Pagina principală » Secţia Cercetări Financiare şi Monetare

Secţia Cercetări Financiare şi Monetare
Vizualizări: 16185
 1. Echipa de cercetători


PROIECTE
   

 

1. PROGRAM DE STAT 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova

Director de proiect: Perciun Rodica, dr hab, conf. cercet.

Motto-ul proiectului: Spre Uniunea Europeană cu o economie circulară!

Economia circulară reprezintă o alternativă a modelului traditional de economie liniară, care permite utilizarea resurselor cât mai mult timp, și capacitatea de a restabili și regenera produsele și materialele la sfârșitul vieții acestora. Astfel, economia circulară este principalul motor al conceptului de dezvoltare durabilă, pentru că anume acest tip de economie vizează optimizarea consumurilor de resurse, previne și reduce risipa de resurse.

Prioritățile economiei circulare vizează direct protecția mediului, creșterea competitivității, a inovării și a cercetării tehnologice. Subiectul economiei circulare este o temă de o actualitate și importanță iminentă atât pe plan mondial cât și pentru R. Moldova. Comisia Europeană a adoptat în 2015 un plan de acțiune menit să accelereze trecerea la economia circulară, să stimuleze competitivitatea globală, să promoveze o creștere economică sustenabilă și să creeze noi locuri de muncă. UE sprijină financiar această tranziție prin fondurile structurale și de investiții europene, programul Orizont 2020, Fondul european pentru investiții strategice și programul LIFE.

Relevanța proiectului reiese din necesitatea R. Moldova de a se racorda la cerințele UE și de a crea un mecanism eficient de trecere la economia circulară, Mai ales, că RM în 2015, s-a angajat să pună în aplicare ADD 2030. Soluționarea ODD nr. 12 reprezintă direct trecerea la economia circulară. Totodată, trecerea la economia circulară va permite R. Moldova să găsească soluții și pentru ODD nr. 6,7,11,13,14,15, toate acestea sunt direct legate de calitatea vieții, protecția mediului ambiant, creșterea economică durabilă, inovații și tehnologii moderne, obiective care se regăsesc și în Strategia Națională de dezvoltare ”Moldova 2030”.

Proiectul propus se încadrează și în prioritățile stipulate în Strategia de gestionare a deşeurilor în RM pentru anii 2013-2027 (HG Nr. 248 din 10.04.2013), în Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al RM (HG.614 din 20.08.2013), Programul de promovare a economiei „verzi” în RM pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni, aprobat prin HG Nr. 160 din 21.02.2018.

Obiectivul principal constă în elaborarea unui model național al economiei circulare, care se va baza pe un exercițiu complex, ce pornește de la analiza principalilor piloni ai economiei circulare (utilizarea eficientă a resurselor și managementul deșeurilor, interacțiunea subiecților interesați, cererea și comportamentul consumatorului, etc.) și continuă cu identificarea principalelor instrumente inovaționale, care vor permite reducerea decalajului de cunoștințe existent în ceea ce privește mecanismul de formare a economiei circulare.

Prezenta cercetare este orientată spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din R.Moldova în Spațiul European de Cercetare, precum și spre integrarea în rețele de infrastructură regională și internațională. Valorificarea rezultatelor: publicarea a circa 50 produse ştiinţifice (o monografie, ghiduri, broșuri, publicaţii în culegeri naţionale şi internaţionale, cu factor de impact, studii, etc), organizarea a manifestări științifice (seminare, mese rotunde, conferințe,etc.). Echipa de cercetători va participa cu rapoarte la conferinţe naţionale, internaţionale, în străinătate.

 Beneficiarul rezultatelor: ODIMM, universitățile, alte instituţii.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Universitatea Tehnica a Moldovei.


2. Proiectul instituțional aplicativ 15.817.06.02A „Elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului”

Director de proiect: Perciun Rodica, dr.hab., conf. cercet.

