Pagina principală » Noutăți și evenimente » Seminare si conferințe » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2019)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2019)
Vizualizări: 3311 / Publicat: 27-01-2020, 08:33 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia poate fi downloadat accesând link-ul: met_35_ro_-machetat_site.pdf [3.42 Mb] (copieri: 964)

REZUMATUL EDIȚIEI

Producţia

Produsul intern brut în perioada ianuarie – septembrie 2019, a atins în valori nominale 155212mil. MDL în prețuri curente de piață, astfel comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 aceasta a înregistrat o creștere cu 4,8% în termeni reali. Creșterea dată se datorează în mare parte comerțului cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,2%), construcțiilor (+1,7%), Industriei extractive și industriei prelucrătoare; producției și furnizării de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuției apei; salubrității, gestionării deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%), Informații și comunicații (+0,4%) și Agriculturii, silviculturii și pescuitului (+0,3%).

În perioada ianuarie - septembrie ale anului 2019 industria a înregistrat o creștere de 2.7% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Acest fapt se datorează creșterii industriei prelucrătoare ce în perioada respectivă a crescut cu 3,1% f.p.s.a.p. și a producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat  ce de asemenea a avut creșteri însă mi modeste +0,7% f.p.s.a.p. În același timp industria extractivă a înregistrat reduceri cu 1,5% față de ianuarie – septembrie 2018.

Producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile pentru perioada ianuarie – septembrie 2019 a însumat 24141 mil. MDL (în prețuri curente), ceea ce constituie o creștere cu 3,2% (în prețuri comparabile) față de perioada similară a anului precedent. Rezultatul obținut se datorează în mare parte producției vegetale, care în perioada respectivă a sporit cu 7,4% f.p.s.a.p., Însă în același timp producția animalieră a înregistat reducere cu 4,9%.

Investițiile în active imobilizate în perioada ianuarie – septembrie 2019 au însumat cifra de 15784,9 mil. MDL (în prețuri curente), astfel înregistrând o creștere de 15,6% (în prețuri comparabile) față de perioada similară a anului precedent. Această creștere se datorează în mare parte investițiilor în imobilizări corporale, care au constituit 15393,9 mil. MDL sau cu 14,8% mai mult f.p.s.a.p. și investițiilor în imobilizări necorporale care deși nu dețin o cotă semnificativă, au însumat 391,0 mil. MDL și o creștere sporită cu 59,2% f.p.s.a.p.

În perioada ianuarie – septembrie a anului 2019 volumul de mărfuri transportate pe toate tipurile de transport a înregistrat o cantitate de 13,8 mil. tone de mărfuri. Acest volum este net superior celui din perioada similară a anului precedent cu 1,5%. De asemenea, în perioada respectivă se înregistrează și o creștere la capitolul parcursul mărfurilor, cu o valoare de 3663,3 mil. tone-km ce este cu 4,9% mai mare față de ianuarie – septembrie 2018.

În ianuarie – septembrie 2019 turiștii și excursioniștii care au profitat de serviciile acordate de agențiile de turism și a turoperatorilor au atins cifra de 319,2 mii, sau altfel spus, o cifră cu 15,3% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Rezultatul obținut se datorează tuturor tipurilor de turism care au contribuit la creștere în mod diferit, astfel la turismul receptor au participat circa 15,7 mii de turiști și excursioniști (cu 4,2% mai mult f.p.s.a.p.), la turismul emițător au participat 270,3 mii de turiști și excursioniști (cu 15,9% mai mult f.p.s.a.p.) și la turismul intern au participat 33,3 mii de turiști și excursioniști (cu 15,6% mai mult f.p.s.a.p.).

Preţuri şi rate de schimb

Rata medie anuală a inflației în primele nouă luni ale anului 2019 a constituit 4,1% fiind în creștere cu 0,3 puncte procentuale f.p.s.a.p., evoluțiile lunare oferind semnale de creștere a acestui indicator și pe viitor.  Trendul ascendent  al ritmului de creștere a prețurilor s-a stabilit de la începutul anului curent și este determinat în mare măsură de cererea agregată proinflaționistă, ca urmare a reformei salarizării în sectorul bugetar operate la sfârșitul anului precedent.

Inflaţia de bază în trimestrul III, 2019 a constituit 5,9% f.p.s.a.p. fiind în creștere cu 2,7p.p. Similar IPC pe în primele nouă luni ale anului 2019 inflaţia de bază s-a menținut pe trend ascendent.

Cursul mediu nominal de schimb faţă de principalele valute de referinţă în trimestrul III, 2019 a fost de 17,5 MDL/USD şi 19,3 MDL/EUR, depreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 6,4% faţă de dolarul SUA şi cu 1,8% faţă de moneda unică europeană.

