Scientific Journals Page For The Authors

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-științifică, Categoria „B”
Instrucțiuni pentru autori

REGULAMENTUL

de publicare a articolelor ştiinţifice în revista „Economie şi Sociologie”,

categoria B, indexată în baze de date internaționale

 

Revista „Economie şi Sociologie” a Institutului Național de Cercetări Economice al AȘM este o platformă științifică de nivel înalt care pune în dezbatere cele mai actuale probleme din domeniile economic şi social. Revista publică rezultatele cercetărilor științifice originale care aduc o plus valoare la dezvoltarea științei economice și sociologice. Revista este adresată cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, studenților, precum și celor interesați de tematica revistei.

Obiectivele revistei:

 • dezvoltarea teoriei și metodologiei în domeniile economic și social;
 • elucidarea problemelor-cheie de dezvoltare economică și socială a Republicii Moldova și a altor țări;
 • extinderea și integrarea comunității științifice din domeniile economic și social;
 • promovarea internațională a rezultatelor științifice obținute de cercetătorii științifici din Republica Moldova prin publicarea revistei în limba engleză.

În scopul asigurării calității şi evaluării echitabile a publicațiilor științifice, autorii urmează să respecte următoarele criterii:

Prezentarea manuscrisului

Lucrările  trebuie să fie originale şi să nu fie publicate în alte reviste/culegeri. Articolele se scriu în limba engleză,  autorul prezintă personal articolul  la redacție în termenii stabiliți. Forma prezentării: pe suport de hârtie A4 şi în format electronic (format Word 2003). Textul trebuie să fie tipărit pe o singură parte.

 

STRUCTURA ARTICOLULUI

 1. Titlul articolului: în limba engleză, română şi rusă
 2. Datele despre autor/autorii: Prenumele și Numele, gradul ştiinţific, titlul ştiinţific, instituţia  (fără prescurtări), în limba: engleză, română şi rusă cu Nota de subsol la prima pagina a articolului: ©Nume Prenume (autor), email
 3. Rezumatul va conţine: actualitate, scopul cercetării, metodele principale de cercetare, cele mai relevante rezultate obținute în urma cercetării în limbile engleză, română şi rusă
 4. Cuvinte-cheie: 6-8 cuvinte-cheie, în limbile engleză, română şi rusă
 5. JEL Classification (Journal of economic Literature Classification System: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php)
 6. Introducere (argumentarea actualității studiului/tematicii abordate)
 7. Gradul de abordare științifică a temei și prezentarea acesteia în literatura științifică
 8. Surse de date și metode utilizate
 9. Rezultate cercetării proprii şi discuții
 10. Concluzii
 11. Referinţe bibliografice: până la 20 surse
 12. Data prezentării

 

REGULI DE TEHNOREDACTARE

 • Formatul textului de bază:  A4 (margini: 20x20x20x20 mm);  Times New Roman; 12pt; interval – 1,5, aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm
 • Titlul articolului (centrat, cu majuscule, 12pt.)
 • Autorul articolului (aliniere pe dreapta, bold, cursiv), numele de familie a autorului cu majuscule, 12pt.
 • Rezumatul (aliniere stânga-dreapta, cursiv, alineat 10 mm, 12pt. (250 de cuvinte)
 • Cuvinte cheie (aliniere stânga-dreapta, cursiv, alineat 10 mm, 12pt.
 • JEL Classification (aliniere pe dreapta, bold, cursiv, 12pt.)
 • Lucrarea  va conţine 10-15 pagini (de la 25 până la 40 mii de semne)
 • Elementele grafice (tabele şi figuri) trebuie să fie de calitate înaltă (alb-negru), se vor plasa, nemijlocit, după referinţa respectivă în text. Toate elementele, obligatoriu, sunt însoţite de denumire şi număr de ordine (deasupra tabelului, sub figură), sursă şi, după necesitate, informaţie suplimentară: notă, legendă (sub element).
 • Referinţele bibliografice se plasează la sfârşitul articolului (Nume, iniţiala prenumelui, titlu, editură, an, pagini).  În text se vor indica trimiteri bibliografice, conform numărului de ordine din referinţe (de ex., [1, p.10]).

 

DECLARAŢIE ETICĂ

La prima prezentare a articolului, autorul semnează, indică data şi confirmă că a făcut cunoştinţă cu cerinţele de prezentare a articolului spre publicare şi declaraţia privind responsabilitatea pentru autenticitatea materialului, totodată, transmite dreptul de autor editorului.

Declarație: Declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată este autentică, fără tentă de plagiere. Autorii declară că nu există nici un conflict de interese, totodată,  transmite dreptul de autor şi editorului.                                           

 Data prezentării: _______Semnătura:___________.

 

Recenzare. Toate materialele, prezentate spre publicare în revista „Economie şi sociologie”, sunt supuse recenzării „double-blind review sytem” de către Colegiul de redacție.