Relevanţa prezentei teme de cercetare reiese din realitatea cu care se confruntă întregul sistem financiar mondial, în special cel european. Globalizarea şi dezvoltarea tehnologiilor informaţionale avansate generează nu doar mari oportunităţi pentru o dezvoltare economică rapidă, dar creează şi grave ameninţări pentru securitatea, dezvoltarea economică a statelor independente. În aceste condiţii problema asigurării stabilităţii financiare a statului capătă o amploare tot mai semnificativă. Unul dintre cele mai importante aspecte ale securităţii economice a unui stat este starea sectorului financiar,  capacitatea acestuia de a asigura, în cantităţi necesare şi în condiţii acceptabile, cu resurse financiare totalitatea actorilor la viaţa economică. Stabilitatea financiară este un element integrant al securităţii economice şi naţionale a unui stat. In mod special, analiza şi elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului reprezintă o noutate pentru Republica Moldova.

Obiectivul principal este analiza stabilităţii financiare la nivel naţional, care  reprezintă un exerciţiu complex ce porneşte de la analiza pilonilor stabilităţii financiare (instituţii, pieţe, metode de gestionare a riscului) si continuă cu identificarea riscurilor financiare ce pot destabiliza sistemul.

Metodele utilizate includ abordări teoretice si comparative,  statistica descriptiva şi  modele econometrice. Nici metoda cercetării istorice nu este lăsată la o parte, fiind folosita în explicarea evoluţiei conceptului de stabilitate financiară, precum şi  metodele cantitative  existente de măsurare a stabilităţii financiare.

Principalele rezultate preconizate:

 • Dezvoltarea bazei teoretico-metodologice ce ţine de conceptul stabilităţii financiare a statului şi a elementelor acesteia.
 • Analiza experienţei internaţionale ce ţine de metodologia de măsurare a stabilităţii financiare
 • Determinarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare prin abordarea comparată a tehnicilor de evaluare cantitativă a stabilităţii sistemice.
 • Construirea modelelor care să permită urmărirea în dinamica a stabilităţii şi identificarea perioadelor de criză, cât şi să ofere informaţii despre soliditatea sistemului financiar naţional.
 • Elaborarea recomandărilor de perfecţionare a sistemului financiar al RM cu scopul  monitorizării stabilităţii financiare a statului, precum şi măsuri de avertizare a posibilelor şocuri.

 

3. Proiect din cadrul Programului Apel comun ASM-ANCSI-2016, Proiect bilateral cu România, Iași ”Perspective de promovare a dezvoltării durabile în România şi în Republica Moldova prin operaţionalizarea de bune practici europene relevante”

Director de proiect: Stratan Alexandru, m.c. al AȘM, dr. hab., prof. univ.

Executant responsabil al proiectului Perciun Rodica, dr. hab., conf. cercet.

Proiectul îşi propune să încurajeze schimbul de experienţă şi consolidarea unor echipe de cercetare trans-naţionale, cu scopul de a identifica bunele practici europene validate în materie de dezvoltare durabilă, sprijinind iniţiativele de atragere a fondurilor europene prin programe de cercetare-dezvoltare.

Obiectivul fundamental este de a identifica acele spaţii (rurale, urbane, regionale) care, reclamând aplicarea de bune practici europene validate în materie de dezvoltare durabilă, să se constituie în puncte de reper pentru stabilirea, în viitor, a unor teme de cercetare avansată susceptibile a atrage fonduri europene prin programe de cercetare-dezvoltare.

Pentru a atinge obiectivele asumate vom proceda la următoarea succesiune de metode de cercetare ştiinţifică specifice domeniului socio-uman: analiza calitativă, analiza macroeconomică, statică şi dinamică, comparaţia  şi generalizarea,  cercetarea cantitativă prin analiza, preponderent longitudinală, a unor indicatori macroeconomici care surprind dimensiunile dezvoltării durabile.

