Notă informativă privind evoluția economiei în semestrul I, 2011
Vizualizări: 9352 / Publicat: 1-09-2011, 23:45 /
În primul semestru al anului 2011 sectoarele economiei naţionale înregistrează progrese esenţiale. Producţia industrială în ianuarie-iunie 2011 faţă de ianuarie-iunie 2010 a marcat o creştere de 9,1%. Creşterea producţiei industriale, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 20,6% (acest fapt denotă, indirect, că construcţiile s-au relansat) şi în cea prelucrătoare – cu 11,3%. În acelaşi timp, sectorul energetic fost în descreştere cu 3,3%.

Dinamica specializării comerţului exterior al Republicii Moldova
Vizualizări: 12851 / Publicat: 25-08-2011, 18:52 /
Alexandru Stratan, Victoria Clipa
În prezent, un deziderat major al politicilor guvernamentale a devenit trecerea
economiei naţionale de la un model de dezvoltare bazat pe remiteri şi consum la unul bazat
pe exporturi, investiţii şi inovaţii. Despre asigurarea dezvoltării economiei naţionale în baza
inovaţiilor este încă prematur de vorbit, întrucât acestea presupun investiţii enorme şi sunt
caracteristice mai mult ţărilor înalt dezvoltate. În acelaşi timp, exporturile şi investiţiile străine
directe ar putea avea o importanţă crucială în asigurarea creşterii economiei naţionale. Deşi pe
toată perioada de tranziţie, dar mai cu seamă, de-a lungul ultimului deceniu au fost întreprinse
multiple măsuri care vizează liberalizarea comerţului exterior, performanţele acestuia, în
special ale exporturilor, rămîn a fi foarte reduse, economia naţională confruntându-se practic
cu un deficit de produse competitive, care ar putea concura pe piaţa externă. Aceste evoluţii
modeste se datorează, în mare parte, unor vicii de structură a exporturilor, care nu prea a
progresat în această perioadă.
Alexandru Stratan, Victoria Clipa
În prezent, un deziderat major al politicilor guvernamentale a devenit trecereaeconomiei naţionale de la un model de dezvoltare bazat pe remiteri şi consum la unul bazatpe exporturi, investiţii şi inovaţii. Despre asigurarea dezvoltării economiei naţionale în bazainovaţiilor este încă prematur de vorbit, întrucât acestea presupun investiţii enorme şi suntcaracteristice mai mult ţărilor înalt dezvoltate. În acelaşi timp, exporturile şi investiţiile străinedirecte ar putea avea o importanţă crucială în asigurarea creşterii economiei naţionale. 

Analiza cheltuielilor pentru agricultură în Republica Moldova
Vizualizări: 12039 / Publicat: 19-08-2011, 11:36 /

Autor: Marcel Chistruga dr. IEFS

Articolul prezintă o analiză a cheltuielilor agricole în Republica Moldova, inclusiv subvenţii şi alte cheltuieli bugetare. Acesta se concentrează pe probleme de optimizare a cheltuielilor bugetare curente şi recomandări pentru factorii de decizie politică. Unele dintre subvenţii distorsionează activitatea economică şi denaturează eficienţa pieţelor în Republica Moldova, din care motiv este necesară o examinare aprofundată acestora.


Conferinţa Naţională Ştiinţifico-Practică
Vizualizări: 9135 / Publicat: 13-08-2011, 23:52 /

„Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri” 


Cu prilejul  Zilei Internaţionale a Ştiinţei,  Academia de Ştiinţe a Moldovei organizează pe data de 10 noiembrie 2011 Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri

Programul ancorează 7 secţiuni (Agricultura; Mecanizarea agriculturii; Energie regenerabilă; Electronica şi ingineria materialelor; Managementul deşeurilor; Tehnologii informaţionale; Substanţe chimice şi materiale noi), care acoperă o gama largă de evaluări atât din partea mediului academic cât şi cel al afacerii.

În cadrul aceluiaşi eveniment, va fi organizată o expoziţie cu cele mai originale proiecte, propuneri, materiale şi rezultate obţinute în domeniul inovaţional în contextul dezvoltării mediului de afaceri autohton. Lucrările pentru publicare vor fi recepţionate pînă la data de 25 octombrie, 2011.

Programul complet, precum şi informaţiile actualizate, pe parcurs, despre conferinţă le puteţi găsi la adresele electronice:  www.asm.md, www.iefs.md şi www.aitt.md

Informaţii de contact:  Ghitiu Lilia Tel.:50 11 35

                                     e-mail: iefs@iefs.md

Instrucţiuni privind prezentarea materialelor pentru publicare

Download program: program.pdf [549.44 Kb] (copieri: 2035)


Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Vizualizări: 9745 / Publicat: 5-08-2011, 15:01 /
ANUNŢ

La 7 septembrie 2011, orele 1000, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 16.08.00.05-01* din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, pe adresa: MD-2064, or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, etajul 2, biroul 210, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în domeniul serviciilor publicitare), elaborată de doctoranda GHIŢIU Lilia cu tema: Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Conducător ştiinţific – BAJURA Tudor, dr. hab., conf. univ.

