului de management al stabilității financiare sistemice prin definirea acestuia și identificarea principalelor elemente, analiza particularităților obiectului managementului stabilității financiare sistemice din Republica Moldova în vederea determinării componentei cu impact major asupra securității economice a statului prin diagnosticarea situației curente, analiza în retrospectivă și identificarea tendințelor în economia națională, analiza cadrului instituțional al managementului stabilității financiare sistemice din Republica Moldova în vederea identificării deficienților acestuia, identificarea mecanismului de monitorizare a stabilităţii financiare sistemice, care reprezintă o parte componentă a  complexului de măsuri de asigurare a securității economice. Totodată, lucrarea include și un șir de recomandări privind perfecționarea managementului stabilității financiare sistemice în R. Moldova.

     

 

3. Principalele rezultate obţinute

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă obţinute, înaintate spre susţinere, sunt:

 1. Identificarea dimensiunii teoretice a stabilității financiare ca parte componentă a securității economice.
 2. Elaborarea modelului descriptiv conceptual-metodologic al managementului stabilității financiare pentru asigurarea securității economice a statului.
 3. Determinarea instrumentarului de evaluare și supraveghere a stabilității financiare sistemice.

Rezultatele principial noi pentru practică obţinute, înaintate spre susţinere, sunt:

 1. Identificarea componentei sistemului financiar național cu impact major asupra stabilității financiare sistemice și riscuri iminente în adresa securității economice a țării.
 2. Identificarea deficienților managementului stabilității financiare sistemice din Republica Moldova.
 3. Determinarea mecanismului de monitorizare a stabilității financiare sistemice.
 4. Argumentarea științifico-practică a indicatorilor de stabilitate financiară care pot fi utilizați în SAT.
 5. Conturarea conceptului modern al managementului stabilității financiare sistemice pentru Republica Moldova în scopul asigurării securității economice.
 6. Identificarea factorilor de criză cu impact mare pentru stabilitatea financiară și a mecanismului de acțiune a acestora.
 7. Determinarea indicatorilor sistemului de avertizare timpurie a crizei (SAT) adaptați pentru economia R. Moldova.