Vizita delegaţiei din Romania la IEFS
Vizualizări: 7891 / Publicat: 30-09-2011, 11:34 /

 

Vizita delegaţiei din Romania  la IEFS

 

În perioada 29-30 septembrie, curent  la IEFS a efectuat o vizită de lucru în cadrul Schimbului echivalent interacademic o delegaţie de la Centrul de Cercetări în domeniul Financiar şi Monetar al Academiei de Ştiinţe din România, printre care s-a enumerat dna Elena Pădureanu, dr., conf. univ. şi Dl. Tudor Ciumara, dr., cercet. şt.

 

În cadrul discuţiilor purtate cu conducerea IEFS, au fost accentuate direcţiile principale de colaborare şi coparticipare la programe şi proiecte ştiinţifice bilaterale, fapt demonstrat şi de elaborarea în comun a unei monografii care este deja în curs de editare.

 

A fost reiterată poziţia ambelor părţi privind importanţa acestui tip de întrevederi, care în mod evident vor condiţiona elaborarea unor lucrări ştiinţifice de valoare la nivel atât naţional cât şi internaţional.


Винный пузырь Молдовы
Vizualizări: 6694 / Publicat: 29-09-2011, 21:48 /

Михаил Пойсик, доктор экономики,


Сегодня винодельческая отрасль подошла к тому Рубикону, когда даже
незначительное ухудшение внешней конъюнктуры может окончательно обрушить
кропотливо создаваемый несколькими поколениями действительно стратегический
для страны виноградарско-винодельческий комплекс с тяжелейшими последствиями не
только для занятых в нем, но и для всей экономики нашего государства в целом.
В последнее время со стороны представителей власти довольно часто звучат
радужные заявления, что кризис в винодельческой отрасли преодолен, рынок вина
диверсифицирован, и мы на подъеме. К сожалению, все обстоит далеко не так гладко.
Сегодня винодельческая отрасль подошла к тому Рубикону, когда даженезначительное ухудшение внешней конъюнктуры может окончательно обрушитькропотливо создаваемый несколькими поколениями действительно стратегическийдля страны виноградарско-винодельческий комплекс с тяжелейшими последствиями нетолько для занятых в нем, но и для всей экономики нашего государства в целом.В последнее время со стороны представителей власти довольно часто звучатрадужные заявления, что кризис в винодельческой отрасли преодолен, рынок винадиверсифицирован, и мы на подъеме. К сожалению, все обстоит далеко не так гладко.

 


Atenuarea riscurilor agricole: Practica internaţională
Vizualizări: 6530 / Publicat: 26-09-2011, 16:32 /

Masa rotundă „Atenuarea riscurilor agricole: Practica internaţională”

 

La 28 septembrie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a organizat masa rotundă cu genericul Atenuarea riscurilor agricole: Practica internaţională”.

 Au participat la eveniment circa 25 de persoane, reprezentanţi atât ai mediului academic cât şi ai ministerelor, dar şi ai societăţii civile. Printre ei s-au enumerat dl Cerbari Valerian, dr. hab., prof. univ. (IPAPS) , Morei V., lect. univ. (UAŞM), reprezentanţi ai Agenţiei de Intervenţie a plăţii pentru agricultură ş.a.

La eveniment au participat şi reprezentanţi mass media.

Evenimentul a fost deschis de către   directorul IFES dl Alexandru Stratan, dr. hab., conf. univ., după care au fost prezentate 3 rapoarte cu următoarele tematici:

  • Atenuarea riscurilor în sectorul agricol:  Practica internaţională” (Dr. Victor Moroz, şef secţia   „Economie agro-alimentară şi dezvoltare rurală”, IEFS);
  • Rolul asigurărilor în atenuarea riscurilor din agricultură” (Dr. hab. Tudor Bajura, vice-director   IFES);
  • Practica de reducere, divizare şi transfer de riscuri agricole” (Anatolie Ignat, cercetător ştiinţific, IEFS).

În urma discuţiilor au fost formulate un şir de concluzii şi  recomandări care vor contribui esenţial la definitivarea unor proiecte decizionale orientate spre activităţi concrete de prevenire şi reducere a riscurilor agricole în scopul sporirii competitivităţii sectorului agroalimentar din Republicii Moldova.


