AVIZ!
Vizualizări: 5048 / Publicat: 3-04-2017, 10:32 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 

Pretendent: GRIBINCEA Corina

Conducător ştiinţific: STRATAN Alexandru, dr. hab. în ştiinţe economice, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 16.521.03-04 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei: PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Specialitatea: 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate

data: 20 aprilie 2017

Ora: 14:00

Local: Institutul Naţional de Cercetări Economice,

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.3, bir. 303

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 1. Gribincea C. The matrix of energy management – an efficient management tool for food industry of the Republic of Moldova. În: Revista “Scientific Papers Series „Management, Economic Engineering in  Agriculture and Rural Development”, Volumului 15, Numarul 1/2015, p.181- 186 USAMV, Bucuresti  ISSN 2284-7995 0,5c.a.
 2. Duca A. Gribincea C. Business management and energy efficiency in the food industry of Moldova. În: Journal of Financial and Monetary Economics, Annual Review, no.1/2014, pag.262-271 ISSN 2392-9685 ISSN L 2392-9685 0,70 c.a.
 3. Gribincea C. Energy efficiency policy in Moldova. În: Revista “Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, Vol.13, Issue 1/2013, p.155-159. Print ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952  0,30c.a.
 4. Gaviuk A. Gribincea C. The gas pipelines in the Black Sea Region and their economic effect on its sustainable development. În: Economie şi Sociologie, nr.2, 2015 p.99-106 ISSN: 1857-4130 0,5 c.a.
 5. Gribincea C., Gribincea A. Optimizarea costurilor şi consumului în managementul energetic al industriei alimentare şi a băuturilor din Republica Moldova. În: Revista Economica, ASEM, 2014, nr.1, p.7-13 ISSN 1810-9136 0,70c.a.
 6. Gribincea C., Duca-Gribincea A. Managementul afacerii şi eficienţa energetică în sectorul industrial al economiei Republicii Moldova. În: Analele Ştiinţifice USPEE „Constantin Stere”, 2014, vol.2, p.132-140, ISBN 978-9975-4449-3-4. 0,5c.a.
 7. Gribincea C. Contribuția managementului eficienței energetice asupra mediului, dezvoltării durabile și securității energetice. În: International scientific and practical conference “Modern tendencies of regional cooperation:  Ukrainian-Romanian-Moldovan dimension”, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University Cernăuţi, Ucraina.7–8th of May 2015, p.23-27 ББК 93/99+32(100) ,,312” І-902 0,57c.a.
 8. Gribincea C. Renewable energy and sustainable development: a review for the Moldovan food industry. În: Conferinta „Aктуальні проблеми теорії та практики менеджменту». 21-22 mai 2015, Universitatea Politehnica de Stat din Odesa, p.151-153 http://economics.opu.ua/confs/men_2015.htm...sp;   0,33
 9. Gribincea C., Gribincea A. Minimizarea consumului industrial de resurse energetice ca factor decisiv al dezvoltarii durabile a industriei alimentare din Republica Moldova”. În: Cea de a X-a ediţie a Conferinţei Internaţionale “Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere”, ed. a II-a, Academia Româna – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale "Gh. Zane”, Universitatea de Stat “Alecu Russo” , 27 iunie 2014 p.285-298 ISBN 978-606-687-110-5 0,58c.a.
 10. Gribincea C. Problemele managementului energetic în industria agroalimentară. În: Cea de-a IX a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale. Exemplu: Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, vol.17, pp.89-97 Ed.Tehnopress, Iaşi, 2013 ISBN 978-973-702-913-3; ISBN 978-606-687-025-2 0,45c.a.
 11. Gribincea A. Gribincea C.  Fuzzy-reglarea şi sisteme de gestiune în managementul energetic al întreprinderilor din  industria alimentară. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine”.  Conferinţa ştiinţifică „Sisteme fuzzy în economie”  ediţia a XXIX-a,  Iaşi 2014 p.213-218 ISBN 978-606-687-172-3  0,45c.a.
 12. Borza M. Gribincea C. Considerații privind eficiența, securitatea energetică și sustenabilitatea sistemelor de producție din industria alimentară. În: Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internaţională „Stability, growth and prosperity - in the European space” 26-27 martie 2015, USEM, Chişinău 2015, centrul editorial „Universitatea de Studii Europene din Moldova”, Tipografia Adrilanga, p.74-78  ISBN 978-9975-3041-4-6 0,45c.a.
 13. Gribincea C., Duca A. Analiza factorilor privind utilizarea eficientă a energiei în industria alimentară a Republicii Moldova. În: Conferinta Internationala stiintifico-practica “Cresterea economica in conditiile globalizarii”, 16-17 octombrie INCE, 2014, vol.1, p.141-145  ISBN 978-9975-4185-1-5 0,59c.a.
 14. Gribincea C. Metodologia eficientizării utilizării resurselor energetice. În: Conferinţa Naționala cu Participare Internaţională “Un deceniu de realizări și experiență a parteneriatului și cooperării Republicii Moldova cu Comunitățile Europene și Statele lor membre”, USEM, Chisinau 2014 pag.37-42 ISBN 978-9975-3041-2-2 0,36c.a.
 15. Gribincea C.  Principii de management energetic. În: Conferinţa ştiinţifica Internaţională Jubiliara ed.VII Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar in scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova”,CEP USM, 2013 ISBN 978-9975-71-446-4 0,42c.a.
 16. Maximilian S. Gribincea C.  Problema producerii tehnologiilor de obţinere a energiei din resursele regenerabile. În: Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică, Ediţia a VIII-a Creşterea economică în condiţiile globalizării, p.127-132, INCE 2013 ISBN 978-9975-4185-1-5  0,49c.a.