 Rezultatele scontate se determină prin crearea unei ”valori adăugate”, ce se caracterizează prin: cooperarea științifică și realizarea unui adevărat joint-venture unde fiecare dintre parteneri contribuie cu propria experiență la operaționalizarea bunelor practici din domeniul dezvoltării durabile; diseminarea rezultatelor cercetării, crearea unui pol de cunoaștere est-european specific problemelor din această zonă, intensificarea unor legături instituționale și interpersonale prin intermediul mobilității dintre cele două țări, creșterea accesului la infrastructura și resursele de cercetare din România și din R.M, valorificarea unei culturi organizaționale și economice specifice zonei  Est-Europene, crearea unui background în promovarea, la nivel european, a unor teme de cercetare.

Publicarea şi diseminarea rezultatelor se vor realiza prin efectuarea a 6 stagii de documentare şi 5 vizite de lucru în România; 4 evenimente științifice în RM, şi prin publicarea a 5 articole (colaborări între cele 2 echipe).

Relevanţa ştiinţifică. Sintetic exprimat, proiectul oferă reale şanse ca prin conjugarea eforturilor de cercetare ale celor două echipe să fie identificate zonele optime de interes în care bunele practici europene să aducă plusul necesar dezvoltării durabile a celor două ţări şi, în acelaşi timp, să ofere suport pentru o cercetare viitoare de anvergură, capabilă să atragă noi fonduri.

 

4. Proiect pentru tinerii cercetători Elaborarea unui ghid metodic privind crearea şi organizarea clusterelor în Republica Moldova

Director de proiect: Iordachi Victoria, dr., conf. cercet.

Actualitatea temei de cercetare: În economia bazată pe o competiție acerbă pentru piețe, un rol important pentru dezvoltarea business-ului constă în crearea unor mecanisme, care ar facilita identificarea unor noi piețe, ar dezvolta completivitatea întreprinderilor prin concentrarea eforturilor întreprinderilor sper anumite domenii de interes comun.

În acest context, asocierea întreprinderilor și al altor actori relevanți în formă de clustere pot deveni o soluție promițătoare datorită faptului că oferă legături de cooperare între companii, companii și instituții de cercetare/universitare, precum și organele administrației publice.

Clusterele pot avea un impact benefic atât asupra întreprinderilor participante, cât și asupra economiei, sectoarelor economice, regiunilor şi  ţării, în ansamblu.

Scopul proiectului este de a elabora un ghid metodic privind crearea si organizarea clusterelor in Republica Moldova

Realizarea scopului propus necesită îndeplinirea următoarelor obiective:

 1. Analiza experienței străine privind organizarea și dezvoltarea clusterelor
 2. Identificarea beneficiilor, premiselor,  riscurilor și obstacolelor privind crearea clusterelor
 3. Descrierea etapelor necesare creării și organizării clusterelor

Metodele utilizate: În procesul cercetării sunt utilizate următoarele metode: Metodele ştiinţifice generale: abordarea sistemică, analiza şi sinteza, abordări logice, analiza monografică, metoda analogiilor, metoda tipologiilor, analiza critică şi generalizarea literaturii ştiinţifice, a bazei normativ-juridice, a materialelor analitice, etc.; Metodele economice: comparaţia, gruparea,  grafice, etc.

Rezultatele scontate: În rezultatul cercetării va fi elaborat un ghid metodic privind crearea si organizarea clusterelor in Republica Moldova.

Cele mai relevante lucrări științifice, științifico-metodice și didactice în anul 2020

1. Monografii

            1.1.monografii monoautor

1. AMARFII-RAILEAN N, Managementul întreprinderilor agricole în condițiile industriei 4.0, Red.st. Perciun R., Ed. INCE, 2020, ISBN 978-9975-3463-0-6. Disponibil pe: https://economy-sociology.ince.md/category/...o/2020-nr-2-ro/

            1.2. monografii colective (cu specificarea contribuţiei personale)

2. TIMOFEI, O., COCIUG, V., Capitolul 3. Criterii de optimalitate a politicii fiscale și bugetare din perspectiva ajustării macroeconomice, AJUSTARE MACROECONOMICĂ PRIN MECANISME NORMATIVE, coord. E. Dinga, Ed. Academiei Române, București 2020. p.51-74. ISBN 978-973-27-3180-2