Notă informativă privind evoluția economiei în semestrul I, 2011
Vizualizări: 6684 / Publicat: 1-09-2011, 23:45 /
În primul semestru al anului 2011 sectoarele economiei naţionale înregistrează progrese esenţiale. Producţia industrială în ianuarie-iunie 2011 faţă de ianuarie-iunie 2010 a marcat o creştere de 9,1%. Creşterea producţiei industriale, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 20,6% (acest fapt denotă, indirect, că construcţiile s-au relansat) şi în cea prelucrătoare – cu 11,3%. În acelaşi timp, sectorul energetic fost în descreştere cu 3,3%.

Dinamica specializării comerţului exterior al Republicii Moldova
Vizualizări: 10069 / Publicat: 25-08-2011, 18:52 /
Alexandru Stratan, Victoria Clipa
În prezent, un deziderat major al politicilor guvernamentale a devenit trecerea
economiei naţionale de la un model de dezvoltare bazat pe remiteri şi consum la unul bazat
pe exporturi, investiţii şi inovaţii. Despre asigurarea dezvoltării economiei naţionale în baza
inovaţiilor este încă prematur de vorbit, întrucât acestea presupun investiţii enorme şi sunt
caracteristice mai mult ţărilor înalt dezvoltate. În acelaşi timp, exporturile şi investiţiile străine
directe ar putea avea o importanţă crucială în asigurarea creşterii economiei naţionale. Deşi pe
toată perioada de tranziţie, dar mai cu seamă, de-a lungul ultimului deceniu au fost întreprinse
multiple măsuri care vizează liberalizarea comerţului exterior, performanţele acestuia, în
special ale exporturilor, rămîn a fi foarte reduse, economia naţională confruntându-se practic
cu un deficit de produse competitive, care ar putea concura pe piaţa externă. Aceste evoluţii
modeste se datorează, în mare parte, unor vicii de structură a exporturilor, care nu prea a
progresat în această perioadă.
Alexandru Stratan, Victoria Clipa
În prezent, un deziderat major al politicilor guvernamentale a devenit trecereaeconomiei naţionale de la un model de dezvoltare bazat pe remiteri şi consum la unul bazatpe exporturi, investiţii şi inovaţii. Despre asigurarea dezvoltării economiei naţionale în bazainovaţiilor este încă prematur de vorbit, întrucât acestea presupun investiţii enorme şi suntcaracteristice mai mult ţărilor înalt dezvoltate. În acelaşi timp, exporturile şi investiţiile străinedirecte ar putea avea o importanţă crucială în asigurarea creşterii economiei naţionale. 

Analiza cheltuielilor pentru agricultură în Republica Moldova
Vizualizări: 8877 / Publicat: 19-08-2011, 11:36 /

Autor: Marcel Chistruga dr. IEFS

Articolul prezintă o analiză a cheltuielilor agricole în Republica Moldova, inclusiv subvenţii şi alte cheltuieli bugetare. Acesta se concentrează pe probleme de optimizare a cheltuielilor bugetare curente şi recomandări pentru factorii de decizie politică. Unele dintre subvenţii distorsionează activitatea economică şi denaturează eficienţa pieţelor în Republica Moldova, din care motiv este necesară o examinare aprofundată acestora.


Conferinţa Naţională Ştiinţifico-Practică
Vizualizări: 6481 / Publicat: 13-08-2011, 23:52 /

„Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri” 


Cu prilejul  Zilei Internaţionale a Ştiinţei,  Academia de Ştiinţe a Moldovei organizează pe data de 10 noiembrie 2011 Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri

Programul ancorează 7 secţiuni (Agricultura; Mecanizarea agriculturii; Energie regenerabilă; Electronica şi ingineria materialelor; Managementul deşeurilor; Tehnologii informaţionale; Substanţe chimice şi materiale noi), care acoperă o gama largă de evaluări atât din partea mediului academic cât şi cel al afacerii.

În cadrul aceluiaşi eveniment, va fi organizată o expoziţie cu cele mai originale proiecte, propuneri, materiale şi rezultate obţinute în domeniul inovaţional în contextul dezvoltării mediului de afaceri autohton. Lucrările pentru publicare vor fi recepţionate pînă la data de 25 octombrie, 2011.