Politica monetară

În trimestrul III, 2019 BNM a înăsprit ușor condițiile politicii monetare: rata dobânzii de politică monetară a fost majorată în luna iulie de la nivelul de 7 la sută la 7,5 la sută,  amplitudinea coridorului simetric format în jurul său de ratele dobânzilor la facilitățile permanente a rămas nemodificată (±3 puncte procentuale). În așa mod rata dobânzii la creditele overnight a sporit până la 10,5% iar rata dobânzii la depozitele overnight – 4,5%.

Totodată, la sfârșitul anului 2019, anticipându-se o reducere a inflației în anul 2020, BNM a venit cu o decizie de ajustare a politicii monetare în direcția unei relaxări. În luna decembrie 2019,  ratele de politică monetară au fost diminuate cu 2 p.p.

Nivelul rezervelor oficiale pe parcursul în primele nouă luni ale anului 2019 s-au menținut la o valoare optimă conform tuturor cerințelor  de adecvare a acestora, asigurând un nivel suficient de acoperire a importurilor de mărfuri și servicii.  La sfârșitul trimestrului III 2019, activele oficiale de rezervă s-au diminuat faţă de datele înregistrate la sfârșitul perioadei similare a anului precedent, cu cca. 79,8 mil.USD și au constituit 2942 mil.USD, fiind în descreștere cu  2,6% f.p.s.a.p.

În primele nouă luni ale anului 2019 masa monetară înregistrează o accelerare de ritm, comparativ cu dinamica înregistrată în ultimii ani.  O contribuţie mai semnificativă la creşterea masei monetare, similar situației înregistrate în anul precedent, au avut-o componentele agregatului monetar M1, în special volumul banilor în circulație. 

Finanţele publice

Problemele sectorului financiar din ultimii ani, lăsă amprentă negativă în anul bugetar 2019. Astfel, ritmul de creștere al veniturilor s-a plasat sub media înregistrată în anul 2018 și a fost inferior dinamicii cheltuielilor publice în acest an. Totuşi, în nouă luni ale anului 2019, veniturile bugetului public naţional, în pofida constrângerilor existente au avut o ascensiune moderată în jur de 6% f.p.s.a.p. La majorarea încasărilor bugetului public, au contribuit atât veniturile fiscale cât şi nefiscale dar şi majorarea unor taxe şi impozite. În acest context, cheltuielile realizate din BPN în al III-lea trimestru 2019, au sporit cu ritmuri inferioare veniturilor încasărilor susținute preponderent de ponderea cheltuielilor sociale (58,3%). Prin urmare, executarea bugetului public naţional în nouă luni ale anului 2019 a rezultat cu un deficit în mărime de 1483,1 mil. MDL, în creştere cu 19,4% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Cât privește datoria publică, la finele lunii septembrie 2019, se observă o creștere modestă a ponderii datoriei sectorului public în PIB (0,21 p.p. faţă de anul 2018). Iar în nouă luni ale anului 2019, granturile au crescut până la 491,6 mil. MDL. Deci, ultimele evoluții ale mediului economic şi a cadrului legislativ în vigoare, s-au reflectat negativ asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare din ultimele nouă luni ale anului 2019. Astfel, finanțele publice sunt în impas din cauza finanțării externe întârziate.

Sectorul bancar

În primele nouă luni ale anului 2019, se înregistrează tendințe de îmbunătățire a calității activului şi capitalului bancar. Astfel, activele totale la nivelul sistemului bancar moldovenesc au crescut în primele nouă luni ale anului 2019 cu 6,3%, până la 87497,19 mil. MDL f.p.s.a.p. În structura activelor cea mai semnificativă contribuție la creșterea acestora au avut creditele, care au sporit cu 14,5% f.p.s.a.p. Prin urmare, rata fondurilor proprii totale este net superioară minimului impus de cerințele prudențiale de 10% ajungând la nivelul de 25,65% în mediu pe sistem. În această perioadă se observă redresarea sectorului bancar prin creșterea profitabilității bancare. Astfel, în luna septembrie 2019, trei bănci comerciale au contribuit mai mult de 73,3% la profitul pe întregul sector, constituind 1771 mil. MDL, mai mult cu 32,5%, faţă de perioada similară a anului 2018. Iar, rezervele de lichiditate ale sectorului bancar depășesc în continuare limitele prudențiale impuse de BNM, pentru a face față unor eventuale evoluții nefavorabile. Lichiditatea curentă ca medie pe sistem la sfârșitul trimestrului III 2019 a fost de 50,41%, în scădere ușoară față de anul precedent. Volumul creditelor neperformante este în descreștere continuă, însă ponderea acestora persistă la nivel înalt. În acest context, în primele nouă luni ale anului 2019, se atestă o creștere a volumului depozitelor atrase atât în monedă națională cât şi în valută străină. Totalul depozitelor constituite la bănci de către populație și companii a crescut față de anul trecut, unde depozitele totale la bănci au însumat 66 miliarde MDL la 30.09.2019, în creștere cu 6,6% față de p.s.a.p.