2. Articole  în reviste ştiinţifice

            2.1. în reviste din bazele de date Web of Science şi SCOPUS

Scopus

3. PERCIUN R., AMARFII-RAILEAN N. Industry 4.0 versus Agriculture. Development perspectives of agriculture in the Republic of Moldova by assimilating digital technologies. Revista „Cogito (Bucureşti. English ed. Online)” Vol. XII, no. 4/December, 2020, p.178-200, ISSN 2247-9384ISSN-L 2068-6706, http://cogito.ucdc.ro/COGITO23decembrie2020.pdf (11,25 c.a.)

            2.2. în reviste din străinătate recunoscute

4. BÎRCĂ I. The evolution of theoretical concepts regarding the economic entity and the estimation of its global value through the prism of sustainable development. UNIVERS STRATEGIC, Anul XI Nr. 2 (42), București, 2020, 128-145, ISSN 2068-1682, Online ISSN 2067-7464 https://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us42.pdf
5. DUCA A., GRIBINCEA C., GRIBINCEA A.A. The Journal Contemporary Economy, p.50-57 Volume 5, Issue 3/2020 ISSN-L 2537 – 4222 ISSN 2537 – 4222 http://www.revec.ro/article-2020-id-95-vol..5.nr..3.html
6. IORDACHI, V., CIOBU, S. The bank’s image: formation and ways of improvement. - „MEST Journal”, nr 2/2019, MEST Journal (online), Vol 8, Issue 2, 2020, p. 78-88, Disponibil pe: https://www.meste.org/mest/Archive/MEST_VIII_8_2.pdf
7. IORDACHI, V., PERCIUN, R., TIMOFEI, O. Role of Governments in promoting the transition to circular economy. În: The journal Contemporary Economy, Vol. 5, Issue 1/2020, p. 55-66. ISSN 2537 - 4222. Disponibil pe: http://www.revec.ro/article-2020-id-93-vol..5.nr..1.html

 

            2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

Categoria B

8. COLESNICOVA T., PERCIUN R., TVIRCUN A. EXCHANGE MARKET PRESSURE INDEX AS A MACROECONOMIC RISK MEASURING INSTRUMENT. Economie și Sociologie. Nr.1 2020, INCE, pag. 10-20. Disponibil pe: https://economy-sociology.ince.md/?edmc=3169
9. FAYED, Khatib Nasreen. GRIBINCEA C. Promoting world economic competitiveness in information society. In: Revista EcoSoEn. 2020, nr. 3-4, pp. 53-57. ISSN 2587-344X. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=914373
10. GRIBINCEA, A; BARCARI, I. GRIBINCEA C.  Aspectele calității serviciilor hoteliere în municipiul Chișinău.In: Revista EcoSoEn. 2020, nr. 3-4, pp. 8-20. ISSN 2587-344X https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=914357
11. IORDACHI, V. Circular Economy as a new industrial paradigm. Circular Economy as a new industrial paradigm. În: Journal of Social Sciences. Vol III (4). 2020.  P. 17-25. Disponibil pe: https://jss.utm.md/vol-iii-4-2020/      
12. LUCHIAN I., BÎRCĂ Iu, BÎRCĂ M. The essence of the global wealth pyramid. Economica, pag. 62-77. ISSN: 1810-9136, Nr. 1 (112)/2020, https://ase.md/files/publicatii/economica/2.../ec_2020_2_.pdf
13. LUCHIAN I., ŢÎRLEA M-R., BÎRCĂ I. International trends in the field of foreign investments. Economica, pag. 62-77. ISSN: 1810-9136, Nr. 1 (112) / 2020, https://ase.md/files/publicatii/economica/2.../ec_2020_2_.pdf
14. PERCIUN R., AMARFII-RAILEAN N. Industrial revolution 4.0: a new paradigm for economic growth. Revista  Journal of Research on Trade, Management and Economic Development, 1(13), 82-96,  ISSN 2345-1424 E-ISSN 2345-1483, http://jrtmed.uccm.md