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică la aniversarea de 5 ani
Vizualizări: 9117 / Publicat: 26-07-2011, 13:04 /
[12:54:23] Jeny Lucasenco:  La  27 iulie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică  aniversează cinci ani de la fondare. Pe parcursul acestor ani a evoluat într-o echipă bine structurată de angajaţi profesionişti: doctoranzi, doctori şi doctori habilitaţi merituoşi, care  au traversat şi traversează un amplu proces ireversibil de construire şi consolidare a unei societăţi democratice, precum şi onoarea de a  promova tineretul în ştiinţă. Prin  aportul cercetătorilor, personalului auxiliar şi al  Bibliotecii tehnico-republicane  IEFS  îşi aduce contribuţia şi reprezintă imaginea cercetării ştiinţifice moldoveneşti prin proiecte instituţionale şi interinstituţionale. 
Cu această ocazie, îmi revine onoarea să Vă adresez un mesaj de felicitare şi mulţumiri,  exprimând recunoştinţă pentru munca cu abnegaţie ce a adus un aport semnificativ în dezvoltarea ştiinţei, tuturor celor care au contribuit şi susţin în continuare iniţiativele şi proiectele noastre întru promovarea şi perfecţionarea  economiei spre  binele omului din Republica Moldova. 
Urări  de viaţă lungă, stabilitate în noi şi importante împliniri în plan profesional şi personal. 
La mulţi ani Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică
 spre noi perfecţiuni!
 
Cu respect, Administratia IEFS
La  27 iulie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică  aniversează cinci ani de la fondare. Pe parcursul acestor ani a evoluat într-o echipă bine structurată de angajaţi profesionişti: doctoranzi, doctori şi doctori habilitaţi merituoşi, care  au traversat şi traversează un amplu proces ireversibil de construire şi consolidare a unei societăţi democratice, precum şi onoarea de a  promova tineretul în ştiinţă. Prin  aportul cercetătorilor, personalului auxiliar şi al  Bibliotecii tehnico-republicane  IEFS  îşi aduce contribuţia şi reprezintă imaginea cercetării ştiinţifice moldoveneşti prin proiecte instituţionale şi interinstituţionale. Cu această ocazie, îmi revine onoarea să Vă adresez un mesaj de felicitare şi mulţumiri,  exprimând recunoştinţă pentru munca cu abnegaţie ce a adus un aport semnificativ în dezvoltarea ştiinţei, tuturor celor care au contribuit şi susţin în continuare iniţiativele şi proiectele noastre întru promovarea şi perfecţionarea  economiei spre  binele omului din Republica Moldova. Urări  de viaţă lungă, stabilitate în noi şi importante împliniri în plan profesional şi personal. 
La mulţi ani Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică spre noi perfecţiuni! Cu respect, Administratia IEFS

Creștere economică, investiții și exporturi...mai mult cantitativ, mai puțin calitativ
Vizualizări: 10144 / Publicat: 25-07-2011, 02:21 /

Alexandru Stratan, Alexandru Fala

 

În primul trimestru al anului 2011 PIB-ul a crescut cu 8,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut. O asemenea dinamică, cu siguranță, poate fi considerată surprinzătoare. După buna revenire economică din 2010 de 6,9%, se anticipa o temperare a ritmurilor de creştere. Din perspectiva istorică o asemenea dinamică, deşi, s-a înregistrat rar, nu este ieşită din comun; pănă la declinul din 2009, economia naţională a mai înregistrat ritmuri înalte de creştere în primul trimestru al anului, de exemplu în 2005.


Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă în Republica Moldova.
Vizualizări: 12057 / Publicat: 15-07-2011, 02:14 /

dr.hab Alexandru Stratan, dr. Galina Savelieva, cerc.șt. Vera Cotelnic

 

Ocuparea forţei de muncă este o sarcină primordială a politicii economice care asigură echilibrul macroeconomic şi stabilitatea social-politică. Obiectivele strategice de atingere a unui grad sporit de ocupare sunt stabilite în Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.605 din 31 mai 2007. Totodată, pe parcursul ultimilor ani, ocuparea forţei de muncă tinere rămâne a fi una din principalele probleme ce persistă în Republica Moldova, problemă pe care  procesul de tranziţie la economia de piaţă a amplificat-o şi a aprofundat-o, accentuând necorelarea între cererea şi oferta forţei de muncă în ansamblu. 


Ce ar însemna planificarea dezvoltării economice a localităţilor subdezvoltate din Republica Moldova?
Vizualizări: 9408 / Publicat: 14-07-2011, 10:35 /

Stratan Dumitru, cercetător ştiinţific
 

Experienţa   Republicii   Moldova   în  realizarea   eforturilor   de  dezvoltare   locală (programe, proiecte sau politici publice) continuă să se bazeze pe sprijinul oferit în cadrul diferitor programe de suport. Obiectivele pe care şi le propun să le realizeze aceste programe depăşesc potenţialul şi capacitatea de implementare a localităţilor implicate. Iar provocarea nu ţine atît de comportamentul autorităţilor din regiunile sub  –  dezvoltate,  cît  de  procesul  propriu  –  zis,  în  care  acestea  urmează  a  fi implicate.


REGLEMENTAREA PREŢURILOR ÎN UNELE SECTOARE ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 10456 / Publicat: 12-07-2011, 10:29 /

Alexandru Stratan, Alexandru Fala, Mihail Poisic
 

Inflaţia este o provocare permanentă pentru economia Republicii Moldova. Majorările de preţuri la noi au un efect social deosebit de acut, deoarece populaţia are venituri mici. În condiţiile noastre, masa monetară contribuie nesemnificativ la generarea inflaţiei. O asemenea stare a lucrurilor este caracteristică pentru statele cu performanţe economice reduse.