Sectorul extern

Soldul contului curent al balanţei de plăţi în perioada ianuarie-septembrie 2019, a înregistrat un deficit de 938,26 mil.USD, care a scăzut cu 12,3% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Soldului pozitiv al balanţei serviciilor a crescut cu 4,6% până la 282,17 mil.USD. Această creștere sa datorat creșterii exporturilor cu 6,1%, în raport cu perioada similară a anului 2018. Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 42,04 mil.USD, care a scăzut cu 57,1% față de perioada ianuarie-septembrie 2018. Contul financiar al balanței de plăți pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2019 s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 1008,93 mil.USD ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 510,32 mil.USD generate de tranzacţiile efective, concomitent cu scăderea netă a activelor financiare externe ale rezidenților cu 498,61 mil.USD.

 

Poziția investițională internațională  a înregistrat un sold net debitor de 4875,38 mil.USD, care s-a aprofundat cu 16,1% față de finele anului precedent. Transferurile de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice au dat semne de revenire în trimestrul III al acestui an, fiind în scădere cu 0,2% față de perioada similară anului precedent și o creștere reală de 2,2%, după scăderile sensibile în primele două trimestre ale anului 2019.

Comerţul exterior cu bunuri a constituit  6298,5 mil.USD. Comparativ cu perioada similară a anului precedent comerțul exterior a crescut cu 2,6%. Exporturile de mărfuri în perioada ianuarie-septembrie 2019 s-au majorat cu 3,4%, iar importurile de mărfuri au înregistrat o creștere cu 2,3%. 

Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 2246,1 mil.USD, cu 28,1 mil.USD mai mult, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare a anului 2018. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în perioada ianuarie-septembrie 2019 a fost de 47,4%, comparativ cu 46,9% în perioada similară a anului 2018.

Mediul de afaceri

La finele anului 2018, BNS avea la evidență 56,4 mii de întreprinderi active, cu o ușoară creștere de 4,0 % f.p.s.a.p.   În perioada 2017-2018 numărul total de salariaţi la toate întreprinderile din RM, per total, luate la evidenţă de organele statistice, a continuat tendința de creștere din perioada precedentă, indicând o creștere cu 2,2%, ca urmare a evoluțiilor pozitive atestate în întreprinderile mari, mici și micro care au marcat o creștere cu 3,3%, 4,4%, respectiv 3,6%.

În cadrul sectorului IMM, doar întreprinderile mici și micro au marcat o creștere a numărului mediu de salariați în anul 2018 f.p.s.a.p. Similar anilor precedenți (2015-2017), și în perioada analizată (2017-2018) veniturile din vânzări a întreprinderilor continuă trendul de creştere, inclusiv sectorul IMM a înregistrat în această perioadă o majorare a cifrei de afaceri. În anul 2018 rata anuală de creştere a veniturilor din vânzări în sectorul IMM a constituit 4,8%  f.p.s.a.p.

Sectorul social

Piaţa forţei de muncă. T III din anul 2019 este caracterizat de o majorare a numărului șomerilor și a populației economice inactive, precum și a ratei de șomaj, având loc și descreștere a populației economic active și a celei ocupate, precum și a ratelor de activitate și de ocupare. Grupul NEET în T III din anul 2019 a avut o pondere de 27,6% din populaţia din grupa de vârstă de 15-29 ani (în afară de populaţia plecată peste hotare la lucru sau în căutarea unui loc de muncă) față de 24,9% în T III din 2018. 

Remunerarea muncii. În T III din anul 2019 câştigul salarial nominal mediu lunar brut a constituit 7385,0  MDL, majorându-se cu 13,5% față de T III din anul 2018, iar în termeni reali – cu 7,4%. În sectorul bugetar salariul mediu lunar (6456,4 MDL) s-a majorat f.p.s.a.p. cu 14,8%, într-o mai mare măsură decât câştigul salarial mediu lunar din sectorul real (7726,6 MDL), care a crescut f.p.s.a.p. cu 12,9%. Cele mai bine plătite tipuri de activităţi economice sunt: Informaţii şi comunicaţii (16174,6 MDL), Activităţi financiare şi de asigurări (13087,2 MDL) şi Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat (12854,6 MDL).

Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 octombrie 2019 a constituit 700,5 mii persoane sau cu 8,3 mii persoane mai puțin comparativ cu 1 octombrie 2018. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 octombrie 2019 a constituit 1899,1 MDL, fiind în creştere cu 14,2% faţă de 1 octombrie 2018.