 

Categoria C

 

15. POPESCU, M., GRIBINCEA C. Impactul crizei financiar-economice provocate de criza Covid-19 actuală asupra securitătii energetice a UE. In: Vector European. 2020, nr. 2, pp. 82-88. ISSN 2345-1106. https://webcache.googleusercontent.com/sear...=clnk&gl=md

 

3. Articole  în culegeri ştiinţifice

            3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)

16. DUCA A, GRIBINCEA C., GRIBINCEA A. Regândirea sistemelor de fabricație și intervenirea asupra modului de consum prin prisma economiei circulare. In: Conferinta Internationala Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere, vol.37, p.141-150 Iasi, Romania, 2020
17. GRIBINCEA C. Oportunități în epoca schimbărilor climatice prin cultivarea plantelor energetice în euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”. In: Conferinta Internationala Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere, vol.37, p.217-223, Iasi, Romania, 2020
18. IORDACHI, V., CIOBU, S. FINANCIAL INCLUSION ROLE IN THE TIMES OF COVID-19 PANDEMICS. În: Materialele conferinţei internaţionale „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere” ed. XXXVII, 2020. Iași: Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, vol. XXXVII, pag. 277 – 287, ISBN 978-606-685-742-0.
19. IORDACHI, V., PERCIUN, R., TIMOFEI, O. „NON-CASH PAYMENT - A STRINGENT NECESSITY IN PANDEMIC CONDITIONS”. În: Proceedings of the International symposium Experience. Knowledge. Contemporary Chalenges 6th Edition “Humanity at a crossroad. Between digital Economy and Need for a Paradigm of going back to Nature”. P. 630-646. ISBN 978-606-8716-54-1. Disponibil: https://www.artifex.org.ro/wp-content/uploa...CC_MAY_2020.pdf
20. IORDACHI, V., PERCIUN, R., TIMOFEI, O. Role of Governments in promoting the transition to circular economy. În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale “Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”, organizată de Institutul Național de Cercetări Economice în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România. 24 aprilie 2020. REVISTA ECONOMIA CONTEMPORANĂVol. 5, Nr. 1/2020  Disponibil pe: http://www.revec.ro/article-2020-id-93-vol..5.nr..1.html și https://1library.net/document/q7ld33ry-revi...arhiva-vol.html
21. IORDACHI, V.; CIOBU, S. Financial inclusion role in the times of covid-19 pandemics.  În: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere, Conferinţa ştiinţifică internaţională 30 octombrie 2020. Iași: Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ”Gheorghe Zane”,  editura Performantica, 2020. Volumul 37, p.p. 277 – 286. ISBN: 978-606-685-742-0. 
22. POPA N., TIMUȘ A. Evoluțiile și perspectivele de dezvoltare a sectorului de creditare nebancară din Republica Moldova, în contextul noii reglementării. În INTERNATIONAL SYMPOSIUM Experience. Knowledge. Contemporary Challenges 6th Edition „Humanity at a crossroad. Between digital Economy and Need for a Paradigm of going back to Nature” May 14th -15th, 2020 Bucharest, Romania. Disponibil: https://www.artifex.org.ro/wp-content/uploa...CC_MAY_2020.pdf
23. POPA V. Consolidarea procesului de activitate a instituțiilor de creditare nebancară în contextul pandemiei Covid-19, DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ DURABILĂ A EUROREGIUNILOR ŞI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ”Gheorghe Zane” Iași: PERFORMANTICA, 2020, Volumul XXXVII ISBN:978-606-685-742-0, p.409-420
24. TIMOFEI, O., IORDACHI, V., PERCIUN, R.,  Circular economy: conceptual content and perspectives. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по теме: “ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В XXI ВЕКЕ”, Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента (24-25 апреля  2020 года, г. Баку, Азербайджанская Республика) http://www.kaspiy.az/news.php?id=126755#.YA6Ycej7TIU

 