 

Rezumatul tezei

1. Problema de cercetare constă în fundamentarea din punct de vedere teoretico-metodologic şi practic a proceselor şi instrumentelor de eficientizare a managementului energetic în cadrul întreprinderilor din domeniul industriei alimentare; iar direcţiile de soluţionare a problemei de cercetare sunt axate pe reconceptualizarea modelului managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii și crearea bazei metodologice pentru implementarea managementului eficienței energetice în baza standardelor internaţionale de competitivitate energetică.

2. Conţinutul de bază al tezei: În capitolul I autorul a relevat abordările teoretice generale privind conceptele economice în managementul eficienței energetice, economia energiei, eficienţa energetică, îmbunătățirea eficienței energetice, eficienţa economică a utilizării resurselor energetice, etc., a evidenţiat reperele teoretice privind evoluţia managementului şi a eficienţei energetice la nivel internaţional şi naţional, a securităţii energetice, metodologia managementului eficienţei energetice, modelelor şi instrumentelor din sistemul energetic, clasificarea tipurilor efectelor generate în diverse domenii a conceptelor managementului energetic, prezentând particularităţile de gestiune a consumurilor energetice, a beneficiilor eficienţei energetice, a diferenţelor eficienţei energetice şi economice, cât şi a oportunităţilor şi impedimentelor privind reducerea consumurilor de energie în întreprinderi din industria alimentară.

În capitolul al II-lea  este prezentată analiza industriei alimentare autohtone prin prisma managementului eficienţei energetice, sinteza aspectelor generale ce vizează situaţia în industria alimentară la nivel mondial şi regional, identificarea măsurilor şi direcţiilor de modernizare economică a industriei alimentare autohtone şi a abordărilor de eficientizare a modelelor de sisteme energetice în industria alimentară, argumentarea şi descrierea unui model de gestiune a consumurilor energetice în industria alimentară propus de autor.

În cel de-al III-lea – sunt propuse unele căi de perfecţionare a managementului energetic în baza analizei eficienţei consumului tehnologic de resurse energetice într-o serie de întreprinderi de producere din diferite domenii ale industriei alimentare autohtone prin evaluarea factorilor motivaţionali, de prognozare şi a sistemului de măsurări a eficienţei energetice, evaluarea nivelului managementului energetic în cadrul întreprinderilor studiate, precum şi perfecţionarea modelului de implementare a managementului energetic în baza principiilor standardelor internaţionale şi expres-procedură  de audit energetic.

3. Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:

-  sintetizarea și analiza aspectelor teoretice și metodologice ale conceptelor economice în managementul eficienței energetice;

-  analiza stării actuale a eficienței energetice în industria alimentară din punct de vedere al evoluției sectorului și problemelor pieței energetice mondiale;

-  identificarea modelelor de eficientizare energetică a sistemelor industriale din sectorul alimentar, utilizate în practica internațională și națională;

-  conturarea abordărilor de modelare conexe domeniului managementului eficienței energetice din perspectiva factorilor pieței energetice, potențialului tehnologic energetic, soluțiilor tehnice eco-responsabile cu impact strategic;

-  identificarea sistemelor eficiente de evaluare a factorilor motivaționali, de prognozare și de măsurări a eficienței energetice;

-  elaborarea recomandărilor privind sporirea competitivității managementului energetic printr-un sistem nou de evaluare a performanței energetice în întreprinderile din industria alimentară;

-  perfecționarea modelelor de implementare a managementului eficienței energetice la întreprinderile industriale din sectorul alimentar.