Programul complet, precum şi informaţiile actualizate, pe parcurs, despre conferinţă le puteţi găsi la adresele electronice:  www.asm.md, www.iefs.md şi www.aitt.md

Informaţii de contact:  Ghitiu Lilia Tel.:50 11 35

                                     e-mail: iefs@iefs.md

Instrucţiuni privind prezentarea materialelor pentru publicare

Download program: program.pdf [549.44 Kb] (copieri: 1773)


Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Vizualizări: 7140 / Publicat: 5-08-2011, 15:01 /
ANUNŢ

La 7 septembrie 2011, orele 1000, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 16.08.00.05-01* din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, pe adresa: MD-2064, or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, etajul 2, biroul 210, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în domeniul serviciilor publicitare), elaborată de doctoranda GHIŢIU Lilia cu tema: Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Conducător ştiinţific – BAJURA Tudor, dr. hab., conf. univ.

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică la aniversarea de 5 ani
Vizualizări: 6438 / Publicat: 26-07-2011, 13:04 /
[12:54:23] Jeny Lucasenco:  La  27 iulie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică  aniversează cinci ani de la fondare. Pe parcursul acestor ani a evoluat într-o echipă bine structurată de angajaţi profesionişti: doctoranzi, doctori şi doctori habilitaţi merituoşi, care  au traversat şi traversează un amplu proces ireversibil de construire şi consolidare a unei societăţi democratice, precum şi onoarea de a  promova tineretul în ştiinţă. Prin  aportul cercetătorilor, personalului auxiliar şi al  Bibliotecii tehnico-republicane  IEFS  îşi aduce contribuţia şi reprezintă imaginea cercetării ştiinţifice moldoveneşti prin proiecte instituţionale şi interinstituţionale. 
Cu această ocazie, îmi revine onoarea să Vă adresez un mesaj de felicitare şi mulţumiri,  exprimând recunoştinţă pentru munca cu abnegaţie ce a adus un aport semnificativ în dezvoltarea ştiinţei, tuturor celor care au contribuit şi susţin în continuare iniţiativele şi proiectele noastre întru promovarea şi perfecţionarea  economiei spre  binele omului din Republica Moldova. 
Urări  de viaţă lungă, stabilitate în noi şi importante împliniri în plan profesional şi personal. 
La mulţi ani Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică
 spre noi perfecţiuni!
 
Cu respect, Administratia IEFS
La  27 iulie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică  aniversează cinci ani de la fondare. Pe parcursul acestor ani a evoluat într-o echipă bine structurată de angajaţi profesionişti: doctoranzi, doctori şi doctori habilitaţi merituoşi, care  au traversat şi traversează un amplu proces ireversibil de construire şi consolidare a unei societăţi democratice, precum şi onoarea de a  promova tineretul în ştiinţă. Prin  aportul cercetătorilor, personalului auxiliar şi al  Bibliotecii tehnico-republicane  IEFS  îşi aduce contribuţia şi reprezintă imaginea cercetării ştiinţifice moldoveneşti prin proiecte instituţionale şi interinstituţionale. Cu această ocazie, îmi revine onoarea să Vă adresez un mesaj de felicitare şi mulţumiri,  exprimând recunoştinţă pentru munca cu abnegaţie ce a adus un aport semnificativ în dezvoltarea ştiinţei, tuturor celor care au contribuit şi susţin în continuare iniţiativele şi proiectele noastre întru promovarea şi perfecţionarea  economiei spre  binele omului din Republica Moldova. Urări  de viaţă lungă, stabilitate în noi şi importante împliniri în plan profesional şi personal. 
La mulţi ani Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică spre noi perfecţiuni! Cu respect, Administratia IEFS

Creștere economică, investiții și exporturi...mai mult cantitativ, mai puțin calitativ
Vizualizări: 7394 / Publicat: 25-07-2011, 02:21 /

Alexandru Stratan, Alexandru Fala

 

În primul trimestru al anului 2011 PIB-ul a crescut cu 8,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut. O asemenea dinamică, cu siguranță, poate fi considerată surprinzătoare. După buna revenire economică din 2010 de 6,9%, se anticipa o temperare a ritmurilor de creştere. Din perspectiva istorică o asemenea dinamică, deşi, s-a înregistrat rar, nu este ieşită din comun; pănă la declinul din 2009, economia naţională a mai înregistrat ritmuri înalte de creştere în primul trimestru al anului, de exemplu în 2005.