            3.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova)

25. IORDACHI, V., CIOBU, S. Waste management – best practices for the Republic of Moldova. În: Competitivitate şi inovarea în economia cunoaşterii, Conferinţa ştiinţifică internaţională din 25 – 26 septembrie 2020. Chișinău: ASEM, 2020, p.p. 171-181. e-ISBN 978-9975-75-985-4. Disponibil pe http://irek.ase.md/xmlui/bitstream/handle/...amp;isAllowed=y

 

4. Teze în culegeri ştiinţifice

            3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)

26. DUCA A, GRIBINCEA C., GRIBINCEA A. The transition to a circular economy during the covid-19 pandemic. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону: збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2020 року, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. pag.75-77 УДК 33:332/338/336/[657+658]

27. IORDACHI, V., PERCIUN, R., ȘAVGA, L. Innovative business models of the circular economy.  International scientific conference „Accounting and finance – the global languages in business” 5th Edition, 24 April, 2020, Pitești. Disponibil pe: https://www.univcb.ro/java_script/uploaded/...20%20SITE_2.pdf

28. IORDACHI, V., PERCIUN, R., TIMOFEI, O. Role of governments in promoting the transition to circular economy. International scientific conference „Accounting and finance – the global languages in business” 5th Edition, 24 April, 2020, Pitești, 2019. Disponibil pe: https://www.univcb.ro/java_script/uploaded/...20%20SITE_2.pdf

29. TIMOFEI, O., Development of circular of circular economy principles at European level, International scientific conference “Accounting and finance – the global languages in business” 5th Edition, 24 April, 2020, Pitești, 2019. Disponibil pe: https://www.univcb.ro/java_script/uploaded/...20%20SITE_2.pdf

            3.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova)

30. DUCA A, GRIBINCEA C., GRIBINCEA A. Economia circulara și Covid-19: oportunitati si reflectii In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor", teze ale conferinţei ştiinţifice internaţionale (2020 ; Chişinău). 23 Octombrie 2020 / comitetul științific: Stratan Alexandru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2020. pp.108-109, ISBN 978-9975-3463-3-7. Disponibil pe https://ince.md/uploads/files/1607585152_co...a-ince-2020.pdf

31. GRIBINCEA C. Oportunități pentru o economie circulară după criza pandemica. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor", teze ale conferinţei ştiinţifice internaţionale (2020 ; Chişinău). 23 Octombrie 2020 / comitetul științific: Stratan Alexandru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2020. pp.110-111   ISBN 978-9975-3463-3-7. Disponibil pe https://ince.md/uploads/files/1607585152_co...a-ince-2020.pdf

32. IORDACHI, V., CIOBU, S., TIMUŞ, A. Covid -19 and the response of central monetary authority. În: Materialele conferinţei internaţionale “ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC: ANALYSIS, FORECASTS AND CONSEQUENCES MITIGATION STRATEGIES”. În: Teze ale conferinței științifice internaționale „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei Covid-19: Analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor”. INCE. 23 octombrie 2020. P. 73-75.  ISBN 978-9975-3463-3-7. Disponibil pe https://ince.md/uploads/files/1607585152_co...a-ince-2020.pdf

33. IORDACHI, V., CIOBU, S., TIMUŞ, A. The role of circular economy principles in new pandemic realities. În: Materialele conferinţei internaţionale “ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC: ANALYSIS, FORECASTS AND CONSEQUENCES MITIGATION STRATEGIES”. În: Teze ale conferinței științifice internaționale „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei Covid-19: Analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor”. INCE. 23 octombrie 2020. P. 62-64.  ISBN 978-9975-3463-3-7. Disponibil pe https://ince.md/uploads/files/1607585152_co...a-ince-2020.pdf

34. IORDACHI, V., PERCIUN, R. Time to go circular: Circular economy as a new industrial paradigm. Conferința Economică Internațională ediția a doua „Competitivitate și dezvoltare sustenabilă”: Book of abstracts / scientific committee: Larisa Bugaian [et al.] ; organizing committee: Rafael Ciloci [et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 44 p. ISBN 978-9975-45-652-4. Disponibil pe :https://fieb.utm.md/wp-content/uploads/site...-20.11.2020.pdf

35. POPA V. Impactul pandemiei COVID-19 asupra sectorului bancar și nebancar din Republica Moldova, Conferinței Științifică Internațională Implicațiile economice și sociale ale pandemiei Covid-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor, 23 octombrie, INCE. Disponibil: https://ince.md/uploads/files/1607585152_co...a-ince-2020.pdf

36. POPA V., POPA N. Analysis of the european framework on the circular economy. The 2nd Economic International Conference "Сompetitiveness and sustainable development", November 20th, 2020 : Book of abstracts / scientific committee: Larisa Bugaian [et al.] ; organizing committee: Rafael Ciloci [et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 44 p. ISBN 978-9975-45-652-4. Disponibil pe :https://fieb.utm.md/wp-content/uploads/site...-20.11.2020.pdf

37. POPA V., POPA N. Gestionarea deșeurilor din Republica Moldova în contextul pandemiei COVID-19, Conferinței Științifică Internațională Implicațiile economice și sociale ale pandemiei Covid-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor, 23 octombrie, INCE. Disponibil: https://ince.md/uploads/files/1607585152_co...a-ince-2020.pdf

38. TIMOFEI, O., Monetary Policy Responses to COVID-19. Conferința științifică internațională a INCE "ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC: ANALYSIS, FORECASTS AND CONSEQUENCES MITIGATION STRATEGIES". 23.10.2020 Chișinău  https://ince.md/ro/engine/open_file.php?id=1199

39. TIMOFEI,O., Transition to a circular economy: financing instruments. The 2nd Economic International Conference "Сompetitiveness and sustainable development", November 20th, 2020 : Book of abstracts / scientific committee: Larisa Bugaian [et al.] ; organizing committee: Rafael Ciloci [et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2020. – 44 p. ISBN 978-9975-45-652-4. https://fieb.utm.md/wp-content/uploads/site...-20.11.2020.pdf

5. Publicaţii ştiinţifice electronice naţionale:

40. GRIBINCEA C. Argumente pe timp de pandemie pentru tranziţia la o economie circulară. https://ince.md/uploads/files/1585400293_ec...e-circulara.pdf

41. IORDACHI, V. Criza Covid-19 și viitorul economiei circulare. Disponibil pe https://ince.md/uploads/files/1592463722_co...i-circulara.pdf

42. IORDACHI, V. THE DOUGHNUT ECONOMICS MODEL AS MEANS TO DESIGN A CIRCULAR CITY IN THE POST-COVID-19 ERA. Disponibil pe https://ince.md/uploads/files/1610608250_do...nomic-model.pdf

43. IORDACHI, V., TIMOFEI, O., PERCIUN, R.,  Unele măsuri întreprinse de guvernele țărilor pentru redresarea situației economice și sociale cauzate de virusul Covid-19. https://ince.md/uploads/files/1584872428_masuri.pdf

44. PERCIUN, R.,  IORDACHI, V., TIMOFEI, O., Plafonarea numerarului: o soluție pentru ”Moldova fără numerar”?  https://ince.md/ro/engine/open_file.php?id=1145

45. POPA V. Studiu Benchmarking-ul strategic al sectorului de microfinanțare – perspectiva internațională, disponibil pe: https://ince.md/uploads/files/1586418725_microfinantare.pdf

6. Alte publicaţii:

 1. TIMOFEI, O., „Preţuri şi politica monetară”, Tendinţe în Economia Moldovei. nr.35,  (trim.III), 2019, publicaţie trimestrială. Disponibil pe: https://ince.md/ro/engine/open_file.php?id=1140 
 2. TIMOFEI, O., „Preţuri şi politica monetară”, Tendinţe în Economia Moldovei. nr.36,  (trim.IV), 2019, publicaţie trimestrială. Disponibil pe: